Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Skait­me­ni­nis šyp­se­nos di­zai­nas ir bal­to por­ce­lia­no dan­tų la­mi­na­tės – to­bu­lam Jū­sų gro­žiui

Nors pa­va­sa­ris ne­le­pi­na šil­tais orais, gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu. Tuo­jau nu­žy­dės bal­ti so­dai, o čia pat – ir il­gai lauk­ta mar­gas­pal­vė va­sa­ra. Gy­ven­da­mas pa­gal gam­tos pa­vyz­dį, sa­vo ap­lin­ką ir iš­vaiz­dą at­nau­ji­na žmo­gus.

Ne­pri­klau­so­mai nuo am­žiaus, kiek­vie­no mū­sų iš­vaiz­dos svar­biau­sias ak­cen­tas – pa­trauk­li šyp­se­na. Juk už­tek­tų nors vie­no nu­skel­to prie­ki­nio dan­ties, ir jo su­ga­din­tos šyp­se­nos ne­pa­slėps nei pats tin­ka­miau­sias rū­bas, nei ide­a­lus ma­kia­žas, nei iš­puo­se­lė­ta šu­kuo­se­na.
Svei­ki, bal­ti, na­tū­ra­laus gro­žio dan­tys – mū­sų svei­ka­tos at­spin­dys – ir ža­vi šyp­se­na – štai tas ide­a­lus pa­puo­ša­las, prie vis­ko de­ran­tis, vi­suo­met ma­din­gas, tas pats ir kas­die­nis, ir pro­gi­nis.

Jei­gu Jū­sų dan­tu­ką
• pa­žei­dė dan­ties ėduo­nis,
• iš­dy­go krei­ves­nis ar ma­žes­nis,
• li­ko pig­men­ti­nės dė­mės,
• nu­ski­lo kraš­tas, ir il­giau ne­už­si­bū­na plom­bos
• ar­ba iš­ki­lo ki­tos dan­tų pro­ble­mos, dėl ku­rių jau­čia­te dis­kom­for­tą,
šiuo­lai­ki­nės nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos pa­ty­ru­sių­jų odon­to­lo­gų ran­ko­se at­ve­ria vi­sas ga­li­my­bes su­kur­ti pa­tį pa­trauk­liau­sią ak­cen­tą – ne­pa­kar­to­ja­mo gro­žio to­bu­lą in­di­vi­du­a­lią šyp­se­ną.

Skait­me­ni­nis šyp­se­nos pla­na­vi­mo di­zai­nas (DSD) yra vie­na svar­biau­sių Ma­žei­kiuo­se įsi­kū­ru­sios JG KLINIKA at­ku­ria­mo­sios odon­to­lo­gi­jos veik­los sri­čių. Skait­me­ni­nio šyp­se­nos di­zai­no es­mė – nu­fo­tog­ra­fa­vus spe­cia­lia tech­ni­ka pa­cien­to šyp­se­ną, kom­piu­te­ri­nė pro­gra­ma, ap­do­ro­ju­si duo­me­nis, pa­tei­kia ide­a­liai tin­kan­čius Jū­sų vei­dui ke­lis šyp­se­nos mo­de­lius. Pa­cien­tas, pa­si­ta­ręs su odon­to­lo­gu, pa­si­ren­ka pa­trauk­liau­sią in­di­vi­du­a­lią šyp­se­ną, ku­riai at­ku­ria­mi rei­kia­mos for­mos ir spal­vos dan­tys.

Tvir­to, lai­daus švie­sai por­ce­lia­no la­mi­na­tė­mis pa­slėp­ti dan­tų de­fek­tai ir pa­to­bu­lin­ti dan­tys vi­zu­a­liai nie­kuo ne­si­ski­ria nuo na­tū­ra­lių dan­tų, ne­bent tik ide­a­liu bal­tu­tė­lio snie­go spal­vos gro­žiu ir to­bu­la, kiek­vie­nam pa­cien­tui pri­tai­ky­ta ne­pa­kar­to­ja­ma šyp­se­na.
Juo la­biau, kad vi­są ge­gu­žės mė­ne­sį Mo­ti­nos die­nos pro­ga JG KLINIKA tai­ko nuo­lai­das.
• Ne­mo­ka­ma bur­nos hi­gie­na im­plan­tuo­jan­tiems vie­ną ar dau­giau dan­tų;
• 15 % nuo­lai­da vi­soms te­ra­pi­nio gy­dy­mo odon­to­lo­go pa­slau­goms;
• Im­plan­tuo­jan­tiems vi­so be­dan­čio žan­di­kau­lio dan­tis, tai­ko­mos spe­cia­lios nuo­lai­dos.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie skait­me­ni­nį šyp­se­nos di­zai­ną bei ki­tas JG KLINIKA pro­fe­sio­na­lias odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gas – dan­tų im­plan­ta­vi­mą, pro­te­za­vi­mą, gy­dy­mą, ba­li­ni­mą, bur­nos hi­gie­ną, be­skaus­mį ro­vi­mą – Že­mai­ti­jos g. 24-30, Ma­žei­kiai.
Ki­lus klau­si­mų, ne­dve­jo­da­mi kreip­ki­tės
Tel.: + 370 698 86357, +370 685 55999.
El. p. jgmazeikiai@gmail.com
www.jgklinika.lt
Fa­ce­bo­ok JGKLINIKA

Skait­me­ni­nis šyp­se­nos di­zai­nas yra ypa­tin­gai tiks­lus ir to­bu­las re­zul­ta­tas, gau­na­mas ap­do­ro­jus kom­piu­te­ri­ne pro­gra­ma dau­gy­bę in­di­vi­du­a­lių kiek­vie­no pa­cien­to vei­do ir bur­nos si­tu­a­ci­jos pa­ra­met­rų.
Pvz., ana­to­mi­niai vei­do bei vos pa­ste­bi­mi emo­ci­nių bruo­žų duo­me­nys; žan­di­kau­lio bei dan­tų lan­ko dau­gy­bė po­žy­mių (dy­dis, for­ma, su­kan­di­mo kam­pas, dan­te­nų cha­rak­te­ris­ti­ka, dan­tų spal­va ir dau­ge­lis ki­tų).
Bal­to por­ce­lia­no dan­tų la­mi­na­tės – ide­a­lus bū­das pa­tai­sy­ti, at­kur­ti ar­ba pa­to­bu­lin­ti įgim­tus bei įgy­tus dan­tų de­fek­tus.

R-723

Komentarai
Kiti straipsniai