Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Rie­ta­vo mal­dos na­mams rei­kia lė­šų vaiz­do ka­me­roms įsi­gy­ti

Ge­gu­žės mėn. vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vi­si spren­di­mai pa­tvir­tin­ti be di­des­nių dis­ku­si­jų. Po­sė­džio pa­bai­go­je kal­bė­ta, jog Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos ne­puo­šia ne­tvar­kin­gos skel­bi­mų len­tos, ku­rias bū­ti­na pri­žiū­rė­ti ir su­tvar­ky­ti. Iš­sa­ky­tas ir pra­šy­mas, kad Rie­ta­vo mal­dos na­muo­se rei­ka­lin­gos vaiz­do ka­me­ros, mat ras­ta au­kų dė­žu­čių su pa­žeis­to­mis spy­no­mis.

Nau­jos funk­ci­jos

Po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo pa­ves­ta BĮ Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui vyk­dy­ti glo­bos cen­tro funk­ci­jas. Cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Ston­čiu­vie­nė pa­skir­ta at­sa­kin­ga už glo­bos cen­tro funk­ci­jų vyk­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mą įstai­go­je. Glo­bos cen­tro tiks­las bus už­tik­rin­ti, kad vi­siems įvai­kin­tiems vai­kams, so­cia­li­nių glo­bė­jų, glo­bė­jų gi­mi­nai­čių rū­pi­na­miems vai­kams bū­tų pri­ei­na­ma ir su­tei­kia­ma rei­ka­lin­ga kon­sul­ta­ci­nė, psi­cho­so­cia­li­nė, tei­si­nė bei ki­ta pa­gal­ba, sie­kiant tin­ka­mo vai­ko, įvai­kio ug­dy­mo ir auk­lė­ji­mo šei­mai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Pa­tvir­ti­no są­ra­šą

Pa­tvir­tin­tas ne­tvar­ko­mų, ap­leis­tų ir ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų bei sta­ti­nių, ku­riems 2018 m. tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas, są­ra­šas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri įver­ti­no ob­jek­tų būk­lę, sta­ti­nių sa­vi­nin­kų veiks­mus. Nau­jų ob­jek­tų ne­ap­ti­kus, pa­tvir­tin­tas toks pats są­ra­šas kaip ir pra­ėju­siais me­tais. Są­ra­še yra Gird­vai­nių kai­me, Kle­vų g. 11, esan­ti par­duo­tu­vė, san­dė­lis, ki­ti kie­mo sta­ti­niai, Rie­ta­ve, Lais­vės g. 3, – ki­no te­at­ras, kie­mo sta­ti­niai, Pe­lai­čiuo­se, Ban­gos g. 75, – trą­šų san­dė­lis, Al­ko kai­me – bul­vių san­dė­lis.

Kom­pen­suos

Ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė kom­pen­suo­ti 20 proc. iš­lai­dų dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams, sa­vo lė­šo­mis įren­gu­siems au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se. Taip ti­ki­ma­si pa­ska­tin­ti ir pa­spar­tin­ti aikš­te­lių kie­muo­se įren­gi­mą ir tvar­ky­mą. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pil­dė, jog ne­bus taip, kad at­eis gy­ven­to­jai, ku­rie prieš kaž­kiek me­tų įsi­ren­gė aikš­te­les, ir da­bar no­rės kom­pen­sa­ci­jos. Šis spren­di­mas įsi­ga­lios nuo jo pri­ėmi­mo die­nos ir at­ga­li­ne da­ta ne­bus tai­ko­mas.

Mies­to ne­puo­šia ne­tvar­kin­gos skel­bi­mų len­tos

Pa­si­bai­gus dar­bot­var­kės klau­si­mams, at­ėjo ei­lė Ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mams ir pa­sta­boms. Vi­li­ja Raz­mie­nė pa­ste­bė­jo, kad Rie­ta­vo mies­to ne­puo­šia ap­dris­ku­sios skel­bi­mų len­tos, o jo­se pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja – dar iš pra­ei­tų me­tų. „Ne­gi sun­ku jas pri­žiū­rė­ti, nu­rink­ti se­nus skel­bi­mus, o ne­krau­ti vie­no ant ki­to? Gal tai smul­kme­na, bet la­bai ne­gra­žiai at­ro­do“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rė. Anot me­ro, nė­ra įpa­rei­go­to as­mens, ku­rios pra­ei­tų, pa­žiū­rė­tų ir nu­rink­tų šiukš­les. Se­niū­ni­ja tu­ri nu­spręs­ti, kas at­liks šį dar­bą, ir su­si­tvar­ky­ti.

Svars­tė vaiz­do ka­me­rų baž­ny­čiai įsi­gi­ji­mo ga­li­my­bę

Į ko­le­gas krei­pė­si ir Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė. Ji sa­kė, jog prieš ke­lias sa­vai­tes Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je su­si­kū­rė pa­sto­ra­ci­nė ta­ry­ba (jai pri­klau­so du Ta­ry­bos na­riai – V. Vai­či­kaus­kie­nė ir Juo­zas Bars­tei­ga), ku­ri pa­dės kle­bo­nui baž­ny­ti­nė­je veik­lo­je. Pir­mo­jo pa­si­ta­ri­mo me­tu pri­ei­ta iš­va­dos, jog rei­kia me­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­gal­bos. Ji per­skai­tė kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko raš­tą, ku­ria­me sa­ko­ma, kad ke­le­tą me­tų ne­ra­ki­na­mos baž­ny­čios du­rys, kad mal­dos na­mai vi­sa­da bū­tų at­vi­ri no­rin­tiems pa­si­mels­ti ra­mu­mo­je. Čia lan­ko­si ir į Rie­ta­vą už­su­kę tu­ris­tai. Pas­ta­ruo­ju me­tu prieš va­ka­ri­nes mi­šias pa­ste­bi­ma, jog pa­žeis­tos au­kų dė­žu­čių spy­nos. Kol kas pa­vy­ko iš­veng­ti kon­kre­čių va­gys­tės ar Šven­čiau­sio sak­ra­men­to iš­nie­ki­ni­mo at­ve­jų, bet bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad ten esan­tis tur­tas, ver­ty­bės bū­tų ap­sau­go­tos.
Anot kle­bo­no, ga­li­mi du šios pro­ble­mos spren­di­mo bū­dai: ra­kin­ti baž­ny­čią, at­ve­riant du­ris tik prieš šv. Mi­šias, ki­tas – įreng­ti ke­le­tą vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų, ku­rios fik­suo­tų įei­nan­čius ir iš­ei­nan­čius as­me­nis. Ant­ra­sis va­rian­tas bū­tų pri­im­ti­nes­nis ne tik no­rin­tiems už­suk­ti į baž­ny­čią pa­ra­pi­jie­čiams, bet ir mies­to sve­čiams. Kle­bo­nas pra­šė Ta­ry­bos na­rių ras­ti ga­li­my­bę pa­deng­ti ka­me­rų įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo iš­lai­das. Jos, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, su­da­rys apie 800 Eur.
Anot A. Čer­nec­kio, šį klau­si­mą rei­kė­jo ne kel­ti per pa­sto­ra­ci­nę ta­ry­bą, o at­siųs­ti tie­sio­giai. Gal šia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pro­ble­ma jau bū­tų iš­spręs­ta. Da­bar raš­tą teks tin­ka­mai už­re­gist­ruo­ti, spren­di­mas ke­liaus į ati­tin­ka­mą ko­mi­te­to po­sė­dį, vė­liau į Ta­ry­bą, o ten ir bus spen­džia­ma, skir­ti lė­šų ar ne.
Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė ko­men­ta­vo, kad kle­bo­nui pi­ni­gus su­ne­ša pa­ra­pi­jie­čiai, ne­gi ne­ga­li pa­ra­pi­ja įsi­reng­ti ka­me­rų pa­ti. „Ne­tu­ri pi­ni­gų? Ne­są­mo­nė. Vai­di­na varg­šus. Vien už ves­tu­ves kiek žmo­nės su­mo­ka“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rė. Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas ak­cen­ta­vo, kad tai tik pa­gar­sin­tas pra­šy­mas, apie ku­rį bus ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ki­ta­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai bus pa­ruoš­tas spren­di­mas, o da­bar be rei­ka­lo au­ši­na­mos bur­nos.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot V. Jakavičienės, norint bažnyčiai įsigyti kameras, Savivaldybės lėšų nereikia, nes pakankamai pinigų klebonui suaukoja ir parapijiečiai.

Komentarai
Kiti straipsniai