Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­rei­gū­nai vai­kė­si BMW lė­ku­sį bėg­lį, jo grei­tis sie­kė iki 180 km/val…

Pas­ku­ti­nė ge­gu­žės die­na Že­mai­ti­jos kraš­to pa­rei­gū­nams bu­vo ku­pi­na įtam­pos ir ad­re­na­li­no – ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę gau­sioms po­li­ci­jos pa­jė­goms te­ko gau­dy­ti aki­vaiz­džiai ne­blai­vų BMW 520 vai­ruo­to­ją, ku­ris pa­ste­bė­tas pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­tis Klai­pė­dos ra­jo­ne, o vė­liau lė­kė Rie­ta­vo ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bių ke­liais, kol Kal­niš­kių kai­me bu­vo už­speis­tas ir „su­žie­duo­tas“ ant­ran­kiais. Su­lai­kant pa­žei­dė­ją, nu­ken­tė­jo pa­rei­gū­nas.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK), ge­gu­žės 31 die­ną, apie 13.40 val., ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu pi­lie­tiš­kas as­muo in­for­ma­vo, jog nuo Klai­pė­dos link Kau­no va­žiuo­ja au­to­mo­bi­lis BMW, ku­rio vai­ruo­to­jas ga­li­mai ne­blai­vus ir pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­ja po ke­lią.
Ne­tru­kus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lį – tuo me­tu BMW va­žia­vo ke­liu Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai, ties En­drie­ja­vo kai­mu. Ten stab­do­mas au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­pa­klu­so tei­sė­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams su­sto­ti ir nu­lė­kė to­liau, link Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, tad bėg­lį ėmė vy­tis Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, o ne­tru­kus pri­si­jun­gė ir Plun­gės po­li­ci­nin­kai.
Au­to­mo­bi­lis bu­vo per­se­kio­ja­mas ir as­fal­tuo­tais ke­liais, ir žvyr­ke­liais. Plun­gės ra­jo­ne, Var­ka­lių kai­me, So­do gat­vė­je, BMW įsu­ko į vie­ną so­dy­bą. Čia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ban­dė su­lai­ky­ti vai­ruo­to­ją, ta­čiau šis, va­žiuo­da­mas, t. y. ban­dy­da­mas pa­bėg­ti, au­to­mo­bi­lio prie­ki­ne da­li­mi tren­kė­si į po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną – Rie­ta­vo PK ty­rė­ją (gim. 1994 m.), ku­ris po smū­gio bu­vo nu­svies­tas per au­to­mo­bi­lio va­rik­lio dang­tį ant že­mės. Ne­pai­sant to, pa­rei­gū­nas šo­ko į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį ir su ko­le­go­mis to­liau vi­jo­si bėg­lį.
Pas­kui BMW nu­rū­ko link Kal­niš­kių kai­mo, ta­čiau Kal­niš­kių ke­lio gat­vė­je pa­su­ko į ša­li­ke­lę ir 14.27 va­lan­dą bu­vo už­blo­kuo­tas tar­ny­bi­nių po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių.
Su­lai­kius BMW 520 vai­ruo­to­ją, pa­aiš­kė­jo, jog vy­riš­kis (gim. 1984 m.) yra aki­vaiz­džiai ne­blai­vus. Be to, au­to­mo­bi­lio prie­ki­nė­je ke­lei­vio pu­sė­je mė­tė­si al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lis. Vis­gi vai­ruo­to­jas at­si­sa­kė nu­si­sta­ty­ti gir­tu­mą, ne­pa­klu­so iš­lip­ti iš trans­por­to prie­mo­nės, tad bu­vo pa­nau­do­ti ko­vi­nių im­ty­nių veiks­mai ir ant­ran­kiai. Ta­da smar­kuo­lis bu­vo nu­ga­ben­tas į Plun­gės r. li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių, ten jam pa­im­tas krau­jo mė­gi­nys gir­tu­mui nu­sta­ty­ti. Pažeidėjas bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Nu­ken­tė­ju­siam Rie­ta­vo PK pa­rei­gū­nui li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riu­je nu­sta­ty­ti dau­gy­bi­niai kū­no su­mu­ši­mai, po­odi­nės krau­jos­ru­vos ir nu­broz­di­ni­mai, jis po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Pa­sak Plun­gės ra­jo­no PK Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kės Lo­re­tos Ta­ma­liū­nai­tės, dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus (BK 281 str. 7 d.) ir dėl pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nams (BK 286 str.).
Smar­ku­sis BMW vai­ruo­to­jas, pa­sak pa­rei­gū­nės, Plun­gės po­li­ci­jai ži­no­mas dėl anks­tes­nių pa­žei­di­mų. Tai mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas, gy­ve­nęs Plun­gė­je ir Rie­ta­ve, da­bar ap­si­sto­jęs Klai­pė­do­je. Ge­gu­žės 31-ąją jis lė­kė vie­nas.
Nei gin­klas, nei va­di­na­ma­sis „ežys“ šio­je ope­ra­ci­jo­je ne­bu­vo nau­do­ja­mi, vy­ko tik gau­dy­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo Plun­gės PK eki­pa­žai bei ko­le­gos iš Rie­ta­vo. Tą va­lan­dą, pa­sak pa­rei­gū­nės, vi­si ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai jau­tė di­džiu­lę įtam­pą – tiek gau­dan­tys bėg­lį, tiek gir­din­tys pra­ne­ši­mus per ra­ci­ją ko­mi­sa­ria­te. Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė džiau­gė­si, jog vis­kas dar ga­na lai­min­gai bai­gė­si, kad bėg­lys ne­su­kė­lė mir­ti­nos ava­ri­jos, nes vien per Var­ka­lių kai­mą lė­kė maž­daug 180 km per va­lan­dą grei­čiu. Su­lai­ky­tas ir at­vež­tas į ko­mi­sa­ria­tą ne­nu­ri­mo, su­dau­žė lem­pą. Tie­siog ke­lių ere­lis su BMW…
Vė­liau bu­vo iš­ga­ben­tas į areš­ti­nę Klai­pė­don ir da­bar jo lau­kia bau­džia­mo­ji by­la.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: BMW 520 vairavusį bėglį policijos pareigūnai užspeitė Kalniškių kaimo žvyrkelyje.

Komentarai
Kiti straipsniai