Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­riai

Ge­gu­žės 30-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu. Jo me­tu bu­vo pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai bei tre­ne­riai. Jiems už aukš­tus spor­ti­nius re­zul­ta­tus skir­tos pre­mi­jos.

Su­si­ti­ki­mo me­tu su­si­rin­ku­sius į po­sė­džių sa­lę spor­ti­nin­kus svei­ki­no ir di­džiu­lės sėk­mės lin­kė­jo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyr. spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė.
Plun­gės me­ras džiau­gė­si spor­ti­nin­kų bei jų tre­ne­rių pa­siek­tais aukš­tais spor­ti­niais re­zul­ta­tais ir di­džia­vo­si, kad jie gar­si­na sa­vo gim­tą­jį mies­tą. „Džiu­gu, kad Plun­gė­je iš­ug­dy­ti net trys olim­pie­čiai. Lin­kiu, kad jų bū­tų dar dau­giau. Įdė­tas sun­kus dar­bas ir, ži­no­ma, sėk­mė var­žy­bų me­tu at­ne­ša pui­kių re­zul­ta­tų“, – re­zul­ta­ty­vaus dar­bo ir sėk­mės at­ei­ty­je lin­kė­jo A. Kli­šo­nis.
Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas A. Pe­čiu­lis taip pat di­džia­vo­si, dė­ko­jo spor­ti­nin­kams bei jų tre­ne­riams, džiu­gi­nan­tiems bei gar­si­nan­tiems sa­vo mies­tą, ir pa­brė­žė, kad de­da daug vil­čių į Plun­gė­je au­gan­čius spor­ti­nin­kus, ti­ki­si, kad dar ne vie­nas jų da­ly­vaus olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.
Su­si­ti­ki­mo me­tu me­ras A. Kli­šo­nis ne tik svei­ki­no spor­ti­nin­kus ir jų tre­ne­rius, ku­riems skir­tos pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, bet ir įtei­kė pa­dė­kas.
Pa­gal Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ir spor­to at­sto­vų, pa­sie­ku­sių aukš­tų re­zul­ta­tų spor­to sri­ty­je, ska­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ Lie­tu­vos Res­pub­li­kos čem­pio­na­tuo­se iš­ko­vo­ju­siems pir­mą­sias vie­tas skir­ta 500 Eur pre­mi­ja, ant­rą­sias – 300 Eur, o už­ėmu­siems tre­či­ą­sias vie­tas įteik­ta po 200 Eur.
Lie­tu­vos jau­nių (jau­ni­mo) žai­dy­nė­se bei čem­pio­na­tuo­se spor­ti­nin­kams, iš­ko­vo­ju­siems pir­mą­sias vie­tas, skir­ta 300 Eur pre­mi­ja, ant­rą­sias – 150 Eur, o tre­či­ą­sias – 100 Eur.
Spor­ti­nin­kams, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tau­rės var­žy­bo­se pel­niu­siems pir­mą­sias vie­tas, skir­ti 200 Eur, ant­rą­sias – 150, o tre­či­ą­sias – 100 Eur.
Pa­gal mi­nė­tą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis ap­do­va­no­tus plun­giš­kius spor­ti­nin­kus Ie­vą Žem­gu­ly­tę, Gre­tą Ga­dei­ky­tę, Auš­rą Ma­te­vi­čiū­tę, Eit­val­dą Uriu­pi­ną, Man­tą Va­si­liaus­ką, Man­tą Ga­dei­kį, Min­dau­gą Va­si­liaus­ką, Ed­vi­ną Ša­ki­nį, Sau­lę Anu­žy­tę, Ed­vi­ną Ma­žei­ką, No­jų Ku­za­vą, Gin­tau­tą Gau­čį, Dei­vi­dą Mik­nių, Jo­kū­bą Vaiš­no­rą, Kor­de­li­jų Vieš­niaus­ką, Ro­ber­tą Zim­kų, Hen­ri­ką Dič­pet­rį, Va­len­ti­ną Va­si­liaus­ką, Er­lan­dą Mac­ko­nį, Do­man­tą Jaz­daus­ką, Os­val­dą Za­le­pū­gą, Ma­tą Sko­džį, Vai­dą Šet­kaus­ką, Ie­vą Ža­li­mai­tę, Gre­tą Ma­čiu­i­ty­tę bei jų tre­ne­rius Ar­vy­dą Vait­kų, Ed­var­dą Za­niaus­ką, Ed­mun­dą Gel­čins­ką, An­ta­ną Kas­tec­ką, Ed­var­dą Ži­lių, Sau­lių Stan­kų ir Ge­no­vai­tę Ža­li­mie­nę me­ras A. Kli­šo­nis pa­ger­bė ir pa­dė­kos raš­tais.
Po pa­dė­kos raš­tų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais bu­vo pa­kvies­ti nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ben­drai nuo­trau­kai, o vė­liau vi­si šil­tai ben­dra­vo prie ar­ba­tos puo­de­lio.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Rajono sportininkai ir jų treneriai buvo pagerbti padėkomis.

Komentarai
Kiti straipsniai