Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pa­dė­ka už pi­lie­tiš­ku­mą

Pra­ei­ta­me nu­me­ry­je ra­šė­me apie BMW lė­ku­sį bėg­lį, ku­ris, bū­da­mas ne­blai­vus, ne­pa­klu­so pa­rei­gū­nams. Apie au­to­ma­gist­ra­le skrie­jan­tį ir įta­ri­mų su­kė­lu­sį vai­ruo­to­ją po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­šė ne­li­kęs abe­jin­gas at­sa­kin­gas pi­lie­tis – Ta­das.

Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­blai­vus vy­ras, ku­rį pa­rei­gū­nai vi­jo­si nuo Klai­pė­dos iki Plun­gės ra­jo­no, kol pas­ta­ra­sis ,au­to­mo­bi­liu kliu­dęs Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­ją, ga­liau­siai bu­vo su­stab­dy­tas Plun­gės r., Kal­niš­kių kai­me.
Pir­ma­die­nį Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas su pa­va­duo­to­jais pa­si­kvie­tė Ta­dą ka­vos puo­de­liui. Vir­ši­nin­kas nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo vyriškiui už ne­abe­jin­gu­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą bei įtei­kė do­va­nų.

Klai­pė­dos VPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai