Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ – krau­ja­gys­lių chi­rur­go pa­slau­gos

Krau­ja­gys­lių chi­rur­gas Ro­kas Vai­čiū­nas stu­di­ja­vo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, yra bai­gęs Vil­niaus uni­ver­si­te­te Krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos re­zi­den­tū­rą. Šiuo me­tu gy­dy­to­jas dir­ba VšĮ Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je, taip pat – pri­va­čiai Klai­pė­dos Uos­to po­li­kli­ni­ko­je. Nuo šiol šis spe­cia­lis­tas kon­sul­tuos pa­cien­tus ir Rie­ta­ve, „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­je.

Anot R. Vai­čiū­no, daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios li­gos yra ate­rosk­le­ro­zė (pe­ri­fe­ri­nių ar­te­ri­jų su­siau­rė­ji­mai, už­aki­mai), ki­tos kil­mės ar­te­ri­jų už­aki­mai. Li­gos, ap­iman­čios pe­ri­fe­ri­nių ve­nų pa­to­lo­gi­ją (va­ri­ko­zė, trom­bof­le­bi­tas, lė­ti­nis ve­ni­nis ne­pa­kan­ka­mu­mas, gi­lių­jų ve­nų trom­bo­zė). Ar­te­ri­jų iš­si­plė­ti­mas – aneu­riz­mos (pil­vi­nės aortos, pe­ri­fe­ri­nių krau­ja­gys­lių), kak­lo krau­ja­gys­lių už­aki­mai, są­ly­go­ti ate­rosk­le­ro­zės.
Į R. Vai­čiū­ną daž­niau­siai krei­pia­si pa­cien­tai, ku­rie skun­džia­si klau­di­ka­ci­niais skaus­mais ko­jo­se esant ar­te­ri­jų už­aki­mui (ei­nant pra­de­da skau­dė­ti ko­jų rau­me­nys, ku­rie li­go­nį pri­ver­čia su­sto­ti), ga­li­mi pa­sto­vūs skaus­mai ko­jų rau­me­ny­se, po ku­rių ga­li sek­ti gang­re­ni­niai pa­ki­ti­mai. Esant ve­ni­nei pa­to­lo­gi­jai, žmo­nės daž­niau­siai skun­džia­si ko­jų ti­ni­mu, ko­jų ve­nų iš­si­plė­ti­mu, ko­jų sun­ku­mu. Neu­ro­lo­gams įta­riant kak­lo krau­ja­gys­lių su­siau­rė­ji­mus, to­liau diag­no­zuo­ja­ma ir nu­spren­džia­ma dėl gy­dy­mo. Esant ar­te­ri­jų ar aortos aneu­riz­moms, daž­niau­siai li­go­niai skun­dų ne­pa­žy­mi, ta­čiau ga­li­ma ga­lū­nių iš­emi­ja, at­si­ra­dęs pil­vo skaus­mas, ga­li bū­ti už­čiuo­pia­mas pul­suo­jan­tis da­ri­nys pil­ve.
Rie­ta­viš­kius chi­rur­gas krau­ja­gys­lių pa­to­lo­gi­jos klau­si­mais kon­sul­tuos, at­liks krau­ja­gys­lių echos­ko­pi­ją, pa­skirs to­li­mes­nį gy­dy­mą. Kol kas gy­dy­to­jas pa­cien­tus kon­sul­tuos vie­ną kar­tą per mė­ne­sį. Ar­ti­miau­sias vi­zi­tas nu­ma­to­mas bir­že­lio 5 dieną.

„Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos (Plun­gės g. 31-3) dar­bo lai­kas: I-V. nuo 07.30 val. iki 18.00 val. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel.: (8 448) 42 600 ar­ba 8 673 72 001.

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai