Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ka­ta­fal­ką nu­va­ręs plun­giš­kis dėl va­gys­tės ne­bus tei­sia­mas

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­ba bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su trans­por­to prie­mo­nės va­gys­te iš UAB „Bei­no­ro gra­lis“, kuo­met iš įmo­nės te­ri­to­ri­jos dar­buo­to­jas sa­va­va­liš­kai pa­si­ė­mė ka­ta­fal­ką ir, iš­lė­kęs pa­si­links­min­ti, at­si­dū­rė grio­vy­je.

Kaip jau ra­šė­me, lai­do­ji­mo ir šar­vo­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės UAB „Bei­no­ro gra­lis“ ka­ta­fal­kas bu­vo ras­tas ko­vo 11-osios ry­tą ke­ly­je Dauginčiai–Kuliai, Kre­tin­gos ra­jo­ne. Nu­mi­rė­liams ve­žio­ti skir­tas au­to­mo­bi­lis „Re­nault“ ge­ro­kai ap­lam­dy­tas „il­sė­jo­si“ grio­vy­je, eki­pa­žas bu­vo din­gęs. Po­li­ci­ja iš­si­aiš­ki­no, kad vai­ra­vo įmo­nės dar­buo­to­jas, plun­giš­kis, gim. 1987 m. Jis su pa­žįs­ta­mais nak­tį su šiuo ka­ta­fal­ku bu­vo iš­lė­kęs pasilinks­min­ti į pra­mo­gų kom­plek­są HBH.
UAB „Bei­no­ro gra­lis“ ta­da po­li­ci­jai pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą, jog sek­ma­die­nio nak­tį mi­nė­tas ka­ta­fal­kas bu­vo nu­va­ry­tas iš įmo­nės te­ri­to­ri­jos, dar­buo­to­jas jį pa­si­ė­mė sa­va­va­liš­kai. Trans­por­to prie­mo­nės ver­tė bu­vo nu­ro­dy­ta apie 30 tūkst. eu­rų, tad, esant di­de­lei ža­lai, ty­ri­mo ėmė­si uos­ta­mies­čio kri­mi­na­lis­tai.
Ty­ri­mo me­tu pa­rei­gū­nai nu­sta­tė tik­rą­sias šio įvy­kio ap­lin­ky­bes: įmo­nės dar­buo­to­jas, net 15 kar­tų teis­tas už va­gys­tes, suk­čia­vi­mus ir kt. nu­si­kals­ta­mas vei­kas nuo­sa­vy­bei, žmo­gaus svei­ka­tai ir vie­ša­jai tvar­kai, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę pa­tek­ti į ben­dro­vės pa­tal­pas, pri­ei­gą prie aikš­te­lė­je sto­vin­čių trans­por­to prie­mo­nių ir jų rak­tų, ne­tu­rė­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ir lei­di­mo vai­ruo­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, su­ma­nė pa­si­im­ti ma­ši­ną pa­si­va­ži­nė­ti su drau­gais.
Tam­siu pa­ros me­tu, va­žiuo­da­mas su ka­ta­fal­ku iš Kre­tin­gos link Plun­gės, vir­ši­jo grei­tį ir ne­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio po­sū­ky­je, nu­va­žia­vo į grio­vį, su­ga­di­no 30 tūkst. eu­rų ver­tės ben­dro­vės tur­tą.
Pa­aiš­kė­jus, kad va­gys­tės fak­to ne­bū­ta (vy­riš­kio vei­ka va­gys­te ne­lai­ko­ma), ty­ri­mas nu­trauk­tas, ta­čiau kal­ti­nin­kui teks at­sa­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už eis­mo įvy­kį ir at­ly­gin­ti ža­lą ben­dro­vei.
Be­je, pri­me­na­me, jog tas pats as­muo po su­dau­žy­to ka­ta­fal­ko ne­nu­ri­mo: po dvie­jų sa­vai­čių į lom­bar­dą nu­ne­šė įmo­nės var­du iš par­duo­tu­vės pa­im­tą per­fo­ra­to­rių „Bosh GMH 2400“. To elek­tri­nio įran­kio ver­tė – 160 eu­rų. Dėl suk­čia­vi­mo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Plun­gės PK pa­rei­gū­nai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Avarijos kaltininkui – buvusiam UAB „Beinoro gralis“ darbuotojui – teks atsakyti tik administracine tvarka už eismo įvykį ir atlyginti žalą bendrovei.

Komentarai
Kiti straipsniai