Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Di­džiau­sias kai­nų šuo­lis už van­de­nį ir nuo­te­kas – įmo­nėms

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­tos UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ir at­si­skai­to­mų­jų ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros ir var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gos ba­zi­nės kai­nos. Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos.

Nau­jai nu­sta­ty­tos ba­zi­nės kai­nos ati­tin­ka ben­dro­vės pa­ti­ria­mas są­nau­das, to­dėl UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ge­ria­mo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų tei­ki­mas įmo­nei ne­be­bus nuos­to­lin­gas. Var­to­to­jai už tie­kia­mą van­de­nį ir iš­va­ly­tas nuo­te­kas, pri­klau­so­mai nuo var­to­to­jų gru­pės, mo­kės apie 25–31 proc. dau­giau. Kaip pa­sa­ko­jo įmo­nės di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus, iki šiol bu­vo tai­ko­mos kai­nos, ku­rias Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja bu­vo nu­sta­čiu­si 2011 me­tais. Nors nau­ja kai­nų skai­čia­vi­mo me­to­di­ka pri­im­ta 2015 me­tais, ta­čiau įmo­nei ba­zi­nės kai­nos per­skai­čiuo­tos ir pa­tvir­tin­tos tik šių me­tų ge­gu­žės 10 d. Ku­rį lai­ką ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos įmo­nei ne­šė nuos­to­lius, dėl to kal­tas su­ma­žė­jęs van­dens var­to­ji­mas, vis di­dė­jan­tis dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, pa­di­dė­ję amor­ti­za­ci­niai nu­skai­ty­mai.
Di­rek­to­rius su­pa­žin­di­no ir su nau­jo­mis kai­no­mis, ku­rias teks mo­kė­ti gy­ven­to­jams bei įmo­nėms (kai­nos nu­ro­dy­tos su PVM). 1 ku­bi­nis met­ras ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo bu­tui brangs 0,68 ct (ben­dra su­ma – 3,18 Eur už ku­bi­nį met­rą). Dau­gia­bu­čio na­mo, ku­ria­me įreng­tas nuo­to­li­nis rod­me­nų nu­skai­ty­mas, bu­tui ku­bi­nio met­ro van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­na kils 0,62 ct (ben­dra su­ma – 3,12 Eur), in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams – 0,72 ct (ben­dra su­ma – 2,98 Eur už ku­bi­nį met­rą), įmo­nėms – di­džiau­sias kai­nų šuo­lis – 0,84 ct (ben­dra su­ma 3,09 Eur už ku­bi­nį met­rą). Anot A. Ro­jaus, la­biau­siai kai­na ky­la įmo­nėms, nes už jas yra mo­ka­mas gam­tos iš­tek­lių mo­kes­tis – 0,10 ct už 1 ku­bi­nį met­rą, kai gy­ven­to­jams tie­kia­mas van­duo ap­mo­kes­ti­na­mas tik 0,3 ct už ku­bi­nį met­rą. Kai­nos ski­ria­si in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams, nes pa­gal me­to­di­kas yra lei­džia­mi at­skai­ty­mai iki 10 proc. dau­gia­bu­čių na­mų vi­daus tin­klų nuos­to­liams įver­tin­ti. Rie­ta­ve nuos­to­lių vi­dur­kis sie­kia 6,9 proc. Re­no­vuo­tiems dau­gia­bu­čiams, tu­rin­tiems nuo­to­li­nio val­dy­mo skai­tik­lius, kai­na šiek tiek že­mes­nė, ir jiems lei­džia­mi ne di­des­ni kaip 5 proc. nuos­to­liai vi­daus tin­kluo­se. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis do­mė­jo­si, kaip su­si­da­ro tie nuos­to­liai. Bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad juos įta­ko­ja ap­skai­tos ne­tiks­lu­mai dėl „ava­ri­jų“ na­muo­se, kai trūks­ta van­den­tie­kiai iki bu­to įva­dų. Esa­ma ir ne­są­ži­nin­gų gy­ven­to­jų, kai skai­tik­liai stab­do­mi ar su­lau­žo­mi.
Ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė pa­ste­bė­jo, kad kai kai­nų šuo­liai nu­ro­do­mi cen­tais, ne­at­ro­do daug, ta­čiau ji ma­no, kad Rie­ta­vo gy­ven­to­jams, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma gau­na mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, kai­na ke­lia­ma per daug. „Dras­tiš­kai pa­kel­ta kai­na už­dės gy­ven­to­jams di­de­lę naš­tą“, – sa­kė ji. Įmo­nės di­rek­to­rius mi­nė­jo, kad kai­nos kė­li­mo mas­tai ne nuo jų pri­klau­so. „Yra kai­nų nu­sta­ty­mo me­to­di­ka, mes pa­tei­kia­me skai­čius, o kai­nų ko­mi­si­ja nag­ri­nė­ja, ar mes su jais ga­li­me vyk­dy­ti pla­nuo­tą veik­lą. Lais­vės pa­kel­ti kai­ną dau­giau ar ma­žiau nei mes, nei kai­nų re­gu­liuo­to­jas ne­tu­ri. Jis ima skai­čius, de­da į for­mu­les, ir iš to iš­ei­na to­kia kai­na, ko­kią ma­to­me“, – sa­kė jis.
At­ei­ty­je to­kių di­des­nių kai­nų šuo­lių, ti­kė­ti­na, ne­be­bus. Kai­ną įta­kos tik ne­pri­klau­so­mi ro­dik­liai – jei van­dens var­to­ji­mas di­dės, in­flia­ci­ja ma­žės, elek­tra pigs, kai­na ma­žės, prie­šin­gu at­ve­ju – brangs. Dviem Ta­ry­bos na­riams su­si­lai­kius, spren­di­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas.
Po­sė­dy­je svars­ty­tas ir dar vie­nas klau­si­mas, ku­riuo nu­sta­ty­tas at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros mo­kes­tis – 1,73 Eur per mė­ne­sį var­to­to­jui (bu­to sa­vi­nin­kui) be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. Pa­tvir­ti­nus šį spren­di­mą, bus vyk­do­ma at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens skai­tik­lių prie­žiū­ra, jie nu­sta­ty­tu pe­ri­odiš­ku­mu met­ro­lo­giš­kai tik­ri­na­mi, re­mon­tuo­ja­mi, su­ge­dę kei­čia­mi. Įreng­tų ir pri­žiū­ri­mų skai­tik­lių yra 1548, per me­tus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti pa­tik­rą, juos re­mon­tuo­ti ar keis­ti 248 var­to­to­jams.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot V. Razmienės (kairėje) kainų šuolis už vandenį ir nuotekas tikrai yra per didelis.

Komentarai
Kiti straipsniai