Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Nu­sta­ty­ti trys įta­ria­mie­ji plė­ši­ka­vi­mu

Klai­pė­dos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė tris iki­teis­mi­nius plė­ši­mų ty­ri­mus ir per­da­vė šias by­las teis­mui. Vie­na by­la su­si­ju­si su plun­giš­kiais, siautėjusiais V. Ma­čer­nio gat­vės dau­gia­bu­ty­je.

Net tris plė­ši­mus Plun­gė­je, V. Ma­čer­nio g. dau­gia­bu­ty­je, va­sa­rio pa­bai­go­je kal­ti­na­mi įvyk­dę trys 1998–2002 m. gi­mę vai­ki­nai, iš ku­rių vie­nas – ne­pil­na­me­tis. Vy­riau­sias iš jų (gim. 1998 m.) anks­čiau 4 kar­tus teis­tas už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus.
Vi­si trys, bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio ir jo pri­trū­kę, su­ma­nė nak­ties me­tu al­ko­ho­lio at­sar­gas pa­si­pil­dy­ti pas mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jus.
Ne­tu­rė­da­mi pi­ni­gų, iš tri­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų, pa­nau­do­ję fi­zi­nį smur­tą ir gra­si­nę su­si­do­ro­ji­mu, kal­ti­na­mie­ji pa­gro­bė per 300 eu­rų ver­tės tur­to, taip pat ir al­ko­ho­lio.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams grei­tai su­re­a­ga­vus, da­lis daik­tų ras­ta ir grą­žin­ta nu­ken­tė­ju­sie­siems.
Vi­si ty­ri­mai baig­ti kal­ti­na­mai­siais ak­tais dėl sun­kių nu­si­kal­ti­mų. Pa­ste­bė­ta ten­den­ci­ja, kad vi­si nu­si­kal­ti­mai įvyk­dy­ti kal­ti­nin­kams bū­nant ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Nuotraukoje: Plėšikavimu įtariami užsiėmę šie, 1998–2002 m. gimę trys jaunuoliai.

Komentarai
Kiti straipsniai