Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Mo­kyk­los pa­sta­tas pa­si­tar­naus ir se­niū­ni­jai, ir so­cia­li­niams būs­tams

Prieš po­rą me­tų – 2016-ųjų va­sa­rą – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą už­da­ry­ti Var­ka­lių kai­me bu­vu­sią Nau­so­džio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, nes vai­kai iš ten iš­si­bė­gio­jo – tą ru­de­nį bū­tų no­rė­ję mo­ky­tis gal tik de­šimt vai­kų. Pa­sta­tas ne­bu­vo pri­va­ti­zuo­tas, iki šiol tuš­čias, bet jau ži­no­ma, kad ne­tru­kus čia pir­ma­me aukš­te įsi­kurs se­niū­ni­ja ir bib­lio­te­ka, ant­ra­me aukš­te ap­si­gy­vens so­cia­li­nio būs­to lau­kian­čios šei­mos.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, jau skel­bia­ma, jog moks­lo pa­skir­ties pa­sta­to pa­skir­tis bus kei­čia­ma į gy­ve­na­mą­ją, taip pat pla­nuo­ja­mas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Ge­gu­žės 24 die­ną pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus nu­ma­ty­ta ap­tar­ti vie­ša­me su­si­rin­ki­me.
Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus už­sa­ko­vui (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai) pa­tei­kė UAB „Šil­tas na­mas“. Tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­niai bus skirs­to­mi į at­ski­rus eta­pus.
Ben­dras bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­to plo­tas – 671,72 kv. m. Pir­ma­me aukš­te bus pro­jek­tuo­ja­mos se­niū­ni­jos pa­tal­pos: raš­ti­nė, se­niū­no ka­bi­ne­tas, po­sė­džių sa­lė, 7 dar­bo vie­tos bei pa­gal­bi­nės ūkio ir tech­ni­nės pa­tal­pos. Taip pat pir­ma­me aukš­te bus bib­lio­te­ka ir sa­ni­ta­ri­niai maz­gai. Ant­ra­me aukš­te pro­jek­tuo­ja­mos gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pos, iš vi­so – 8 bu­tai, ku­rie bus iš­da­lin­ti so­cia­li­nio būs­to lau­kian­tiems as­me­nims (šei­moms).
Iš­ori­nes pa­sta­to sie­nas nu­ma­ty­ta ap­šil­tin­ti mi­ne­ra­li­ne va­ta, fa­sa­dų ap­dai­lai bus nau­do­ja­mos ak­mens ma­sės ply­te­lės. Da­lis vi­di­nių ne­ne­šan­čių sie­nų bus de­mon­tuo­ja­mos – pa­gal nau­ją pa­tal­pų iš­dės­ty­mą nu­ma­ty­ta su­pro­jek­tuo­ti nau­jas sie­nas ir per­tva­ras. Vi­si pir­mo aukš­to lan­gai tu­rė­tų bū­ti kom­plek­tuo­ja­mi su nuo įsi­lau­ži­mo ap­sau­gan­čia fur­ni­tū­ra.
Te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mas tu­rė­tų iš­lik­ti esa­mas, tik te­ri­to­ri­ja pri­tai­ko­ma nau­jai pa­skir­čiai: su­tvar­ko­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, pės­čių­jų ta­kai, įė­ji­mai į pa­sta­tą. Prie re­mon­tuo­ja­mo pa­sta­to nu­ma­ty­ta įreng­ti kon­tei­ne­ri­nio ti­po ka­ti­li­nę, o prie įė­ji­mo į bib­lio­te­kos pa­tal­pas bus pro­jek­tuo­ja­mi laip­tai bei pan­du­sas, pri­tai­ky­ti žmo­nėms su ne­ga­lia.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pirmame buvusios mokyklos pastato aukšte įsikurs seniūnija ir biblioteka, antrame aukšte numatoma įrengti socialinius būstus.

Komentarai
Kiti straipsniai