Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Lan­kė­si vals­ty­bi­nės kal­bos ko­mi­si­jos ir kal­bos ins­pek­ci­jos va­do­vai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Aud­rys An­ta­nai­tis ir Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Do­na­tas Sma­lins­kas. Su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, jo pa­va­duo­to­ju An­ta­nu Auž­bi­ka­vi­čium ir kal­bos tvar­ky­to­ja An­ge­le Kil­čiaus­kai­te bu­vo ap­tar­tas Sa­vi­val­dy­bei per­duo­tos vals­ty­bi­nės kal­bos var­to­ji­mo ir tai­syk­lin­gu­mo kon­tro­lės funk­ci­jos vyk­dy­mas.

Su me­ru A. Čer­nec­kiu A. An­ta­nai­tis dis­ku­ta­vo apie že­mai­čių kal­bą ir jos var­to­ji­mą. VLKK pir­mi­nin­kas pri­ta­rė, kad šią kal­bą rei­kia po­pu­lia­rin­ti, ta­čiau pa­brė­žė, kad že­mai­tiš­ki už­ra­šai tu­rė­tų bū­ti kaip de­ko­ra­ty­vi­niai ele­men­tai.
Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo vyk­dy­mo pro­ble­mos. Abu sve­čiai kal­bė­jo ir apie per­ne­lyg daž­ną an­glų kal­bos var­to­ji­mą, pa­mirš­tant, kad lie­tu­vių kal­ba yra mums pa­grin­di­nė, kad ji – vals­ty­bės iš­li­ki­mo pa­grin­das. „Va­ži­nė­da­mi po Lie­tu­vą, – sa­kė A. An­ta­nai­tis, – daž­nai ma­to­me, kai vie­to­je lie­tu­viš­kų už­ra­šų „Už­da­ry­ta“ ir „Ati­da­ry­ta“ yra tik an­gliš­ki „Clo­sed“ bei „Ope­ned“. Ma­tyt, kaž­kas to­kių len­te­lių pri­si­ga­mi­no ir da­bar par­duo­da ur­mu. Įstai­gų, per­kan­čių to­kias len­te­les, va­do­vai pir­miau­sia tu­rė­tų pri­si­min­ti Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą“. Pa­sak me­ro A. Čer­nec­kio, „Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės pra­džio­je mes per daug nu­si­lei­do­me, no­rė­jo­me pa­ro­dy­ti, kad mo­ka­me an­gliš­kai, to­dėl da­bar raš­ko­me an­gliz­mų vai­sius, ma­ty­da­mi, kad kai kur net­gi nė­ra lie­tu­viš­kų už­ra­šų.“ Tie­sa, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei ši bė­da ne­gre­sia, nes čia an­gliš­ki tik vie­ši pa­ten­tuo­ti pre­kių žen­klai.
Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas D. Sma­lins­kas kal­bė­jo apie kal­bos tvar­ky­to­jų dar­bo svar­bą ir sun­ku­mus, ap­ta­rė svar­biau­sius kal­bos nor­mi­ni­mo tiks­lus.
At­si­svei­ki­nant me­ras A. Čer­nec­kis pa­do­va­no­jo sve­čiams po kny­gą apie ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio gy­ve­ni­mą.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Savivaldybėje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis (antras iš kairės) ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas D. Smalinskas (trečias iš kairės).

Komentarai
Kiti straipsniai