Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Kri­ti­kos strė­lės skrie­jo Rie­ta­vo pa­slau­gų sek­to­riaus pu­sėn

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mui, ku­riuo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sto­vaus sa­vi­val­dy­bei ge­gu­žės 29 d. vyk­sian­čia­me VšĮ Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro (RTVIC) da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me. Ja­me bus bal­suo­ja­ma už 2017 m. veik­los ata­skai­tą, fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį, 2018 m. veik­los pla­ną, svars­to­mas pa­sko­los ga­vi­mas ir tvir­ti­na­mas cen­tro ne­be­nau­do­ja­mo tur­to są­ra­šas, ku­rį ke­ti­na­ma par­duo­ti auk­cio­no me­tu. Apie vis­ką ko­mi­te­to na­riams pa­sa­ko­jo RTVIC di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė.

Ne­ten­ki­na tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė

Ata­skai­ti­niais me­tais Cen­tras di­de­lį dė­me­sį sky­rė tu­riz­mo sri­čiai, vie­ši­ni­mui, sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­vi­mui, da­ly­va­vi­mui ADVENTUR ir ki­to­se pa­ro­do­se. Pa­gal Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tus duo­me­nis, pra­ėju­siais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se su­teik­ta nak­vy­nių 4 057 žmo­nėms. Tarp jų bu­vo 1476 tu­ris­tai, iš ku­rių 1160 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 316 – už­sie­nie­čių. Tu­ris­tų ir lan­ky­to­jų ap­si­lan­kė 63 494. Už­sie­nio tu­ris­tų dau­giau­sia su­lauk­ta bu­vo iš Šve­di­jos (1 100), Vo­kie­ti­jos (750), Da­ni­jos (400), taip pat Es­ti­jos, Lat­vi­jos. Cen­tro duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dy­bė­je yra 8 mai­ti­ni­mo įstai­gos. Dar dvi – at­si­da­ręs Pi­lies ma­lū­nas-ar­ba­ti­nė, ku­rio­je ga­li­ma pa­ra­gau­ti py­ra­gų, at­si­ger­ti ar­ba­tos, ir ku­ria­mas na­mų res­to­ra­nė­lis Ju­sių eko­lo­gi­nia­me ūky­je (už­si­sa­kius iš anks­to).
L. Doc­ke­vi­čie­nei pa­mi­nė­jus, kad Rie­ta­ve nė­ra daug ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gų, o ne­ma­žai žmo­nių dėl ne­ten­ki­nan­čių ap­gy­ven­di­ni­mo są­ly­gų iš­ke­liau­ja į Plun­gę, me­ras A. Čer­nek­cis pa­pra­šė aiš­kiai įvar­din­ti prie­žas­tis ir kon­kre­čius at­ve­jus. „Ne­si­no­ri sa­ky­ti tie­siai švie­siai, bet ap­gy­ven­di­ni­mas bū­tų tik­rai di­des­nis, jei­gu pa­slau­gų tei­kė­jai la­biau pa­si­mo­ky­tų, kaip elg­tis su klien­tais, kaip teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Yra tik­rai pui­kių vie­tų, ku­rios tei­kia ko­ky­biš­kas pa­slau­gas, bet tu­rė­jo­me at­ve­jų, kai ga­vo­me pa­sta­bų, ku­rias ten­ka iš­klau­sy­ti nu­lei­dus gal­vas“, – kal­bė­jo įstai­gos di­rek­to­rė. Ji pa­tei­kė pa­vyz­dį, kai mies­to cen­tre ap­gy­ven­din­tas sve­čias iš Stok­hol­mo žie­mos me­tu kam­ba­ry­je su­ša­lo. Be to, nu­ė­jęs į du­šą, ra­do le­du pa­deng­tas grin­dis. Dar vie­nas at­ve­jis, kai pra­ban­gio­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je bu­vo ap­gy­ven­din­ti sve­čiai iš 6 už­sie­nio ša­lių, o va­ka­re jiems su­si­rin­kus ap­tar­ti die­nos įspū­džių, bu­vo prie­kaiš­tau­ja­ma ir aki­vaiz­džiai reiš­kia­mas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Nors sve­čiai ne­su­pra­to, kas kon­kre­čiai bu­vo pa­sa­ky­ta, emo­ci­nę kal­bą su­vo­kė. Dar vie­nas at­ve­jis – ne­ko­ky­biš­kos tak­si pa­slau­gos. At­vy­kus tarp­tau­ti­niams part­ne­riams, ku­riuos iš Pa­lan­gos oro uos­to tu­rė­jo par­vež­ti sam­dy­tas tak­si au­to­mo­bi­lis, ke­lei­vius nu­ste­bi­no tiek vai­ra­vi­mo ypa­tu­mai, tiek ne­ma­lo­nus kva­pas, tvy­ro­jęs ma­ši­no­je. „Ver­čia­mės per gal­vą, kad pri­trauk­tu­me gar­bin­gus žmo­nes į Rie­ta­vą, pa­slau­gas tei­kian­tis sek­to­rius yra mū­sų sa­vi­val­dy­bės veid­ro­dis, ta­čiau po to­kių įvy­kių gė­da vi­siems – tiek sa­vi­val­dy­bei, tiek ir mums“, – sa­kė L. Doc­ke­vi­čie­nė. Ko­mi­te­to na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas pri­ta­rė, sa­ky­da­mas, kad ir į UAB „Plun­gės la­gū­ną“ at­vyks­tan­tys sve­čiai iš už­sie­nio neap­si­sto­ja Rie­ta­ve, vi­si ke­liau­ja į Plun­gę. Me­ro nuo­mo­ne, rei­kia mo­ky­tis pa­slau­gų ap­tar­na­vi­mo kul­tū­ros ir kel­ti ko­ky­bę. Ga­li­my­bės tam pa­lan­kios, nes kai­nos nor­ma­lios, yra kur ir ap­gy­ven­din­ti, ir pa­mai­tin­ti, ta­čiau vi­sos pa­slau­gos tu­ri bū­ti tei­kia­mos ko­ky­biš­kai.
L. Doc­ke­vi­čie­nė pa­ste­bė­jo dar vie­ną pro­ble­mą mai­ti­ni­mo sri­ty­je: šiuo me­tu ne­ma­žai at­vyks­tan­čių sve­čių yra ve­ge­ta­rai ar­ba ve­ga­nai, o sa­vi­val­dy­bė­je esan­čios mai­ti­ni­mo įstai­gos ne­la­bai tu­ri ką jiems pa­siū­ly­ti. Me­ro siū­ly­mas – or­ga­ni­zuo­ti kur­sus, se­mi­na­rą, kvies­ti į juos įstai­gų va­do­vus, kad pa­si­mo­ky­tų, to­bu­lė­tų. Pa­ste­bė­ji­mų dėl pa­slau­gų ko­ky­bės trū­ku­mo yra ne vien iš Cen­tro, gau­na­ma pa­sta­bų ir iš Tu­riz­mo de­par­ta­men­to, ku­ris ne­pra­ne­šęs už­su­ka į vie­ną ar ki­tą mai­ti­ni­mo įstai­gą ir tik­ri­na ten tei­kia­mas pa­slau­gas. „Ti­ki­mės, kad ši ži­nu­tė, pa­sa­ky­ta vie­šai, duos re­zul­ta­tą. Dėl pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo rei­kė­tų orien­tuo­tis į vie­ti­nį ver­slą, dar­buo­to­jus mo­ky­ti. At­si­sa­kius ne­be­kreip­ti pas juos žmo­nių. Rei­kė­tų pa­slau­gų tie­kė­jams tu­rė­ti ir at­si­lie­pi­mų kny­gas, kad bū­tų su­ra­šo­ma, kas pa­ti­ko, ne­pa­ti­ko, ir vė­liau bū­tų ga­li­ma pa­si­tai­sy­ti“, – sa­kė me­ras.
Abe­jo­nių su­kė­lė ata­skai­to­je pa­teik­ti skai­čiai

Cen­tro dar­buo­to­jai pro­fe­sio­na­liai ir sa­va­lai­kiai pra­ei­tais me­tais at­sa­kė į dau­giau kaip 6 000 pa­klau­si­mų, kon­sul­ta­vo 188 as­me­nis, pa­dė­jo 14 as­me­nų star­tuo­ti eko­no­mi­nė­je veik­lo­je, pri­si­dė­jo prie 24 dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mo ar nau­jų įkū­ri­mo. Suor­ga­ni­za­vo ir pri­si­dė­jo prie 60 ren­gi­nių, per ku­riuos ska­tin­tas kū­ry­biš­ku­mas, sie­kia­ma in­teg­ruo­ti Rie­ta­vą į Bal­ti­jos jū­ros mak­ro­re­gio­no erd­vę.
2017-ai­siais cen­tras vyk­dė 7 ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tus, ke­tu­ri iš jų jau įsi­bė­gė­ję, trims vyk­do­mi pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai. Vi­si pro­jek­tai orien­tuo­ti į tai, kad tie­sio­gi­nę nau­dą gau­tų Rie­ta­vas. „Mū­sų tiks­las – vyk­dant tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, pri­trauk­ti į mū­sų sa­vi­val­dy­bę ma­ses, kad vie­ti­niai pa­slau­gų tie­kė­jai gau­tų tie­sio­gi­nę nau­dą. Po­pu­lia­ri­na­me Rie­ta­vą Pie­tų Bal­ti­jos re­gio­ne, ku­ria­me jis tam­pa vis la­biau ži­no­mas“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė.
Da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuos, anot Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo, yra bū­ti­nas no­rint įstai­gai iš­gy­ven­ti, ta­čiau jis pa­si­gen­da vie­ti­nių pro­jek­tų. „Ne­už­si­žais­ki­te per daug su už­sie­nio pro­jek­tais, su­pran­tu, kad jie yra la­bai rei­ka­lin­gi, ta­čiau rei­kia, kad lik­tų vie­tos ir ki­tai pu­sei“, – sa­kė jis. L. Doc­ke­vi­čie­nė at­sa­ky­da­ma pa­mi­nė­jo, kad nė­ra šan­sų lai­mė­ti na­cio­na­li­nių pro­jek­tų. Dėl tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų yra ga­li­my­bė kon­sul­tuo­ti rie­ta­viš­kius ne­mo­ka­mai. „Dir­ba­me su vie­ti­niais ver­sli­nin­kais, su­lau­kia­me itin di­de­lio srau­to žmo­nių, ku­rie tei­kia mums įvai­rius klau­si­mus, juos kon­sul­tuo­ja­me. Jei rei­kia, nu­krei­pia­me juos ki­tur, pa­ta­ria­me, į ką rei­kė­tų orien­tuo­tis, krei­pia­me į mo­ky­mus, se­mi­na­rus ki­tuo­se mies­tuo­se“, – pa­sa­ko­jo įstai­gos va­do­vė.
Cen­tro veik­los ata­skai­tą per­žiū­rė­jo ir sa­vi­val­dy­bės Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to tar­ny­bos ve­dė­ja Rė­da Pu­čins­kie­nė. Jai įta­ri­mų su­kė­lė ke­li skai­čiai – pa­gal ata­skai­to­je nu­ro­dy­tų pa­klau­si­mų skai­čių, iš­ve­dus vi­dur­kį pa­gal dar­bo die­nas ir va­lan­das, iš­ei­na 25 pa­klau­si­mai per die­ną. „Ar re­a­lu į tiek at­sa­ky­ti? Ap­si­lan­kiu­sių tu­ris­tų skai­čius taip pat la­bai di­de­lis – pa­da­li­nus tą skai­čių iš me­tuo­se esan­čių die­nų (be lais­va­die­nių) iš­ei­na, kad per die­ną tu­rė­tų čia ap­si­lan­ky­ti 180 as­me­nų. Va­di­na­si, kas­dien tu­rė­tu­me Rie­ta­ve ma­ty­ti po ke­le­tą tu­ris­tų pil­nų au­to­bu­sų. Ata­skai­to­je nu­ro­dy­ta, kad cen­tras or­ga­ni­za­vo ir ADVENTUR pa­ro­dą, vy­ku­sią Vil­niu­je, ku­rio­je ap­si­lan­kė 29 tūkst. lan­ky­to­jų. Ko­dėl ji mi­ni­ma ata­skai­to­je, jai šią pa­ro­dą or­ga­ni­za­vo Vil­nius?“, – klau­sė tar­ny­bos ve­dė­ja. Anot RTVIC pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rės Ra­sos Ba­liu­le­vi­čie­nės, bu­vo pa­reng­tas sten­das apie Rie­ta­vą, su­telk­ti vie­tos ga­min­to­jai, kul­tū­ros vei­kė­jai, ku­rie rep­re­zen­ta­vo mies­tą ir dir­bo sten­de 3 die­nas, to­dėl įstai­ga sa­ve pri­ski­ria prie or­ga­ni­za­to­rių, nes vi­si ap­si­lan­kę šio­je pa­ro­do­je žmo­nės ap­žiū­rė­jo ir rie­ta­viš­kių sten­dą. Anot ki­tų ko­mi­te­to na­rių, jie taip pat ata­skai­to­je pa­ste­bė­ję šiek tiek šo­ki­ruo­jan­čių skai­čių.
Kal­bė­da­ma apie cen­tre ky­lan­čias pro­ble­mas, L. Doc­ke­vi­čie­nė nu­ro­dė, kad cen­tro in­ter­ne­ti­nė sve­tai­nė tu­ri ke­le­tą trū­ku­mų ir šiuo me­tu ne­be­ati­tin­ka po­rei­kių. No­rint, kad sa­vi­val­dy­bė bū­tų kon­ku­ren­cin­ga, bū­ti­na kuo grei­čiau su­da­ry­ti są­ly­gas ne­įga­lie­siems elek­tri­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­tek­ti į aikš­te­les, pa­sta­tus, lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, įreng­ti prie cen­tro elek­tros pa­kro­vi­mo sto­te­lę, pa­sta­ty­ti bio­tu­a­le­tus par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­ei­tų me­tų li­ko pro­ble­mų dėl gar­so izo­lia­ci­jos ir per di­de­lės ši­lu­mos va­sa­ros me­tu cen­tro ka­bi­ne­tuo­se.
Po­sė­džio pa­bai­go­je su­abe­jo­ta tik dėl pri­ta­ri­mo pa­sko­los ga­vi­mui. Anot me­ro, jei­gu įstai­gai už­teks tik pri­ta­ri­mo, jis bus duo­tas, ta­čiau jei rei­kės ga­ran­ti­jos, teks šį klau­si­mą dar svars­ty­ti.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Nemalonus kvapas taksi automobilyje, šaltas kambarys, aptarnaujančio personalo nepasitenkinimas – šias ir kitas problemas paslaugų sektoriaus srityje vardijo L. Dockevičienė.

Komentarai
Kiti straipsniai