Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Ko­vo­jant kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, pri­trū­ko sėk­mės

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vy­rų tin­kli­nio ko­man­da neseniai vyko į tarp­tau­ti­nį tin­kli­nio tur­ny­rč Gul­be­nės mies­te, Lat­vi­jo­je. Iki 35-erių me­tų am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo 8 vy­rų ko­man­dos.

Rie­ta­viš­kiai tur­ny­rą pra­dė­jo sėk­min­gai – pir­mo­sio­se gru­pės var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo per­ga­lę. Ant­ra­sis su­si­ti­ki­mas taip pat bu­vo sėk­min­gas. Tre­čio­ji aki­sta­ta lau­kė su Gul­be­nės mies­to tin­kli­nio ko­man­da, kur bu­vo spren­džia­mi 1 ir 2 vie­tos lai­mė­to­jai. Pir­mą se­tą lai­mė­jo šei­mi­nin­kai, ant­ra­ja­me do­mi­na­vo rie­ta­viš­kiai. Tre­či­ą­jį ge­riau pra­dė­jo rie­ta­viš­kiai, ta­čiau vi­du­ry­je lei­do prie­ši­nin­kams pa­si­vy­ti. Žai­di­mui ei­nant taš­kas į taš­ką, šį­kart pa­si­se­kė lat­viams.
Mū­sų tin­kli­nin­kai už­ėmė 2-ąją vie­tą ir tu­rė­jo su­si­tik­ti at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se su ki­tos gru­pės III vie­tą už­ėmu­sia ko­man­da. Sėk­mė ly­dė­jo var­žo­vus: jie iš­ko­vo­jo per­ga­lę re­zul­ta­tu 2-0. Tur­ny­ro čem­pio­nais ta­po Gul­be­nės ko­man­da, o rie­ta­viš­kiai ten­ki­no­si 5-ąja vie­ta.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai