Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį jie kaip paukš­čiai grįž­ta į gim­tuo­sius na­mus

Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­ną pa­va­sa­rį į Plun­gę at­vyks­ta ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) moks­li­nin­kų ir Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų. Jie su­si­tin­ka su Plun­gės li­go­ni­nės me­di­kais, su­reng­tų kon­fe­ren­ci­jų me­tu skai­to pra­ne­ši­mus, kon­sul­tuo­ja pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga aukš­tes­nio ly­gio gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­ja, bei su­si­tin­ka su Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viais.

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, su­si­ti­ki­mas su ži­no­mais kau­niš­kiais pro­fe­so­riais ir ha­bi­li­tuo­tais dak­ta­rais vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės sa­lė­je. Ja­me da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus, Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai bei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės na­riai.
Tarp ge­gu­žės 23-iąją į Plun­gę at­vy­ku­sių gy­dy­to­jų bu­vo kar­dio­lo­gai doc., dr. Dia­na Ža­lia­duo­ny­tė-Pek­šie­nė, doc., dr. Vy­tau­tas Za­bie­la, prof., dr. Gin­ta­rė Ša­ka­ly­tė, gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė, prof., dr. Džil­da Ve­lič­kie­nė, or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas dr. Ro­ber­ti­nas Juos­po­nis, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas, prof., dr. Kęs­tu­tis Pet­ri­ko­nis, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, dr. Eg­lė Ra­ma­naus­kie­nė. Taip pat – du me­di­kai, ki­lę iš Plun­gės. Tai – gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas, pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, LSMU rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas bei šir­dies chi­rur­gas, pro­fe­so­rius, Kau­no kli­ni­kų Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis Ri­man­tas Be­ne­tis.
Pir­miau­sia su­si­rin­ku­siuo­sius į kon­fe­ren­ci­ją svei­ki­no ir ge­rų bei pra­smin­gų dar­bų lin­kė­jo Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius. Di­džiuo­da­ma­sis iš Plun­gės ki­lu­siais gy­dy­to­jais bei ne­nu­trūks­ta­mais ry­šiais, jis sa­kė, kad, at­ėjus pa­va­sa­riui, jiems no­ri­si grįž­ti į gim­tuo­sius na­mus, į Plun­gę. Jis taip pat dė­ko­jo vi­siems sve­čiams iš Kau­no, ra­du­siems bran­gaus lai­ko ir at­vy­ku­siems pa­si­da­lin­ti su­kaup­ta pa­tir­ti­mi su Plun­gės gy­dy­to­jais. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius džiau­gė­si, kad nors ma­žas la­še­lis ino­va­ci­jų nu­te­ka ir iki ra­jo­no gy­dy­to­jų.
Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas L. Skie­rus, ku­rio ini­cia­ty­va kiek­vie­nais me­tais ir vyks­ta šie svar­būs LMSU moks­li­nin­kų, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų su­si­ti­ki­mai su Plun­gės gy­dy­to­jais, taip pat sa­vo ruož­tu pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius į kon­fe­ren­ci­ją. Plun­giš­kių drau­gi­jos įkū­rė­jas džiau­gė­si, kad vis dau­giau ir dau­giau pro­fe­so­rių at­vyks­ta į Plun­gę pa­kon­sul­tuo­ti gy­dy­to­jus svar­biais klau­si­mais ir su­tei­kia kai ku­riems pa­cien­tams aukš­to ly­gio kon­sul­ta­ci­jų. Jis pa­mi­nė­jo ir la­bai svar­bų da­ly­ką, nu­ti­ku­sį Plun­gė­je per pra­ėju­sius me­tus, – tarp Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos ir LMSU pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. L. Skie­rus ti­ki­si, kad at­si­ras dau­giau no­rin­čių­jų sto­ti į me­di­ci­ną, o ta­pę gy­dy­to­jais, jie grįš į Plun­gę ir taip rei­ka­lin­gos me­di­ci­nos pa­gal­bos su­lauks dar dau­giau pa­cien­tų.
„Džiu­gu, kad jau daug me­tų Plun­giš­kių drau­gi­jos veik­lo­je ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir aukš­čiau­sias Lie­tu­vos me­di­ci­nos eli­tas. Su­si­ti­ki­mai su Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ir Kau­no kli­ni­kų me­di­kais at­ne­ša į pro­vin­ci­jos gy­ve­ni­mą daug nau­jo­vių bei da­ro jį švie­ses­nį. Šian­dien tu­ri­me pui­kią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti, pa­klau­sy­ti ir pa­klaus­ti šių nu­si­pel­niu­sių pro­fe­so­rių, iš ku­rių net dvie­jų vai­kys­tė ir mo­kyk­li­niai me­tai pra­bė­go čia, Plun­gė­je. Tad tu­ri­me pro­gą dar kar­tą įsi­ti­kin­ti, ko­kių aukš­tu­mų ga­li pa­siek­ti iš Plun­gės ki­lę ga­būs žmo­nės“, – pa­brė­žė L. Skie­rus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis svei­ki­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius ir džiau­gė­si, kad Plun­gės me­di­kams su­teik­ta pui­ki ga­li­my­bė gau­ti kon­sul­ta­ci­jų iš aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­jų, ku­rie, at­vy­kę į ra­jo­ną, no­riai da­li­ja­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi. „Ma­lo­nu, kad sun­kiai dir­bę ir pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų ta­len­tin­gi, ku­pi­ni nau­jo­vių ir ži­nių me­di­kai grįž­ta at­gal, ne­pa­mirš­ta gim­tų­jų vie­tų ir su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu da­li­ja pa­gal­bą mū­sų žmo­nėms, – di­džia­vo­si iš Plun­gės ki­lu­sių me­di­kų pa­sie­ki­mais A. Kli­šo­nis. – Džiu­gu, kad to­kio ran­go spe­cia­lis­tai at­va­žiuo­ja pas mus.“
LSMU rek­to­rius R. Ža­liū­nas su­si­ti­ki­mo me­tu džiau­gė­si ga­lė­da­mas vėl ap­lan­ky­ti gim­tą­ją Plun­gę. „Vi­sa­da ma­lo­nu at­va­žiuo­ti, nes čia pra­bė­go ma­no vai­kys­tė ir jau­nys­tė. Pir­miau­sia ma­ne trau­kia grįž­ti emo­ci­jos, ku­rios lie­ja­si per kraš­tus, kai čia ap­si­lan­kau. Pri­si­me­nu kiek­vie­ną su drau­gais nu­vaikš­čio­tą ta­ke­lį, iš­brai­dy­tą upe­lį, ku­ria­me ran­ko­mis gau­dė­me žu­vį. Tai – nuo­sta­būs pri­si­mi­ni­mai, ku­rių už­mirš­ti ne­įma­no­ma. Be to, no­riu pa­si­da­lin­ti su­kaup­ta pa­tir­ti­mi su plun­giš­kiais ko­le­go­mis, o gal­vo­damas apie at­ei­tį, sie­kiu pa­si­kal­bė­ti su Plun­gės jau­ni­mu, kad jie drą­siau rink­tų­si me­di­ko spe­cia­ly­bę ir teik­tų pa­gal­bą tam, kam jos la­biau­siai rei­kia“, – sa­vo emo­ci­jo­mis ir vi­zi­to tiks­lais Plun­gė­je da­li­jo­si R. Ža­liū­nas.
Kau­no kli­ni­kų Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis R. Be­ne­tis ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių Plun­giš­kių drau­gi­jai, ku­rios dė­ka ir vyks­ta šis su­si­ti­ki­mas. Iš Plun­gės ki­lęs R. Be­ne­tis taip pat džiau­gė­si ga­lė­da­mas da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je ir da­lin­tis su plun­giš­kiais gy­dy­to­jais su­kaup­ta pa­tir­ti­mi. „Plun­gė – ne­ei­li­nis mies­tas, nes čia įsteig­ta Plun­giš­kių drau­gi­ja, ku­rios veik­la pla­čiai ži­no­ma. Ky­la klau­si­mas, ar mes rei­ka­lin­gi Plun­gei, ar ji rei­ka­lin­ga mums. Lai­kui bė­gant, da­ro­mės ypač sen­ti­men­ta­lūs, ar­ti­mi sa­vo gim­ta­jam mies­tui. Čia sma­gu su­grįž­ti“, – emo­ci­jo­mis da­li­jo­si bu­vęs plun­giš­kis.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius sve­čiams įtei­kė sim­bo­li­nes at­mi­ni­mo do­va­nė­les bei pa­lin­kė­jo vi­siems sėk­mės dir­bant sun­kų gy­dy­to­jo dar­bą. Di­rek­to­rius lin­kė­jo, kad šis ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp LSMU moks­li­nin­kų, Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ir Plun­gės gy­dy­to­jų bei Plun­giš­kių drau­gi­jos ne­nu­trūk­tų ir at­ei­ty­je.

R-727

Nuotraukoje: Iš Plungės kilę medikai (iš kairės) R. Benetis, R. Žaliūnas ir meras A. Klišonis.

Komentarai
Kiti straipsniai