Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

G. Pa­kal­niš­ky­tė – Eu­ro­pos ka­ra­tė kio­ku­šin čem­pio­nė

Sa­vait­ga­lį Len­ki­jos Vroc­la­vo mies­te vy­kęs Eu­ro­pos 16–18 m. jau­nių čem­pio­na­tas bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin klu­bo „SHODAN“ auk­lė­ti­nei Guo­da Pa­kal­niš­ky­tei. Guo­da ko­vo­jo kategorijoje iki 65 kg ir ta­po Eu­ro­pos čem­pio­ne.

Pir­mo­je ko­vo­je įvei­ku­si slo­va­kę Ja­kab Ad­rienn, plun­giš­kė pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Ja­me lau­kė veng­rė Strau­bin­ger Kit­ti. Ši ko­va Guo­dai su­si­klos­tė sėk­min­gai, nes pa­vy­ko su­rast sil­pnų vie­tų var­žo­vės gy­ny­bo­je bei ga­lin­gais smū­giais pa­siųs­ti ją į nok­dau­ną ir pel­ny­ti per­ga­lin­gą taš­ką. Fi­na­li­nė­je ko­vo­je Guo­da sa­vo var­žo­vę šve­dę Ki Pas­sa­nen api­py­lė smū­gių kru­ša bei pri­ver­tė pa­si­duo­ti.
Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin „Sho­dan“ mo­kyk­los tre­ne­rė As­ta Daus­kur­tė ir mo­kyk­los va­do­vas Lu­kas Ku­bi­lius džiau­gia­si Guo­dos iš­ko­vo­tu Eu­ro­pos čem­pio­nės var­du jau­nių gru­pė­je. Plun­giš­kė pra­ei­tais me­tais ta­po vi­ce­čem­pio­ne 14–16 m. jau­nu­čių gru­pė­je. Ne­pai­sant to, kad šiais me­tais per­ėjo į vy­res­nę gru­pę, Guo­da su­ge­bė­jo net pa­ge­rin­ti re­zul­ta­tą.

„Plungs ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai