Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

„Di­rek­to­riai tik guo­džia­si, bet raš­tų Sa­vi­val­dy­bei ne­tei­kia“

Pir­ma pa­si­džiau­gė pa­siek­tais re­zul­ta­tais, o po to bė­rė pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria švie­ti­mo įstai­gos. Vie­nus ne­ra­mi­na ša­lia mo­kyk­los esan­tis ir pa­vo­jų moks­lei­viams ke­lian­tis tven­ki­nys, ki­tus – pri­va­žia­vi­mas prie švie­ti­mo įstai­gos, tre­čius – įstai­gos per­kė­li­mas į mies­to pa­kraš­tį, o kai kam rei­kia ir lė­šų nau­jai ma­ši­nai įsi­gy­ti… Tuo tar­pu di­rek­to­rių go­das iš­gir­dę ko­mi­te­to na­riai pir­miau­sia klau­sė, ar šie bent raš­tus dėl pro­ble­mų Sa­vi­val­dy­bei yra pa­tei­kę?

Ge­gu­žės 14-ąją įvy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu dau­giau­sia dis­ku­si­jų iš­ki­lo spren­džiant mo­kyk­lų bei cen­trų ūki­nius klau­si­mus.

Ne­ra­mi­na ša­lia esan­tis tven­ki­nys

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rei Ja­ni­nai Po­ciu­tei pa­tei­kus 2016–2017 me­tų veik­los ata­skai­tą ir pa­si­džiau­gus mo­kyk­los pa­sie­ki­mais įvai­rio­se sri­ty­se, dar­niu, kū­ry­bin­gu ir ino­va­ty­viu mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vu, bu­vo iš­kel­tos ir pa­grin­di­nės pro­ble­mos.
Be to, kad mo­kyk­lo­je ma­žė­ja mo­ki­nių, jiems trūks­ta mo­ty­va­ci­jos, at­sa­ko­my­bės, di­rek­to­rė ak­cen­ta­vo, kad mo­kyk­la ne­tu­ri spor­to aikš­ty­no, 2010 me­tų ga­my­bos mo­kyk­li­nio au­to­bu­so tech­ni­nė prie­žiū­ra rei­ka­lau­ja daug iš­lai­dų (2017 m. au­to­bu­so re­mon­to iš­lai­dos – 2500 eu­rų). Įva­žia­vi­mo į mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ke­lio būk­lė ypač blo­ga, to­dėl rei­kia keis­ti ke­lio dan­gą.
Ta­čiau la­biau­siai di­rek­to­rę ne­ra­mi­na ne­to­li mo­kyk­los esan­tis van­dens tel­ki­nys, ke­lian­tis pa­vo­jų mo­ki­nių sau­gu­mui ir net gy­vy­bei. Čia nė­ra jo­kių įspė­ja­mų­jų žen­klų, ir pa­tek­ti prie jo ga­li kiek­vie­nas. Tad, pa­sak J. Po­ciu­tės, tel­ki­nį bū­ti­na nu­sau­sin­ti. Di­rek­to­rė ti­ki­si, kad, pra­si­dė­jus tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža įren­gi­mo dar­bams, bus at­kreip­tas dė­me­sys į šią pa­vo­jų gy­vy­bei ke­lian­čią kūd­rą, ir ji bus už­pil­ta. Be to, vi­lia­si, kad bus su­tvar­ky­tas ir duo­bė­tas įva­žia­vi­mo ke­liu­kas bei au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, esan­ti mo­kyk­los kie­me.

Per­kė­li­mas ke­lia ne tik emo­ci­nę įtam­pą

Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Ka­ra­lie­nė, pri­sta­čiu­si pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą, pa­brė­žė, kad jai di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia Tar­ny­bos pri­jun­gi­mas prie Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro. „Kaip ži­no­me, Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras yra pa­čia­me mies­to pa­kraš­ty­je, tad vai­kams at­vyk­ti į įvai­rias veik­las taps su­dė­tin­ga, ypač tam­siuo­ju pa­ros me­tu. Juk at­vy­ku­sie­ji iš kai­mų nuo Plun­gės sto­ties tu­rės ke­liau­ti per vi­są mies­tą, kad gau­tų jiems taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bą“, – sa­kė J. Ka­ra­lie­nė.
Be to, kaip sa­kė pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė, jun­gi­mas prie Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą ko­lek­ty­ve, emo­ci­nę įtam­pą.
Ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė sa­kė, kad rei­kia ras­ti pa­pil­do­mų lė­šų ke­liu­ko, ve­dan­čio į Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trą, re­mon­tui. Kaip sa­kė Ta­ry­bos na­rė, da­bar pri­va­žia­vi­mas yra klai­kus: duo­bė­ta siau­ra gat­ve­le sun­ku pa­tek­ti į įstai­gos kie­mą. Rei­kia pa­da­ry­ti taip, kad vi­siems bū­tų pa­to­gu, jog at­vy­ku­sie­ji ne­bi­jo­tų nu­si­suk­ti spran­do ei­da­mi į psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­ją.

Be Sa­vi­val­dy­bės įsi­ki­ši­mo pro­ble­mos iš­spręs­ti ne­pa­vyks

Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro di­rek­to­rius Ri­man­tas Gent­vi­las taip pat pra­šė Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos, kad skir­tų pa­pil­do­mai lė­šų pa­grin­di­niam įva­žia­vi­mui į cen­trą re­mon­tuo­ti. Vi­sas iš­ki­lu­sias mo­kyk­los pro­ble­mas pats be­si­sten­gian­tis iš­spręs­ti ir fi­nan­sais ne­si­skun­džian­tis di­rek­to­rius vis dėl­to sa­kė, kad šios ūki­nės pro­ble­mos be Sa­vi­val­dy­bės įsi­ki­ši­mo ne­pa­vyks iš­spręs­ti – šiam ke­liu­kui, ve­dan­čiam į Cen­tro kie­mą, su­tvar­ky­ti rei­kia lė­šų.

Rei­kia lė­šų au­to­mo­bi­liui

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, pri­sta­čiu­si 2016–2017 me­tų veik­los ata­skai­tą ir pa­si­džiau­gu­si aukš­tais auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mais, kva­li­fi­kuo­tu ir dar­niu mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vu, taip pat ne­pa­mir­šo Sa­vi­val­dy­bės pa­pra­šy­ti pa­gal­bos. Pa­sak di­rek­to­rės, Me­no mo­kyk­lai rei­kia lė­šų nau­jai trans­por­to prie­mo­nei įsi­gy­ti. Ka­dan­gi ten­ka la­bai daug va­žiuo­ti, trans­por­tas tie­siog bū­ti­nas.

Ar Sa­vi­val­dy­bei ra­šo­mi raš­tai?

Iš­klau­siu­si ata­skai­tų, Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė iš­kė­lė klau­si­mą, kaip vi­sos tos ūki­nės pro­ble­mos yra spren­džia­mos. Ar Sa­vi­val­dy­bei ra­šo­mi raš­tai ir tiks­liai nu­ro­do­ma, kiek ir kam rei­kia lė­šų. Ji taip pat pa­mi­nė­jo, kad ne tik kūd­rą, esan­čią prie „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, bū­ti­nai nu­sau­sin­ti. Ją, kaip jau mi­nė­jo­me, ti­ki­ma­si už­pil­ti že­mė­mis pra­si­dė­jus tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža įren­gi­mo dar­bams. Dar di­des­nį ne­ri­mą, pa­sak Ta­ry­bos na­rės, ke­lia ša­lia lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ sto­vin­tis ava­ri­nės būk­lės san­dė­lis, ku­ris bet ko­kiu mo­men­tu ga­li už­griū­ti. Tai pa­vo­jin­ga vai­kų svei­ka­tai ir gy­vy­bei. J. Skur­daus­kie­nė pa­brė­žė, kad šią pro­ble­mą rei­kia spręs­ti ne­del­siant. Kaip mi­nė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, šis griū­van­tis san­dė­lis pri­klau­so net ke­liems šei­mi­nin­kams, tad pir­miau­sia rei­kia juos iš­si­aiš­kin­ti, kad šie ga­lė­tų im­tis rei­kia­mų spren­di­mų dėl ava­ri­nio sta­ti­nio lik­vi­da­vi­mo.

Di­rek­to­riai tik guo­džia­si…

Po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas ant­ri­no ko­le­gei. Jis pa­brė­žė, kad mo­kyk­lų di­rek­to­riai tik guo­džia­si, bet ne­ra­šo raš­tų ir ne­tei­kia jų Sa­vi­val­dy­bei, kad ši ga­lė­tų iš­ana­li­zuo­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją ir nu­spręs­ti, kam pir­miau­sia rei­kia lė­šų. Kai ku­rios pro­ble­mos la­bai svar­bios, ir jas spręs­ti rie­kia ne­del­siant, kad ne­kil­tų pa­vo­jus žmo­nių gy­vy­bei. „Vai­kų sau­gu­mas – pri­ori­te­tas. Sa­vi­val­dy­bė tam ski­ria di­de­lį dė­me­sį, – pa­brė­žė po­sė­džio pir­mi­nin­kas. – Tad ben­drau­ki­me da­ly­kiš­kiau ir ras­ki­me spren­di­mus kar­tu. Ra­šy­ki­te raš­tus ir pa­tei­ki­te juos svars­ty­ti Ta­ry­bai. Ma­nau, kad ga­lė­si­me pa­dė­ti, ir tik­rai at­si­ras pi­ni­gų griū­van­čiam san­dė­liu­kui, esan­čiam lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je, nu­griau­ti ar ko­kiam nors ki­tam dar­bui at­lik­ti.“

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Netoli „Babrungo“ pagrindinės mokyklos esantis vandens telkinys kelia pavojų mokinių saugumui ir net gyvybei.

Komentarai
Kiti straipsniai