Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Žemai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je – orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bos

Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį, ge­gu­žės aš­tun­tą­ją, į Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ją rinkosi orien­ta­vi­mo­si spor­to entuziastai.

Var­žy­bų tiks­las – iš­aiš­kin­ti stip­riau­sias ko­man­das, ku­rios da­ly­vaus 2017–2018 m. Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių orien­ta­vi­mo­si spor­to fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se, bei ska­tin­ti mo­ki­nių ini­cia­ty­vą da­ly­vau­ti mo­kyk­los spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me.
Orien­ta­vi­mo­si spor­tas – spor­to ša­ka, kai spor­ti­nin­kai, nau­do­da­mie­si že­mė­la­piu, o rei­ka­lui esant – ir kom­pa­su, tu­ri kuo grei­čiau pa­siek­ti že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tus ir vie­to­vė­je esan­čius kon­tro­li­nius punk­tus.
Iš­ban­dy­ti jė­gų bei pa­tik­rin­ti iš­tver­mės gra­žią ant­ra­die­nio po­pie­tę į mies­te­lio cen­trą su­gu­žė­jo di­de­lis bū­rys šios spor­to ša­kos sir­ga­lių bei da­ly­vių iš Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jų. Spor­ti­nin­kus ly­dė­jo jų kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai, ren­gę mo­ki­nius šiai iš­tver­mės ir su­ge­bė­ji­mo orien­tuo­tis vie­to­vė­je pa­tik­ri­ni­mo šven­tei.
Var­žy­bas or­ga­ni­za­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rės Jo­li­ta Do­mar­kie­nė ir Da­nu­tė Za­les­kie­nė, Plun­gės bai­da­rių ir ka­no­jų orien­ta­vi­mo­si spor­to ir tu­riz­mo klu­bas „Ver­smė“ bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja.
Ko­man­dų, pa­no­ru­sių da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bo­se, bu­vo ga­na ne­ma­žai. Iš „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los at­vy­ko dvi ber­niu­kų ko­man­dos. Jas var­žy­boms ren­gė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Rai­mon­das Lau­ri­nai­tis. Iš Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos iš­ban­dy­ti jė­gas pa­no­ro ir mer­gai­čių, ir ber­niu­kų ko­man­dos, ku­rias šioms var­žy­boms ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas, o var­žy­bų šei­mi­nin­kų – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos ber­niu­kų ir mer­gai­čių – ko­man­doms va­do­va­vo jų kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja D. Za­les­kie­nė.
Iš vi­so var­žy­bo­se da­ly­va­vo 35 spor­ti­nin­kai, gi­mę 2000 m. ir jau­nes­ni. Ko­man­dos su­dė­tis – po pen­kis mo­ki­nius tiek ber­niu­kų, tiek mer­gai­čių ko­man­do­se.
Tai, pa­sak Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro orien­ta­vi­mo­si spor­to tre­ne­rės J. Do­mar­kie­nės, yra ko­man­di­nės var­žy­bos. Ko­man­dai įskai­to­mi ke­tu­rių ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių mo­ki­nių re­zul­ta­tai (lai­kai). Lai­mi ta ko­man­da, ku­ri, su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, tu­ri ma­žiau­sią lai­kų su­mą.
Ber­niu­kams rei­kė­jo įveik­ti 2,5–2,6 km il­gio tra­są su 16 kon­tro­li­nių punk­tų. Mer­gai­tėms – 1,9–2,1 km il­gio su 13 kon­tro­li­nių punk­tų.
Iš gau­saus bū­rio orien­ta­vi­mo­si spor­to da­ly­vių ko­man­dų for­tū­na šyp­so­jo­si šei­mi­nin­kų ko­man­doms, tad Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos mer­gai­tės (Mo­ni­ka Prei­by­tė, Ra­min­ta Po­ciu­tė, Vi­ka Žvirz­di­nai­tė, Val­do­nė Prei­by­tė, Sau­lė Vil­niu­tė) ir ber­niu­kai (Er­nes­tas Kli­ba­vi­čius, Vi­ta­li­jus Ka­vec­kas, Aud­rius Jas­mon­tas, Sau­lius Jas­mon­tas, Dei­vi­das La­ka­čiaus­kas) ta­po nu­ga­lė­to­jais bei vi­siems įro­dė, kad yra pa­tys iš­tver­min­giau­si ir su­ge­bė­jo grei­čiau­siai įveik­ti tra­sas su kon­tro­li­niais punk­tais.
Pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos bu­vo ap­do­va­no­tos Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro įsteig­tais pri­zais – tau­rė­mis ir di­plo­mais. Ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti ir už­ėmu­sie­ji ant­rą­ją (Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja) bei tre­či­ą­ją („Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la) vie­tas. Pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti di­plo­mais.
Tre­ne­riai bei kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai, ruo­šę mo­ki­nius var­žy­boms, džiau­gė­si, kad ga­na ne­ma­žas bū­rys spor­ti­nin­kų są­ži­nin­gai lan­ko tre­ni­ruo­tes, ak­ty­viai spor­tuo­ja bei no­riai da­ly­vau­ja var­žy­bo­se ne tik Plun­gės ra­jo­ne, bet ir už jo ri­bų. Mo­ki­nius spor­tuo­ti mo­ty­vuo­ja tai, kad pa­sie­kę aukš­tų re­zul­ta­tų bei nu­ga­lė­ję kon­ku­ren­tus, ga­li at­sto­vau­ti sa­vo gim­ta­jam mies­te­liui bei gar­sin­ti jo var­dą.
Spor­tuo­ti ska­ti­na ne tik iš­vy­kos į var­žy­bas, vyks­tan­čias ki­tuo­se mies­tuo­se, bet ir no­ras pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, ak­ty­viai da­ly­vau­ti mo­kyk­los spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me, iš­ban­dy­ti jė­gas, iš­tver­mę. Jie taip pat su­si­pa­žįs­ta su ki­tų mies­tų spor­ti­nin­kais, už­si­mez­ga drau­gys­tė, pra­ple­čia­mas aki­ra­tis, ge­riau iš­moks­ta­ma dirb­ti ko­man­do­je bei ge­rai pra­lei­džia­mas lai­kas.
Vie­na iš orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro orien­ta­vi­mo­si spor­to tre­ne­rė J. Do­mar­kie­nė pa­mi­nė­jo, kad vi­sai ne­tru­kus, ge­gu­žės 17-ąją, nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos vyks į Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių orien­ta­vi­mo­si spor­to fi­na­li­nes var­žy­bas, ku­rios vyks Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de. Čia jie iš­ban­dys jė­gas su ki­to­mis Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si ko­man­do­mis.
Ti­ki­ma­si, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš Vil­niaus į na­mus par­veš per­ga­lę, grįš ku­pi­ni įspū­džių, pa­si­sė­mę dar dau­giau pa­tir­ties.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Kalvariškių mergaičių nugalėtojų komana su mokytoja D. Zaleskiene.

Komentarai
Kiti straipsniai