Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Svars­to­ma, ar dėl tu­ne­lio ka­si­mo dar­bų tiks­lin­ga įreng­ti lai­ki­ną žie­di­nę san­kry­žą

Ar­tė­jant tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) ka­si­mo dar­bams, vis daž­niau kal­ba­ma, ko­kių ne­pa­to­gu­mų pa­tirs eis­mo da­ly­viai. Ge­gu­žės 8 die­ną po­sė­džiau­ti tu­rė­ju­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ant sta­lo taip pat bu­vo pa­si­dė­ju­si sche­mą dėl lai­ki­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo Salantų–Letpjūvės gat­vių san­kry­žo­je, ta­čiau ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­pri­ėmė, nes ne­su­si­rin­ko rei­ka­lin­gas skai­čius ko­mi­si­jos na­rių. Kol kas šis ir ki­ti dar­bot­var­kė­je bu­vę klau­si­mai tik ap­tar­ti.

Kaip jau bu­vo skelb­ta, tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu įren­gi­mo dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti jau šį mė­ne­sį, ir eis­mas per ge­le­žin­ke­lį su­stos. Trans­por­to srau­tai bus krei­pia­mi ap­lin­ki­nė­mis gat­vė­mis. Kal­bant, jog su­in­ten­sy­vės eis­mas Sa­lan­tų ir Let­pjū­vės gat­vė­mis, iš­kel­tas klau­si­mas, gal­būt tiks­lin­ga šio­je san­kry­žo­je (prie bu­vu­sio grū­dų kom­bi­na­to) įreng­ti lai­ki­ną žie­di­nę san­kry­žą. Ko­mi­si­jos na­riai prieš akis jau bu­vo ir pa­si­dė­ję sche­mą, ku­rią ap­ta­rė, ta­čiau, kaip mi­nė­ta, dėl kvo­ru­mo ne­bu­vi­mo ne­ga­lė­jo pri­im­ti ga­lu­ti­nio spren­di­mo – tai grei­čiau­siai bus pa­da­ry­ta ge­gu­žės 11 die­ną.
Po­sė­džiau­to­jai kiek abe­jo­jo, ar mi­nė­to­je vie­to­je įren­gus lai­ki­ną žie­di­nę san­kry­žą, iš­suks sunk­ve­ži­miai ir di­de­li au­to­bu­sai. Taip pat svars­tė, ar už­tek­tų tin­ka­mai iš­da­žy­ti san­kry­žą ir įreng­ti ke­lio žen­klus, ar rei­kė­tų ir ko­kių gu­mi­nių ar plast­ma­si­nių švie­są at­spin­din­čių stul­pe­lių. Iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, jog prie žie­di­nės san­kry­žos žmo­nėms rei­kės la­bai grei­tai pri­pras­ti. Ta­čiau vi­si su­ti­ko su pa­rei­gū­no Vai­do Kur­mio pa­ste­bė­ji­mu, jog šis va­rian­tas su­teik­tų eis­mo da­ly­viams di­des­nio sau­gu­mo, nes ar­tė­da­mi prie san­kry­žos, vai­ruo­to­jai ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų su­ma­žin­ti grei­tį. Taip pat žie­di­nė san­kry­ža ge­riau iš­spręs­tų kamš­čių pro­ble­mą.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis už­si­mi­nė, jog tu­ne­lio pro­jek­tuo­to­jai yra pa­ruo­šę ki­tą at­sar­gi­nį va­rian­tą, bet kol kas jie bė­dos dėl in­ten­sy­ves­nio eis­mo ar kamš­čių ne­ma­to – tie­siog nu­ta­rė lauk­ti die­nos, ka­da bus už­da­ry­tas eis­mas per ge­le­žin­ke­lį. Jei­gu pra­si­dės di­de­lės pro­ble­mos, gat­vės už­si­kimš, jie yra nu­ma­tę grei­tai pa­da­ry­ti žie­di­nę san­kry­žą Birutės–Stoties gat­vių san­kry­žo­je.
Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas at­krei­pė ko­mi­si­jos na­rių dė­me­sį ir į ki­tus pro­ble­miš­kus da­ly­kus mies­te. Pa­vyz­džiui, jog rei­kė­tų įreng­ti pės­čių­jų per­ėją žmo­nėms, no­rin­tiems per­ei­ti iš Pra­mo­nės gat­vės į Sa­lan­tų, ne­to­li prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos. Taip pat se­niū­nas ak­cen­ta­vo su­dė­tin­gą pės­čių­jų per­ėji­mą per ge­le­žin­ke­lio per­va­žą Sa­lan­tų gat­vė­je: at­ėjęs ša­li­gat­viu iki per­va­žos, žmo­gus tu­ri iš­ei­ti į gat­vę, nes ki­to pra­ėji­mo nė­ra. Po­sė­džiau­to­jai svars­tė, kad rei­kia siųs­ti raš­tą Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių įmo­nei, kad įver­tin­tų si­tu­a­ci­ją ir įreng­tų sau­gų per­ėji­mą pės­tie­siems.
Ki­tas klau­si­mas, dėl ku­rio vy­ko dis­ku­si­jos, – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos prie par­duo­tu­vės „Ma­xi­ma“, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je. Ten, prie cen­tri­nio įė­ji­mo, yra ir pės­čių­jų per­ėja, ir vie­ta ne­įga­lių­jų au­to­mo­bi­liams. Kal­bė­ta, kad pės­čių­jų per­ėja nė­ra sau­gi, be to, jei mi­nė­to­je vie­to­je su­sto­ja ne­įga­lio­jo au­to­mo­bi­lis, jis ga­li truk­dy­ti ki­tiems vai­ruo­to­jams pa­ma­ty­ti į per­ėją įžen­gu­sį žmo­gų. Mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas svars­tė, kad per­ėją ten iš­vis rei­kė­tų pa­nai­kin­ti. Tuo tar­pu M. Čiu­že­lis sa­kė, kad kaip tik da­bar per­for­muo­ja­mas „Ma­xi­mos“ skly­pas, ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas ir po mė­ne­sio ar dvie­jų bus skel­bia­mas ran­gos dar­bų kon­kur­sas – ten, nuo žie­di­nės san­kry­žos ša­lia de­ga­li­nės iki vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, esan­čios A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je, at­si­ras pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, tad si­tu­a­ci­ja ties pre­ky­bos cen­tru pa­si­keis, gat­vė su­siau­rės.
Dar vie­nas, kol kas žo­džiu ap­tar­tas klau­si­mas su­si­jęs su Gan­din­gos gat­ve ir te­nykš­čiais gy­ven­to­jais. Vie­nas jų – po­ky­lių sa­lę nuo­mo­jan­tis Bo­les­lo­vas Ba­ta­vi­čius – bu­vo at­ėjęs ir į po­sė­dį. Ten, įva­žia­vi­me, ve­dan­čia­me link UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ ar link ga­ra­žų ben­dri­jos „Sig­na­las“, tos gat­ve­lės pa­kraš­čiuo­se pa­gei­dau­ja­mas sig­na­li­nių stul­pe­lių įren­gi­mas, ku­rie tu­rė­tų žy­mė­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Taip pat B. Ba­ta­vi­čius no­rė­tų gau­ti pri­ta­ri­mą au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės įren­gi­mui prie šios gat­ve­lės, ties jo na­mo tvo­ra. Ža­dė­jo aikš­te­lę iš­pil­ti skal­da.
Ta­čiau, kaip pri­si­mi­nė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, pra­šy­mas dėl mi­nė­tos aikš­te­lės įren­gi­mo jau bu­vo gau­tas anks­tes­niais me­tais, jis bu­vo at­mes­tas. „Su tuo spren­di­mu tu­ri­me elg­tis at­sar­giai, ga­li­me grei­tai at­si­dur­ti teis­me“, – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai kal­bė­jo vi­ce­me­ras, o ki­ti po­sė­džiau­to­jai pui­kiai su­pra­to, kas tu­ri­ma gal­vo­je. Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis dar pri­dė­jo, jog dėl ava­rin­gu­mo po­li­ci­ja iš ten ne­tu­ri pra­ne­ši­mų, ta­čiau kon­flik­tų vi­sa­da bus, nes nė­ra tei­siš­kai su­tvar­ky­ta in­fra­struk­tū­ra. Stul­pe­liai esą nie­ko ne­iš­spręs – Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ap­si­spręs­ti dėl tos te­ri­to­ri­jos la­bai aiš­kiai – ar ten tu­ri at­si­ras­ti ša­li­gat­viai, ar aikš­te­lė, ar rei­ka­lin­gos pra­lai­dos ir pa­na­šiai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Ar tikslinga šioje sankryžoje įrengti laikiną žiedinę sankryžą, Saugaus eismo organizavimo komisija turėtų apsispręsti šiandien.

Komentarai
Kiti straipsniai