Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Iš­si­lie­jo ne­aiš­ki che­mi­nė me­džia­ga

Ge­gu­žės 9-ąją Plun­gės ra­jo­no Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­me, są­var­ty­ne vei­kian­čio­je at­lie­kų per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je, esan­čio­je Pran­cū­zų ke­lio g. 8A, iš­si­lie­jo ne­aiš­ki che­mi­nė me­džia­ga (spė­ja­ma aliu­mi­nio dul­kės), nuo ku­rio dar­buo­to­jams ėmė per­štė­ti akys.

Dar­buo­to­jai iš pa­sta­to iš­ėjo prieš at­vyks­tant prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jams, nu­ken­tė­ju­sių­jų ne­bu­vo. Apie įvy­kį in­for­muo­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra bei Plun­gės ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro cen­tras. Abie­jų tar­ny­bų dar­buo­to­jai vyk­ti at­si­sa­kė.
Du­jų ana­li­za­to­riu­mi iš­ma­tuo­ta kenks­min­gų me­džia­gų kon­cen­tra­ci­ja ore, nor­mos ne­bu­vo vir­šy­tos. Pa­lei­dus ga­my­bi­nę li­ni­ją, dul­kės vėl pa­skli­do po pa­tal­pas.
10.48 val. iš­siųs­tas Klai­pė­dos APGV kon­tei­ne­ris au­to­mo­bi­lis kar­tu su che­mi­nės įran­gos kon­tei­ne­riu. Įmo­nės te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta „Stop“ li­ni­ja. In­for­ma­ci­ja apie įvy­kį per­duo­ta Tel­šių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro biu­rui, ku­rio at­sto­vai nu­ro­dė, kad at­vyks į iš­kvie­ti­mo vie­tą.
Kaip in­for­ma­vo UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų cen­tro“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis, ši­tie ne­aiš­kios kil­mės mil­te­liai į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį yra iš­mes­ti at­lie­kų tu­rė­to­jų. Che­mi­nė me­džia­ga, pa­sak R. Ado­mai­čio, jau per­duo­ta tir­ti į la­bo­ra­to­ri­ją Vil­niu­je ir teks pa­lauk­ti sa­vai­tę, kol bus at­lik­ti ty­ri­mai bei tiks­liai iš­si­aiš­kin­ta, ko­kia tai me­džia­ga.
„Gy­ven­to­jai ir vi­si at­lie­kų tu­rė­to­jai pri­va­lo ži­no­ti, kad bet ko mes­ti į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius ne­ga­li­ma. Jie tu­rė­tų bū­ti są­mo­nin­ges­ni ir jaus­ti at­sa­ko­my­bę dėl ki­tų gy­ven­to­jų sau­gu­mo. Juk vi­sas iš­mes­tas at­lie­kas rū­šiuo­ja žmo­nės. Jie taip pat tu­ri bū­ti sau­gūs. Jei, ne­duok Die­ve, į at­lie­kų kon­tei­ne­rį bus įmes­ta gra­na­ta, vi­si iš­lėk­si­me į orą. Kas ta­da bus kal­tas?“ – re­to­riš­kai klau­sė R. Ado­mai­tis.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai