Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tik­ri­no žve­jus ir me­džio­to­jus

Sa­vai­tės pra­džio­je Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (ŠRAAD) pa­skel­bė, jog Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nai rei­do me­tu pa­tik­ri­no 25 van­dens tel­ki­nius. Kaip pa­aiš­kė­jo, da­lis žve­jų bu­vo ne­įsi­gi­ję žve­jo bi­lie­tų, nu­sta­ty­ta 16 pa­žei­di­mų.

ŠRAAD Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros spe­cia­lis­tai su­ren­gė gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos kon­tro­lės rei­dą, ku­rio me­tu bu­vo tik­ri­na­mi van­dens tel­ki­niai ir me­džiok­lės plo­tai. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­lan­kė 25 van­dens tel­ki­nius ir su­ti­ko dau­giau kaip 100 žve­jų. De­ja, ne vi­si tu­rė­jo mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mus. Dau­giau­sia ne­draus­min­gų žve­jų – net 7 – meš­ke­rio­jo Tve­rų tven­ki­ny­je, 4 pa­žei­di­mai nu­sta­ty­ti prie Ku­lių tven­ki­nio, po 2 pa­žei­di­mus – prie Al­sė­džių tven­ki­nio ir Eše­ri­nio eže­ro, 1 pa­žei­di­mas – prie Var­ka­lių tven­ki­nio. Iš vi­so net 16 žve­jų ne­tu­rė­jo įsi­gi­ję lei­di­mų žve­jy­bai.
Pa­žei­dė­jai žu­vies su­ga­vę ne­tu­rė­jo, pa­žei­di­mus pa­da­rė pir­mą kar­tą, tad jiems su­ra­šy­ti nu­ta­ri­mai dėl ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo (ANK 291 str. 1d.) ir skir­ti tik įspė­ji­mai. Jei bū­tų tu­rė­ję žu­vies – grės­tų daug griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė, t. y. bau­da iki 40 eu­rų. Be to, tek­tų at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą ir at­si­svei­kin­ti su žve­jy­bos įran­kiais bei val­ti­mi (jei žve­jo­ja­ma iš jos).
Tą­dien ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no ne tik 25 van­dens tel­ki­nius bet ir 9 me­džiok­lės plo­tus. Me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.

 

www.tv3.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai