Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

„Te­at­ras pra­si­de­da nuo rū­bi­nės, baž­ny­čia – nuo šven­to­riaus, o po­li­kli­ni­ka – nuo re­gist­ra­tū­ros“

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį bu­vo mi­ni­mas Lie­tu­vos tri­spal­vės šimt­me­tis. Tą­dien bu­vo šau­kia­mas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ris ta pro­ga pra­dė­tas nuo šios da­tos pa­mi­nė­ji­mo vi­siems kar­tu su­gie­dant Lie­tu­vos him­ną. To­liau per­ei­ta prie dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) 2017 m. veik­los ata­skai­tai ir pa­tvir­tin­tos 2018 m. veik­los už­duo­tys. Ata­skai­ta iš­sa­miau bu­vo ap­tar­ta Ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Kun­gys ir Ko­mi­te­to, ir Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­sa­kė pa­sta­bas dėl me­di­ci­nos įstai­gos dar­buo­to­jų, ku­rie ne itin ma­lo­niai ben­drau­ja su pa­cien­tais. „Kal­bė­siu kaip Ta­ry­bos na­rys ir kaip pa­cien­tas. Su ata­skai­ta vis­kas ge­rai. Li­go­ni­nė mums vi­siems rei­ka­lin­ga, ir čia la­bai tin­ka šis pa­ly­gi­ni­mas – te­at­ras pra­si­de­da nuo rū­bi­nės, baž­ny­čia – nuo šven­to­riaus, o po­li­kli­ni­ka – nuo re­gist­ra­tū­ros. Yra nu­si­skun­di­mų, kad re­gist­ra­tū­ro­je ne vis­kas tvar­koj – dar­buo­to­jos gal pa­se­no, gal pa­var­go ar iš ry­to dau­giau žmo­nių su­lau­kia. Kaip yra ki­to­se kli­ni­ko­se, ne­si­gi­li­nu, ta­čiau, kad ser­gan­čio žmo­gaus pri­ėmi­mas tu­rė­tų bū­ti šil­tes­nis, aiš­ku. Dėl li­go­ni­nės ir­gi yra nu­si­skun­di­mų, kad ser­gan­tie­ji il­gai už­lai­ko­mi“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dės­tė Ta­ry­bos na­rys. Vy­riau­sio­ji Rie­ta­vo PSPC bu­hal­te­rė Sta­nis­la­va Klo­vie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu yra tik vie­nas gy­dy­to­jas, to­dėl na­tū­ra­lu, kad su­si­da­ro di­des­nės ei­lės, ir žmo­nėms ten­ka lauk­ti. „Ti­ki­mės, kad si­tu­a­ci­ja pa­ge­rės ga­vus an­trą gy­dy­to­ją, ta­čiau nė­ra leng­va jį ras­ti. Kal­bant apie per­so­na­lo dar­bą, žmo­nių nuo­mo­nės yra skir­tin­gos“, – sa­kė ji.
Juo­zas Bars­tei­ga klau­sė, koks pa­cien­tų skai­čius ten­ka vie­nam gy­dy­to­jui. S. Klo­vie­nė at­sa­kė, kad prie įstai­gos pri­si­ra­šiu­sių­jų yra 1 828. Vie­nam gy­dy­to­jui ten­kan­tis skai­čius tu­rė­tų bū­ti apie 1 500 pa­cien­tų. „Tu­rė­da­mi du eta­tus, jūs ne­la­bai iš­si­lai­ky­si­te. Jei re­gist­ra­tū­ro­je yra pro­ble­mų dėl žmo­nių nuo­tai­kų, tai, ma­tyt, to­dėl, kad jie ne­pa­ten­kin­ti, nes ne­gau­na ge­ro at­ly­gi­ni­mo“, – pa­ste­bė­jo Ta­ry­bos na­rys. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis re­ziu­ma­vo, kad pa­sta­bos aiš­kios, jei­gu yra to­kių at­si­lie­pi­mų, va­di­na­si, kaž­kas ne­ge­rai. Mi­nė­ta, kad per Rie­ta­vo PSPC ir li­go­ni­nę du eta­tai iš­si­lai­kys.
Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė do­mė­jo­si, ko­kia Rie­ta­vo PSPC at­ei­ties per­spek­ty­va. „Su­dė­tin­ga pa­sa­ky­ti, bet žvelg­da­mi į da­bar­ti­nį lai­ko­tar­pį ti­ki­mės, kad gy­ven­si­me. Tai dau­giau­sia pri­klau­so nuo Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų, kiek pi­ni­gų bus skir­ta pri­si­ra­šiu­siems gy­ven­to­jams. Jei jie bus di­di­na­mi, iš­si­lai­ky­si­me. Slau­gos li­go­ni­nė­je lo­vų skai­čius yra pa­di­din­tas, da­bar tu­ri­me 24 lo­vas, o li­go­nių vi­sa­da at­si­ran­da“, – kal­bė­jo S. Klo­vie­nė. Bal­sa­vi­mo me­tu spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas vien­bal­siai.
Pa­tvir­tin­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to ta­ry­bos 2017 me­tų veik­los ata­skai­ta. Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Ja­ni­na Ged­min­tie­nė ata­skai­to­je nu­ro­dė, kad bu­vo at­lik­tas vie­nas fi­nan­si­nis (tei­sė­tu­mo) au­di­tas, 5 įstai­go­se au­di­tuo­tos vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių ap­skai­tos (5 mln. 328,072 tūkst. Eur), bio­lo­gi­nio tur­to ap­skai­ta, 5 įstai­go­se au­di­tuo­tos me­ti­nės in­ven­to­ri­za­ci­jos re­zul­ta­tai (Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­ma­te­ria­lus tur­tas, Rie­ta­vo se­niū­ni­ja, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la ir Tve­rų gim­na­zi­ja). Au­di­tuo­ta 8 mln. 531,3 tūkst. Eur biu­dže­to asig­na­vi­mų ir ver­tin­tas 25 mln. 402,67 tūkst. Eur tur­tas. Kon­tro­lie­rė sie­kė, kad nu­ro­dy­ti trū­ku­mai bū­tų tai­so­mi iš­kart, to ne­pa­da­rius reikš­min­gi pa­ste­bė­ji­mai su­ra­šo­mi au­di­to ata­skai­to­je. Dau­giau­sia re­ko­men­da­ci­jų teik­ta dėl lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo, dis­po­na­vi­mo juo tei­sė­tu­mo pa­žei­di­mų.
V. Ja­ka­vi­čie­nė do­mė­jo­si, ar ka­da nors bu­vo tik­ri­na­mas Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus. „Klau­siu, nes ga­vo­me iš Eti­kos ko­mi­si­jos, kad ten bu­vo ne­sklan­du­mų dėl eta­tų“, – sa­kė ji. Jų ki­lo, nes mu­zie­ju­je dir­ba di­rek­to­riaus Vy­to Rut­kaus­ko duk­ra ir sū­nus. J. Ged­min­tie­nė at­sa­kė, kad mu­zie­jus bu­vo tik­rin­tas, ver­tin­ta jo fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė. Di­des­nių ne­sklan­du­mų ne­ras­ta. „Kad mu­zie­ju­je dir­bo di­rek­to­riaus V. Rut­kaus­ko duk­ra, aš pa­ste­bė­jau, man pa­čiai te­ko su ja ben­drau­ti dėl tur­to ap­skai­tos, mu­zie­jaus re­gist­rų ve­di­mo. Su­si­da­rė įspū­dis, kad tai la­bai ge­ra dar­buo­to­ja. Ypa­tin­gos ri­zi­kos šio­je vie­to­je ne­įžvel­giau. Tai di­de­lės kom­pe­ten­ci­jos dar­buo­to­ja, gal­vo­ju, kad ji sa­vo vie­to­je ir mu­zie­ju­je da­ro tik­rai ge­rus dar­bus. Ma­no au­di­tas bu­vo me­ti­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė, as­me­ni­nių gi­mi­niš­kų ry­šių aš ne­nag­ri­nė­jau“, – sa­kė kon­tro­lie­rė. Tik­ri­ni­mo me­tu kon­tro­lie­rė mu­zie­ju­je ne­ap­ti­ko jo­kių pre­mi­jų, prie­dų, lė­šų iš­eik­vo­ji­mo. „Iš fi­nan­si­nės pu­sės tik­rai nie­ko blo­go ne­ma­čiau, o vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jų aš nė vie­no­je įstai­go­je dar ne­tik­ri­nau“, – mi­nė­jo J. Ged­min­tie­nė.
Me­ras A. Čer­nec­kis pa­pil­dė, kad pro­ble­ma bu­vo ne dėl gi­mi­nių įdar­bi­ni­mo, o to­dėl, kad ne­bu­vo nu­si­ša­lin­ta nuo va­do­va­vi­mo, už­duo­čių sky­ri­mo, at­ly­gi­ni­mo ir pa­na­šių da­ly­kų. Pa­na­šių at­ve­jų dėl gi­mi­nys­tės ry­šių bu­vo ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. Rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti vi­soms įstai­goms: kad ir kaip ge­rai spe­cia­lis­tas dirb­tų, ne­ga­li­ma tie­sio­giai va­do­vau­ti ar­ti­mam gi­mi­nai­čiui. „Mu­zie­ju­je da­bar įsteig­ta pu­sė eta­to pa­va­duo­to­jui, kad di­rek­to­riui ne­rei­kė­tų tie­sio­giai va­do­vau­ti ar­ti­mam gi­mi­nai­čiui. Pro­ble­ma iš­spręs­ta ir su­de­rin­ta su Eti­kos ko­mi­si­ja. Šiam klau­si­mui pa­dė­tas taš­kas“, – sa­kė me­ras.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, me­ras pa­pa­sa­ko­jo, kad Rie­ta­ve lan­kė­si 16-os žmo­nių de­le­ga­ci­ja iš Vo­kie­ti­jos. Jie ap­žiū­rė­jo Rie­ta­vo įstai­gas, lan­kė­si ko­le­gi­jos pa­sta­tuo­se, ku­rie juos la­bai su­do­mi­no. Vi­zi­tas bu­vo su per­spek­ty­va į prie­kį. Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį vy­ko su­si­ti­ki­mas su Tel­šių vys­ku­pu Kęs­tu­čiu Kė­va­lu dėl Že­mai­ti­jos 800 me­tų pa­mi­nė­ji­mo. Ruo­šia­mas mi­nė­ji­mas vi­so­se Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bė­se. „Idė­jų ir min­čių, kaip ga­lė­tu­me gra­žiai pa­mi­nė­ti šią su­kak­tį, rei­kia jau da­bar. Ruoš­tis bū­ti­na pra­dė­ti šie­met, o pa­grin­di­nė veik­la bus vyk­do­ma ki­tais me­tais“, – sa­kė me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Jakavičienė domėjosi, kokią ateities perspektyvą turi Rietavo PSPC.

Komentarai
Kiti straipsniai