Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Plun­giš­kis ga­li tap­ti Žemės rei­ka­lų mi­nist­ru

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį pre­zi­den­tei pa­tei­kė 37 me­tų plun­giš­kio vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ro Gied­riaus Sur­plio kan­di­da­tū­rą į že­mės ūkio mi­nist­rus.

G. Sur­plys iki 2017 me­tų pra­džios, kai ta­po vi­ce­mi­nist­ru, yra dir­bęs pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės kal­bų ra­šy­to­ju, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Vy­gau­do Ušac­ko pa­ta­rė­ju, Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­ju. Jis su „vals­tie­čiais“ kan­di­da­ta­vo į Sei­mą 2016 me­tų rin­ki­muo­se, 11 me­tų dir­bo vy­res­niuo­ju ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vu vie­šo­je įstai­go­je „Jung­ti­nis tech­ni­nis sek­re­to­ria­tas“.
G. Sur­plys Lie­tu­vo­je yra stu­di­ja­vęs po­li­ti­kos moks­lus, o Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Bir­min­ge­mo uni­ver­si­te­te – di­plo­ma­ti­ją. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je G. Sur­plys bu­vo at­sa­kin­gas už re­gio­nų plėt­rą, Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šų ad­mi­nist­ra­vi­mą, as­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mą ir mig­ra­ci­ją.

Pa­reng­ta pa­gal res­pub­li­ki­nę spau­dą

Asmeninio archyvo nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai