Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Pa­si­puo­šė bron­zos me­da­liais

Šie­met Lie­tu­vos ma­žų mies­te­lių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te star­ta­vo 40 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Į čem­pio­na­tą įsi­trau­kė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­man­da. Ko­man­dos pa­va­di­ni­mas „Plun­gės la­gū­na“ ki­lo iš no­ro at­si­dė­ko­ti pa­grin­di­niam šio se­zo­no ko­man­dos rė­mė­jui – UAB „Plun­gės la­gū­na“.

Čem­pio­na­te ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į 2 di­vi­zio­nus – A ir B. A di­vi­zio­ne star­ta­vo 16 ko­man­dų, B –24. Rie­ta­viš­kiai žai­dė B di­vi­zio­no pir­ma­me va­ka­rų po­gru­py­je su Pa­gė­gių, Lau­ku­vos ir Pa­jū­rio (Ši­la­lės r.) ko­man­do­mis. Ko­man­dos su­dė­tis – Lu­kas Gra­baus­kas, Man­tas Vai­če­kaus­kas, Ar­vy­das Bie­liaus­kas, Re­nal­das Klei­ba, Mar­ty­nas An­dri­jaus­kas, Dei­vi­das Radž­vi­las, Da­rius Pet­kus, Gied­rius Bai­tis, Ma­rius Ver­pe­tins­kas, Al­gi­man­tas Riš­kus, Pau­lius An­dri­jaus­kas ir Ed­mun­das Bė­liaus­kas.
Ko­man­doms tar­pu­sa­vy­je su­žai­dus po 2 su­si­ti­ki­mus, pa­aiš­kė­jo, kad Rie­ta­vo ko­man­da ant­rą­jį čem­pio­na­to eta­pą pra­dės C di­vi­zio­no ant­ra­ja­me va­ka­rų po­gru­py­je kar­tu su La­bū­na­vos(Kė­dai­nių r.) ir Val­pai­nių (Kel­mės r.) ko­man­do­mis.
Su­žai­dę su var­žo­vais po 2 su­si­ti­ki­mus, rie­ta­viš­kiai iš­ko­vo­jo 2 per­ga­les ir pa­ty­rė 2 pra­lai­mė­ji­mus. Tai lė­mė, jog gru­pė­je bu­vo iš­ko­vo­ta 2-oji vie­ta. Tre­čia­ja­me čem­pio­na­to eta­pe, C di­vi­zio­no ket­virt­fi­na­lio var­žy­bo­se, rie­ta­viš­kiai ko­vė­si su var­žo­vais iš Pan­dė­lio (Ro­kiš­kio r.). Prie­ši­nin­kai bu­vo įveik­ti abu kar­tus: Rie­ta­ve 96-77, Pan­dė­ly­je – 74-72. Pus­fi­na­lio var­žy­bo­se rie­ta­viš­kių lau­kė Ven­tos „Pa­triots“ ko­man­da. De­ja, abu kar­tus te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą: Rie­ta­ve – 88-89, Ven­to­je – 77-79. Fi­na­li­nis ket­ver­tas ba­lan­džio 20 d. vy­ko Ven­to­je. Rie­ta­vo ko­man­da dėl 3 C di­vi­zio­no vie­tos ko­vė­si su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ko­man­da. Po sun­kios ko­vos rie­ta­viš­kiai šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 74-67 ir pa­si­da­bi­no bron­zos me­da­lius.
Ko­man­dos va­do­vas Man­tas Vai­če­kaus­kas džiau­gia­si pui­kiu Lie­tu­vos ma­žų mies­te­lių krep­ši­nio ly­gos or­ga­ni­zuo­tu­mu ir kas­me­ti­niu to­bu­lė­ji­mu. Taip pat dė­ko­ja vi­siems Rie­ta­vo krep­ši­nio mė­gė­jų ko­man­dos na­riams už no­rą, ati­duo­tus krep­ši­niui sa­vait­ga­lius ir su­ti­ki­mą da­ly­vau­ti čem­pio­na­te at­sto­vau­jant Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei.

Nuotraukoje: Rietavo savivaldybės krepšininkų komanda šiemet iškovojo prizinę 3-iąją vietą.

Komentarai
Kiti straipsniai