Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Aš­tuo­nių vai­kų ma­mai iš Rėž­ga­lių kai­mo skir­tas me­da­lis „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“

Ge­gu­žės 2 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­kes mo­ti­nas. Šia­me są­ra­še bu­vo ir 8 vai­kus už­au­gi­nu­si Pla­te­lių se­niū­ni­jos Rėž­ga­lių kai­mo gy­ven­to­ja, 88 me­tų Sta­sė Ru­gi­nie­nė. Nors dėl svei­ka­tos bė­dų mo­te­ris į Pre­zi­den­tū­rą nu­vyk­ti ne­ga­lė­jo, gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas jai bus per­duo­tas ar­ti­miau­siu me­tu.

Iš vi­so Pre­zi­den­tės dek­re­tu ap­do­va­no­tos 46 dau­gia­vai­kės mo­ti­nos, iš­au­gi­nu­sios ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sios pen­kis ir dau­giau vai­kų. Be abe­jo, ne vi­sos ga­lė­jo da­ly­vau­ti iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je. Na­muo­se ap­do­va­no­ji­mo lau­kė ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ja S. Ru­gi­nie­nė.
Teik­da­mas ap­do­va­no­ti S. Ru­gi­nie­nę, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius pa­žy­mė­jo, jog ši mo­te­ris tin­ka­mai vyk­dė sa­vo, kaip mo­ti­nos, mi­si­ją au­gin­da­ma, rū­pin­da­ma­si ir pri­žiū­rė­da­ma sa­vo vai­kus, iš­auk­lė­jo juos ge­rais, są­ži­nin­gais Lie­tu­vos pi­lie­čiais.
Gar­baus am­žiaus mo­te­ris gy­ve­na Pla­te­lių se­niū­ni­jos Rėž­ga­lių kai­me su sū­naus Sau­liaus šei­ma ir duk­ra Vil­ma. Kaip sa­kė te­le­fo­nu kal­bin­ta duk­ra, bū­tent dėl ma­mos svei­ka­tos bu­vo at­si­sa­ky­ta va­žiuo­ti į Vil­nių.
S. Ru­gi­nie­nė gi­mė 1930 me­tų ba­lan­džio 11 die­ną Vieš­vė­nų kai­me (Tel­šių r. sav.). Tu­rė­jo dvi se­se­ris ir bro­lį, dar vai­kys­tė­je ne­te­ko tė­vų, tad ją už­au­gi­no gi­mi­nai­čiai. Mo­kė­si Do­vai­nių pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bai­gė ke­tu­ris sky­rius.
Jau­nys­tė ne­bu­vo leng­va – te­ko tar­nau­ti pas ūki­nin­kus, sun­kiai dirb­ti. Ei­da­ma 20-uo­sius, iš­te­kė­jo už sa­vo iš­rink­to­jo Sta­sio Ru­gi­nio. Abu dir­bo tuo­me­ti­nia­me Gin­ta­liš­kės ko­lū­ky­je.
Ru­gi­nių pir­ma­gi­mė Vir­gi­ni­ja pa­sau­lį iš­vy­do 1950 me­tais. Da­bar ji jau pen­si­nin­kė, gy­ve­na Vil­ka­viš­ky­je. Ji yra su­kū­ru­si šei­mą, už­au­gi­no tris vai­kus. Vir­gi­ni­jos bro­liai – dvy­niai Pra­nas ir Sta­sys – gi­mė po ket­ve­rių me­tų, 1954-ai­siais. Jie­du ma­mai pa­do­va­no­jo po du anū­kus. Ta­čiau prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Sta­sys iš­ke­lia­vo am­ži­no­jo po­il­sio vie­ton. Ne­bė­ra ir vie­nos jo at­ža­los.
Sū­naus Le­o­no S. Ru­gi­nie­nė su­si­lau­kė 1957 me­tais. Su­au­gęs ir šei­mą su­kū­ręs vy­ras už­au­gi­no tris vai­kus, vie­nas mi­rė. Prieš dvy­li­ka me­tų ma­ma pa­lai­do­jo ir šį sū­nų.
Duk­ros Mil­da ir Iru­tė ski­ria­si dve­jais me­tais, jas S. Ru­gi­nie­nė pa­gim­dė 1961 ir 1963 me­tais. Mil­da gy­ve­na Plun­gė­je, už­au­gi­no du vai­kus, o Iru­tė yra įsi­kū­ru­si Ei­gir­džių mies­te­ly­je, sa­vo ma­mai pa­do­va­no­jo tris anū­kus.
Jau pra­ku­tus šioms duk­ry­tėms, 1969 me­tais S. Ru­gi­nie­nė su­si­lau­kė dar vie­nos mer­gai­tės – Vil­mos, ku­ri iki šiol gy­ve­na kar­tu su ma­ma, kas­dien va­ži­nė­ja į dar­bą Plun­gėn. Aš­tun­tas, pas­ku­ti­nis mo­ters vai­kas – sū­nus Sau­lius – pa­sau­lį iš­vy­do 1974-ai­siais. Jis taip pat gy­ve­na ma­mos na­muo­se, tu­ri sū­nų, dir­ba už­sie­ny­je.
Daug vai­kų pa­gim­džiu­si mo­te­ris naš­le ta­po 1987-asiais – ta­da jau vie­nai te­ko rū­pin­tis dar be­si­mo­kan­čiais Vil­ma ir Sau­liu­mi. Mo­te­ris kaip įma­ny­da­ma sten­gė­si dėl sa­vo vai­kų, do­rai juos auk­lė­jo, su­da­rė są­ly­gas mo­ky­tis. Vė­liau S. Ru­gi­nie­nei bu­vo pa­skir­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ant­ro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Da­bar S. Ru­gi­nie­nė tu­ri jau net de­vy­nio­li­ka pro­vai­kai­čių, gy­ve­na, kaip mi­nė­ta, pri­žiū­ri­ma duk­ros Vil­mos ir sū­naus Sau­liaus šei­mos. Ta­čiau ir pa­ti dar ju­da, kru­ta.
Kaip sa­kė mo­ters duk­ra, ma­ma ne tik pa­vaikš­to, bet ir val­gy­ti dar pa­si­da­ro, kai jie iš­sku­ba į dar­bus. Taip pat do­mi­si nau­jie­no­mis, žiū­ri te­le­vi­zo­rių. La­bai mėgs­ta lai­dą „Klaus­ki­te dak­ta­ro“, sten­gia­si ne­pra­leis­ti ži­nių. Anks­čiau mėg­da­vo skai­ty­ti kny­gas. Taip pat pri­žiū­ri kam­ba­ri­nes gė­les ir la­bai džiau­gia­si, kad dar kaž­kiek ga­li pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi.
Vie­nos gra­žiau­sių me­tuo­se šven­tės – Mo­ti­nos die­nos – pro­ga S. Ru­gi­nie­nė ne­abe­jo­ti­nai su­laukė di­džiu­lio glė­bio gė­lių, šil­tų ap­ka­bi­ni­mų ir ma­lo­nių žo­džių. Or­di­nas „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ – tik me­da­lis, tik sim­bo­lis už mo­ti­niš­ką žyg­dar­bį. Svar­biau­sia – ar­ti­mų­jų dė­me­sys ir bu­vi­mas kar­tu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: S. Ruginienė užaugino 8 vaikus.

Komentarai
Kiti straipsniai