Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Šve­dai į Plun­gę at­vy­ko su di­de­liu krep­šiu do­va­nų

Ba­lan­džio 23–27 die­no­mis Plun­gė­je lan­kė­si 12 as­me­nų de­le­ga­ci­ja iš Šve­di­jos, Boks­hol­mo ko­mu­nos „Van­ner emel­lan“ („Drau­gas – drau­gui“) or­ga­ni­za­ci­jos.

Pir­miau­sia sve­čiai iš Šve­di­jos ap­si­lan­kė Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“. Po to sve­čia­vo­si ir ki­to­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Agen­tū­ros di­rek­to­rė Van­da Ben­do­rie­nė pri­sta­tė pro­jek­to „Vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ veik­la – 2018 me­tais“ tęs­ti­nu­mą. Ji taip pat su­pa­žin­di­no sve­čius ir part­ne­rius su šios veik­los fi­nan­sa­vi­mu.
Šve­dai su­ži­no­jo apie die­nos cen­tro veik­lą, so­cia­li­nį dar­bą su vai­kais ir jų šei­mo­mis. Šią in­for­ma­ci­ją jiems pa­tei­kė die­nos cen­tro va­do­vė Aud­ro­nė Ki­se­lio­va.
Sve­čius iš Šve­di­jos dai­no­mis, šo­kiais, žai­di­mais grį­žę iš mo­kyk­los links­mi­no so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „cy­ru­liu­kai“, ku­riems už­sie­nie­čiai ne­gai­lė­jo do­va­nų. Jie vai­kams at­ve­žė ir pa­do­va­no­jo žai­di­mų, prie­mo­nių vir­tu­vei, mais­to pro­duk­tų ir vai­ši­no sal­dai­niais.
Dos­nių­jų už­sie­nio sve­čių at­vy­ko pa­svei­kin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis dė­ko­jo sve­čiams už do­va­nas, už pa­gal­bą tiems žmo­nėms, ku­riems jos la­biau­siai rei­kia. Me­ras džiau­gė­si, kad šve­dai jau dau­ge­lį me­tų ben­dra­dar­biau­ja su Vai­kų glo­bos agen­tū­ra „Cy­ru­lis“, kad tie­sia taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bos ran­ką.
A. Kli­šo­nis taip pat mi­nė­jo, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo tra­di­ci­jos tarp Plun­gės ir Šve­di­jos yra la­bai gra­žios ir gi­lios. Glau­dūs drau­gys­tės ry­šiai sie­ja „Cy­ru­lį“, Plun­gės sa­vi­val­dy­bę ir Boks­hol­mo ko­mu­nos or­ga­ni­za­ci­ją, apie ku­rią „Cy­ru­lio“ dar­buo­to­jai at­si­lie­pia itin šil­tai.
„Be jū­sų pa­gal­bos bū­tų sun­ku. Sa­vi­val­dy­bė ir­gi re­mia šią Vai­kų glo­bos agen­tū­rą, ku­rios veik­la la­bai rei­ka­lin­ga. Čia vai­kai, au­gan­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se, ran­da prie­globs­tį, ši­lu­mą. Čia jie ga­li sau­giai ir ra­miai pra­leis­ti lai­ką. Tad ben­dra­dar­biau­da­mi ga­li­me pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Že­mai­tiš­kas žo­dis „cy­ru­lys“ reiš­kia vy­tu­rys. O at­ėjus pa­va­sa­riui jis tu­ri čiul­bė­ti“, – džiaug­da­ma­sis šve­dų ap­si­lan­ky­mu ir su­teik­ta pa­gal­ba pa­brė­žė me­ras.
Be to, pa­va­sa­ri­nio vi­zi­to me­tu bu­vo ap­lan­ky­tos ke­tu­rios so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, gy­ve­nan­čios Vy­tau­to, Da­riaus ir Gi­rė­no bei V. Ma­čer­nio gat­vė­se. Ap­si­lan­ky­ta ir dvie­jo­se ne­įga­lių su­au­gu­sių žmo­nių šei­mo­se. Kiek­vie­nai šei­mai sve­čiai pa­do­va­no­jo pa­ta­ly­nės, rankš­luos­čių, mais­to pro­duk­tų, na­mų apy­vo­kos daik­tų. Kiek­vie­nas vai­kas ga­vo po kup­ri­nę, pil­ną įvai­riau­sių do­va­nų.
Ap­si­lan­kiu­sius Plun­gė­je šve­dus la­biau­siai ste­bi­no ne­tvar­kin­gi, ap­leis­ti mies­to ben­dra­bu­čiai, ku­riuo­se įreng­ti so­cia­li­niai būs­tai. Šve­di­jos de­le­ga­ci­jos at­sto­vai nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti, kaip to­kio­mis są­ly­go­mis ga­li gy­ven­ti ir aug­ti li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai. Tad vi­sus nu­skriaus­tuo­sius api­py­lė do­va­no­mis, kad nors šiek tiek pa­leng­vin­tų jų gy­ve­ni­mo naš­tą.

 

Edita LUKIENĖ

 

Nuotraukoje: Meras A. Klišonis ir „Cyrulio“ direktorė V. Bendorienė susitikimo su švedais metu dėkojo jiems už pagalbą.

Komentarai
Kiti straipsniai