Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ar tai tik­rai ga­li iš­gy­dy­ti dia­be­tą?

Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kams pir­mie­siems pa­vy­ko pa­nai­kin­ti or­ga­niz­mo at­spa­ru­mą in­su­li­nui, dar va­di­na­mą prieš­dia­be­ti­ne būk­le, var­to­jant vi­ta­mi­ną pri­me­nan­tį jun­gi­nį – ko­fer­men­tą Q10.

Vis dau­giau žmo­nių nu­sta­to­mas at­spa­ru­mas in­su­li­nui ar­ba prieš­dia­be­ti­nė būk­lė, ku­rios me­tu pa­blo­gė­ja ląs­te­lių ge­bė­ji­mas pa­nau­do­ti cuk­rų. Vis dėl­to, re­mian­tis nau­jau­sio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, šią po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gą būk­lę ga­li­ma pa­nai­kin­ti var­to­jant vi­ta­mi­nus pri­me­nan­tį pa­pil­dą Q10, ga­mi­nan­tį ląs­te­lė­se ener­gi­ją. Am­bi­cin­go ko­le­gia­laus pen­kių skir­tin­gų ti­ria­mų­jų ins­ti­tu­ci­jų at­lik­to ty­ri­mo me­tu Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kai at­sklei­dė, kad ko­fer­men­tas Q10 da­ro iki šiol ne­ži­no­tą įta­ką dia­be­tui anks­ty­vo­sio­se li­gos sta­di­jo­se.

Pa­nai­ki­na at­spa­ru­mą in­su­li­nui

Moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad šio bū­ti­no­jo jun­gi­nio kie­kiai in­su­li­nui at­spa­riuo­se rie­ba­lų ir rau­me­nų au­di­niuo­se bu­vo ma­žes­ni ne­gu at­spa­ru­mo in­su­li­nui ne­pa­veik­tuo­se au­di­niuo­se. Taip pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad pa­pil­džius ląs­te­lių ko­fer­men­to Q10 at­sar­gas at­spa­ru­mas in­su­li­nui iš­nyks­ta.

Rei­ka­lin­gas rie­ba­lams ir cuk­rui per­dirb­ti

Ko­fer­men­tas Q10 yra jun­gi­nys, ku­rio rei­kia ląs­te­lėms, kad šios rie­ba­lus ir cuk­rų ga­lė­tų pa­vers­ti ener­gi­ja. Su mais­tu jo gau­na­ma ga­na ne­daug. Di­dži­ą­ją da­lį ener­gi­jos apy­kai­tai rei­ka­lin­go ko­fer­men­to Q10 or­ga­niz­mas su­sin­te­ti­na pats. Sens­tant žmo­gaus en­do­ge­ni­nės ga­my­bos pro­ce­sai lė­tė­ja; dėl tam tik­rų li­gų šio jun­gi­nio at­sar­gos ga­li dar la­biau su­ma­žė­ti.

Ap­sau­gi­nis po­vei­kis

Ne­ga­na to, kad yra di­de­lė ko­fer­men­to Q10 įta­ka or­ga­niz­mo ener­gi­jos apy­kai­tos pro­ce­se, jis dar ap­sau­go or­ga­niz­mą nuo kai ku­rių po­ten­cia­liai ža­lin­gų tok­si­nų (lais­vų­jų ra­di­ka­lų) – ša­lu­ti­nių ener­gi­jos apy­kai­tos pro­duk­tų. Anks­tes­nių ty­ri­mų me­tu nu­sta­ty­ta, kad lais­vie­ji ra­di­ka­lai ga­li su­kel­ti at­spa­ru­mą in­su­li­nui, ta­čiau, nau­jo­jo ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ko­fer­men­to Q10 at­sar­gų pa­pil­dy­mas ląs­te­lė­se veiks­min­gai su­ma­ži­na lais­vų­jų ra­di­ka­lų ke­lia­mą pa­vo­jų ir pa­nai­ki­na at­spa­ru­mą in­su­li­nui.

Ieš­ko­ki­te tin­ka­mo pa­pil­do

Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kų tei­gi­mu, ko­fer­men­to Q10 at­sar­gų pa­pil­dy­mas ląs­te­lė­se ga­li tap­ti ne­įkai­no­ja­ma at­spa­ru­mo in­su­li­nui pre­ven­ci­jos prie­mo­ne. Vis dėl­to pa­brė­žia­ma, kad ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dai daž­niau­siai yra pra­stai įsi­sa­vi­na­mi. Vos ke­le­to rin­ko­je pla­ti­na­mų pre­pa­ra­tų bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas yra pa­tvir­tin­tas. Vis dau­giau moks­li­nin­kų su­ži­no šį fak­tą ir sa­vo ty­ri­mams at­lik­ti ren­ka­si pa­ti­ki­mus pro­duk­tus. Taip bu­vo ir dvie­jų no­va­to­riš­kų ty­ri­mų – „Q-Sym­bio“ ir „KiSel-10“ – at­ve­ju: dėl įro­dy­mais tvir­tai pa­grįs­to bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo pa­si­rink­ti tam tik­ro Da­ni­jos pre­kės žen­klo pro­duk­tai.

Šal­ti­nis:
„Mi­to­chon­drial CoQ de­fi­cien­cy is a com­mon dri­ver of mi­to­chon­drial oxi­dants and in­su­lin re­sis­tan­ce“ (liet. „Ko­fer­men­to Q10 ne­pa­kan­ka­mu­mas mi­to­chon­dri­jo­se – pa­pli­tęs mi­to­chon­dri­jų ok­si­dan­tų ir at­spa­ru­mo in­su­li­nui for­ma­vi­mo­si veiks­nys“), eLife, 2018;7 DOI: 10.7554/eLife.32111

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai