Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Tik­rin­da­mi au­to­mo­bi­lį, ap­ti­ko din­gu­sias be ži­nios mer­gai­tes

Ba­lan­džio 18 d. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios tiks­las – už­kar­dy­ti ga­li­mus ne­pil­na­me­čių as­me­nų al­ko­ho­lio bei nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų var­to­ji­mo at­ve­jus, taip pat už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką Rie­ta­vo ra­jo­ne.

Pa­rei­gū­nai ap­lan­kė ži­no­mas jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tas. Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je pa­tik­ri­nę įta­ri­mų su­kė­lu­sį au­to­mo­bi­lį, ja­me ap­ti­ko du ne­pil­na­me­čius vai­ki­nus, vei­kiau­siai var­to­ju­sius nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Jie ne­del­siant nu­ga­ben­ti į Plun­gės li­go­ni­nę įta­ri­mams pa­tik­rin­ti.
Ne­tru­kus Tve­rų se­niū­ni­jo­je pa­tik­ri­nę ki­tą au­to­mo­bi­lį, Rie­ta­vo pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ja­me du jau­nuo­lius ir dvi ne­pil­na­me­tes vei­kiau­siai ne­blai­vias mer­gi­nas, gi­mu­sias 2002 ir 2004 m. Jų Ši­la­lės ra­jo­no pa­rei­gū­nai ieš­ko­jo kaip din­gu­sių be ži­nios. Mer­gi­nos per­duo­tos Ši­la­lės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Anot Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ma­riaus Vai­či­kaus­ko, at­ši­lus orams, vie­šą­ją tvar­ką už­tik­ri­nan­čios po­li­ci­nės prie­mo­nės jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­to­se bus ren­gia­mos nuo­lat.

Klai­pė­dos AVPK inf.

Nuotraukoje: Tverų seniūnijoje tikrinę automobilį pareigūnai jame aptiko dvi nepilnametes, kurių ieškojo Šilalės r. policijos pareigūnai.

Komentarai
Kiti straipsniai