Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Muš­tis mėgs­tan­ti Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja nu­fil­muo­ta tal­žan­ti šu­nį

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Geg­rė­nų kai­me gy­ve­na la­bai smar­ki mo­te­riš­kė D. K. (gim. 1960 m.). Šiuo me­tu ji tei­sia­ma dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, nes pri­mu­šė vy­res­nę mo­te­rį iš ki­to kai­mo, bet ne­tru­kus į tei­sia­mų­jų suo­lą tu­rė­tų sės­ti ir dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nu: pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą pa­sie­kė fil­muo­ta me­džia­ga, ku­rio­je ji už­fik­suo­ta tal­žan­ti sa­vo šu­niu­ką, o šis cy­pian­tis ne­sa­vu bal­su…

Ba­lan­džio 19 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pranešė, jog gau­tas Plun­gės Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) raš­tas dėl ga­li­mai žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nu, t. y. kad Geg­rė­nų kai­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris žiau­riai el­gia­si su sa­vo šu­ni­mi. Dėl to pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 310 str. 1 da­lį.
Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog ūki­nin­kė šu­nį mu­šė iš­ties bai­siai, su pa­ga­liu ar grėb­liu. Pa­rei­gū­nė už­si­mi­nė, jog net ne­ga­lė­jo žiū­rė­ti vi­so fil­muo­to vaiz­do – bu­vo per žiau­ru klau­sy­tis varg­šo gy­vū­no cy­pi­mo. Įvy­kį per krū­mus nu­fil­ma­vo to­kioms blo­gy­bėms ne­abe­jin­gas jau­nas pi­lie­tis. Nors pa­ties šu­ne­lio be­veik ne­si­ma­to, vis­ką pa­aiš­ki­na klai­kus ke­tur­ko­jo kau­ki­mas ir cy­pi­mas. Ši geg­rė­niš­kė, pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, jiems jau ži­no­ma, nes smur­ta­vo prieš ki­tą mo­te­rį. Be abe­jo, ir už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nu jai teks at­sa­ky­ti teis­me – pa­gal mi­nė­tą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų.
Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius pa­tvir­ti­no tą pa­tį – įvy­kis žiau­rus. Tik ga­vu­si fil­muo­tą me­džia­gą, ba­lan­džio 18 die­ną tar­ny­ba iš­kart ją per­siun­tė po­li­ci­jai. Pa­si­džiau­gė, kad grei­tai su­re­a­ga­vo pa­rei­gū­nai, jog la­bai pi­lie­tiš­kai šiuo at­ve­ju pa­si­el­gė ir jau­nas žmo­gus vis­ką už­fik­suo­da­mas.
„Fil­muo­to­je me­džia­go­je ma­to­si, kaip už tvo­ros mo­te­ris lai­ko už gran­di­nės nu­tvė­ru­si šu­niu­ką ir duo­da jam su laz­da, šis gai­liai cy­pia. Mu­šė jį nie­ko ne­sa­ky­da­ma. Fak­tas, jog tai bu­vo žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nu“, – sa­kė V. Gai­lius.
Ba­lan­džio 19 die­ną Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas su ko­le­ga bu­vo nu­vy­kęs į Geg­rė­nus, su­si­ti­ko su šu­nį mu­šu­sia D. K., ap­žiū­rė­jo ir nu­skriaus­tą gy­vū­ną.
Šu­ne­lis, pa­sak V. Gai­liaus, la­bai mie­las, ne­di­de­lis, dar jau­nas – apie pus­an­trų me­tų. Gy­dy­mo ke­tur­ko­jui ne­rei­kia, jam vis­kas ge­rai, rim­tų su­ža­lo­ji­mų ne­si­ma­tė, mais­to taip pat tu­ri. Bet mo­te­ris, kaip su­pra­to VMVT pa­rei­gū­nai, – la­bai pik­ta (ne be rei­ka­lo kai­me ją va­di­na Geg­rė­nų siau­bu – aut. past.). Šū­ka­lio­jo nie­ko ne­ži­nan­ti, nie­ko ne­mu­šu­si, rei­ka­la­vo įro­dy­mų… Daug ra­miau ben­dra­vo mo­ters vy­ras, ku­ris vis­ką ap­ro­dė ir pa­pa­sa­ko­jo.
Ten pat bu­vo pa­ste­bė­tas ir mu­ši­mo įran­kis – grėb­lys il­gu ko­tu. Uo­de­gą viz­gi­nęs kiem­sar­gis, pa­ma­tęs, kai žmo­nės ėmė kil­no­ti grėb­lį, stai­giai puo­lė slėp­tis – aki­vaiz­du, šiuo daik­tu jis ir bu­vo tal­žo­mas.
Šiuo me­tu Plun­gės teis­me D. K. yra tei­sia­ma dėl to, jog 2017 m. ge­gu­žės mė­ne­sį gre­ti­ma­me Jaz­daus­kiš­kių kai­me pri­mu­šė de­šim­čia me­tų vy­res­nę mo­te­rį S. R. (gim. 1950 m.) – nu­ken­tė­ju­sia­jai jos pa­čios na­muo­se bu­vo pra­kirs­ta lū­pa, su­trenk­ta gal­va, su­lau­žy­ti ke­li šon­kau­liai. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sio­ji gu­lė­jo li­go­ni­nė­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: „Gegrėnų siaubu“ vadinama ūki­nin­kė šu­nį mu­šė su pa­ga­liu ar grėb­liu, tačiau VMVT pareigūnams ji aiškino to nedariusi.

Komentarai
Kiti straipsniai