Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Po­li­ci­jos kie­me – du nau­ji au­to­mo­bi­liai, ku­riuo­se yra net mi­ni areš­ti­nės!

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog mū­sų pa­rei­gū­nai pra­de­da dirb­ti su dviem nau­jais au­to­mo­bi­liais „Volks­wa­gen Trans­por­ter“. Šios nau­ju­tė­lės trans­por­to prie­mo­nės – mik­ro­au­to­bu­sai, ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­sio­mis po­li­ci­jos dar­bo prie­mo­nė­mis, – į ko­mi­sa­ria­to kie­mą įrie­dė­jo ba­lan­džio 12 die­ną.

Po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių par­ką pa­pil­džiu­sios trans­por­to prie­mo­nės – „VW Trans­por­ter“ – pa­sie­kė įvai­riau­sius ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus, taip pat – ir Plun­gės.
Nau­jie­ji mik­ro­au­to­bu­sai yra ap­rū­pin­ti pa­grin­di­nė­mis kas­die­niam po­li­ci­jos dar­bui bū­ti­no­mis prie­mo­nė­mis. Įreng­to­se ke­tu­rio­se mo­bi­lio­se dar­bo vie­to­se pa­rei­gū­nai ga­lės iš kar­to su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą, at­lik­ti ki­tus bū­ti­nus veiks­mus – ne­rei­kės va­žiuo­ti nė į ko­mi­sa­ria­tą.
Taip pat yra įreng­tos van­da­lams at­spa­rios mi­ni areš­ti­nės, kur ga­li­ma lai­ki­nai lai­ky­ti iki dvie­jų pa­žei­dė­jų. Čia vis­kas pa­da­ry­ta taip, kad net pa­tys ag­re­sy­viau­si as­me­nys ne­ga­lė­tų nie­ko su­lau­žy­ti ir ne­tu­rė­tų ga­li­my­bės su­si­ža­lo­ti – vi­si kam­pai su­ap­va­lin­ti.
Sa­lo­ne yra spe­cia­lios ni­šos, skir­tos gin­klams, ne­per­šau­na­moms lie­me­nėms, va­di­na­miems „ežiams“ ir ki­toms spe­cia­lio­sioms prie­mo­nėms lai­ky­ti.
Au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ti kon­di­cio­nie­riai, elek­tros liz­dai, spe­cia­lus ap­švie­ti­mas, gar­so įra­šy­mo įran­ga, o vaiz­do ka­me­ros yra vi­du­je ir iš­orė­je. Iš vi­so yra ke­tu­rios ka­me­ros: vie­na 360 laips­nių kam­pu fil­muo­ja, kas vyks­ta prie­ky­je, ki­ta se­ka vaiz­dą ga­le, dar dvi ka­me­ros su­mon­tuo­tos sa­lo­ne – vie­na ben­dro­je sa­lo­no erd­vė­je, o an­tra – su­im­tų as­me­nų trans­por­ta­vi­mo sky­riu­je. Švy­tu­rė­liai in­teg­ruo­ti į kė­bu­lą.
Skel­bia­ma, jog iš vi­so iki ba­lan­džio pa­bai­gos Lie­tu­vos po­li­ci­jos tech­ni­kos par­ką pa­pil­dys 114 to­kių „VW Trans­por­ter“ po­li­ci­jai pa­reng­tų au­to­mo­bi­lių.
Spren­di­mas įsi­gy­ti mik­ro­au­to­bu­sus pri­im­tas sie­kiant, jog pa­rei­gū­nai ma­žiau sė­dė­tų ka­bi­ne­tuo­se, bū­tų ar­čiau žmo­nių. Vi­si au­to­mo­bi­liai su­rink­ti ne­di­de­lė­je ša­lia Vil­niaus esan­čio­je ga­myk­lo­je. Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­skelb­tą kon­kur­są, ku­rio ver­tė yra 4,9 mln. eu­rų, lai­mė­jo „Al­tas ko­mer­ci­nis trans­por­tas“. Vie­no au­to­mo­bi­lio kai­na be PVM sie­kia 35 470 eu­rų.

Nuotraukoje: Praėjusią savaitę į Plungės rajono policijos komisariato kiemą įriedėjo du nauji „VW Transporter“ automobiliai.

Komentarai
Kiti straipsniai