Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Dū­me­lį trau­kian­čių mokinių tė­vams ga­li kliū­ti ir per ki­še­nę

At­ši­lus orams, gru­pe­lės moks­lei­vių vis daž­niau skuo­džia už mo­kyk­los. Nie­kam ne pa­slap­tis, ko­kiu tiks­lu jie ten le­kia per per­trau­kas. Vi­sais lai­kais taip bu­vo ir bus – vi­sa­da at­si­ras nuo jau­nų die­nų no­rin­čių bū­ti „kie­tais“ ir su drau­gais pa­peš­ti dū­me­lį. Ta­čiau mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja – ne­rū­ky­mo zo­na, o as­me­nims iki 18 me­tų iš­vis drau­džia­ma rū­ky­ti tiek pa­pras­tas, tiek elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes. To­dėl jau­nuo­sius rū­ka­lius gau­do po­li­ci­ja. Vie­nas pas­ku­ti­nių­jų rei­dų vy­ko ba­lan­džio 10-ąją, kai pa­rei­gū­nai su­ki­nė­jo­si prie „Ry­to“ ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. O re­zul­ta­tai, kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­sio­ji ty­rė­ja, ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nė Li­na Jo­cie­nė, ga­na liūd­ni.

Ne­ga­li nei rū­ky­ti, nei tu­rė­ti ci­ga­re­čių

„Ši ak­ci­ja nė­ra iš­skir­ti­nė, jos vyk­do­mos pa­sto­viai. Pa­rei­gū­nai nuo­lat pra­su­ka pro mo­kyk­las ir jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tas, taip bus ir at­ei­ty­je“, – pa­klaus­ta apie ba­lan­džio 10 die­nos rei­dą, sa­kė L. Jo­cie­nė. Tą­dien pa­rei­gū­nai lan­kė­si prie dvie­jų pa­grin­di­nių mo­kyk­lų – „Ry­to“ ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio. Mo­ki­niai bu­vo ste­bi­mi dvi per­trau­kas, o kai ku­rie ir pa­tik­ri­na­mi. Re­zul­ta­tai, pa­sak ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nės, iš­ties liū­di­na – per abi mo­kyk­las „ki­bo“ 7 vai­kai. Ar jie rū­kė, ar tik tu­rė­jo ci­ga­re­čių, L. Jo­cie­nė ne­iš­sky­rė, nes tai tas pats pa­žei­di­mas – iki 18 me­tų ne­ga­li­ma nei peš­ti, nei ne­šio­tis rū­ka­lų. Be to, rei­kia ne­pa­mirš­ti, jog mo­kyk­la ir jos te­ri­to­ri­ja yra ne­rū­ky­mo zo­nos, tad čia dū­my­ti ne­ga­li net su­au­gu­sie­ji.
Dėl mi­nė­tų sep­ty­nių vai­kų pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų bus at­lie­ka­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis ty­ri­mas, at­si­žvel­gia­ma į tai, ar jau bu­vo baus­ti, ar tu­ri ga­lio­jan­čių nuo­bau­dų, ar yra 16 me­tų ir ki­tus niu­an­sus, o ta­da ski­ria­ma nuo­bau­da – įspė­ji­mas ar­ba bau­da.

Mo­ki­niai kei­čia rū­ky­mo vie­tas

„Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ste­pa­ni­ja Pet­ku­vie­nė ti­ki­no, jog prie jų mo­kyk­los ne­bu­vo pa­gau­tas nė vie­nas rū­kan­tis moks­lei­vis. Esą te­ri­to­ri­jo­je nie­kas ne­rū­kė, ta­čiau pa­rei­gū­nai ke­lis vai­kus įta­rė trau­kus dū­me­lį kaž­kur ki­tur, to­liau nuo mo­ky­mo įstai­gos.
Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ro­ma Bu­žie­nė sa­kė, jog dau­giau­siai bė­dų dėl rū­ky­mo yra su jų 16-me­čiais. „Ko­ne kas­dien apie tai kal­ba­mės, aiš­ki­na­me, kad ne­ga­li­ma, kad ken­kia svei­ka­tai, kad už tai gre­sia at­sa­ko­my­bė, bet vos tik per­trau­ka, jie striu­kes ant pe­čių ir į lau­ką! Mums sa­ko: „Jūs net ne­var­ki­te ir mū­sų ne­stab­dy­ki­te, mes jau įpra­tę rū­ky­ti ir rū­ky­si­me!“. Prie mo­kyk­los jie ci­ga­re­čių nebeiš­si­trau­kia – te­ri­to­ri­ja fil­muo­ja­ma, tad trau­kia to­liau, į mik­ro­ra­jo­ną, o pas­kui par­ei­na į pa­mo­kas jau su dū­mų kva­pe­liu“, – pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja. De­ja, yra ir mer­gi­nų. Mo­ki­niai ži­no, kad ga­li įkliū­ti po­li­ci­jai, to­dėl nuo­lat kei­čia rū­ky­mo vie­tas. Ne­pai­sant to, kai ku­rie jau yra baus­ti, ir ne vie­ną kar­tą. Mo­ky­to­ją ste­bi­na ir kai ku­rių tė­vų po­žiū­ris į šią pro­ble­mą: jie ne tik ži­no bei to­le­ruo­ja vai­kų rū­ky­mą, bet dar ir nu­per­ka do­va­nų – vie­nam pa­aug­liui gim­ta­die­nio pro­ga šei­ma pa­do­va­no­jo elek­tro­ni­nę ci­ga­re­tę!

Bau­dų dy­džiai

Po­li­ci­ja pri­me­na, jog as­me­nims iki 18 m. drau­džia­ma rū­ky­ti ta­ba­ko ga­mi­nius ar jų tu­rė­ti. Taip pat drau­džia­ma rū­ky­ti ir tu­rė­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes bei ne­šio­tis elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių pil­do­mą­sias tal­pyk­las.
As­me­nims nuo 16 m. šis pa­žei­di­mas už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 20 iki 50 eu­rų su ta­ba­ko ga­mi­nių kon­fis­ka­vi­mu. Už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą – nuo 50 iki 90 eu­rų. Už as­me­nų iki 16 m. ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mą ar jų tu­rė­ji­mą at­sa­ko tė­vai, jiems ski­ria­mas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 10 iki 100 eu­rų.
Kaip ži­no­ma, pa­tys ne­pil­na­me­čiai nu­si­pirk­ti rū­ka­lų ne­ga­li. Tiems, kas nu­per­ka ar „pa­vai­ši­na“, ga­li bū­ti ski­ria­ma ga­na ne­men­ka bau­da – nuo 90 iki 280 eu­rų.

Ne­rū­ky­mo zo­nos Plun­gė­je

Dar 2009 m. ba­lan­džio 30 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si, o prieš po­rą me­tų ir pa­pil­džiu­si spren­di­mą dėl ne­rū­ky­mo zo­nų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Vi­siems drau­džia­ma rū­ky­ti vi­so­se ra­jo­no švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir šių įstai­gų te­ri­to­ri­jo­se; Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pa­tal­po­se, se­niū­ni­jų, sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, įstai­gų pa­tal­po­se (iš­sky­rus žen­klais nu­ro­dy­tas rū­ky­mo zo­nas); taip pat pa­tal­po­se, ku­rio­se vyks­ta švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ir ki­ti ren­gi­niai; vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­se ir pės­čių­jų ta­ke nuo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos iki Lur­do. Be to, rū­ka­liams ge­ra­no­riš­kai siū­lo­ma ne­rū­ky­ti ir Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokiniai per pertraukas skuba parūkyti už netoliese esančios parduotuvės kampo.

Komentarai
Kiti straipsniai