Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ve­ly­ki­nė do­va­na rie­ta­viš­kiams – ru­das van­duo iš čiau­po

Rie­ta­vo mies­te Ve­ly­kų il­gą­jį sa­vait­ga­lį šven­tiš­ką nuo­tai­ką su­ga­di­no iš ne vieno rietaviškio čiau­po bė­gęs ru­das van­duo. Žmo­nės iš­kart apie tai su­sku­bo ra­šy­ti, da­lin­tis nuo­trau­ko­mis so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Iš ko­men­ta­rų gau­sos pa­aiš­kė­jo, kad toks van­duo bė­ga ne vie­no ar dvie­jų žmo­nių, bet dau­gu­mos mies­to gy­ven­to­jų na­muo­se.

Vie­ni „feis­bu­kie­čiai“ juo­ka­vo, kad šven­čių pro­ga vie­toj van­dens bė­ga alus, ki­tiems van­dens spal­va bu­vo pa­na­ši į obuo­lių sul­tis, gi­rą, kom­po­tą, juo­kau­ta, kad to­kia­me van­de­ny­je ga­li­ma ir kiau­ši­nius da­žy­ti… Ki­ti rie­ta­viš­kiai ne­bu­vo taip šmaikš­čiai nu­si­tei­kę ir skun­dė­si, kad ne­spė­ja keis­ti fil­trų, svars­tė, kaip iš­si­skalb­ti bal­tus skal­bi­nius to­kia­me van­de­ny­je, iš­mau­dy­ti vai­kus…
Pa­si­bai­gus šven­ti­niam lai­ko­tar­piui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją gy­ven­to­jams. Ja­me bu­vo ra­šo­ma, kad su­ži­no­jus, jog ko­vo 31 die­ną Rie­ta­vo mies­to gy­ven­to­jų na­muo­se iš čiau­pų bė­go ru­das van­duo, ne­del­siant or­ga­ni­zuo­tas tin­klų plo­vi­mas, ku­ris tę­sė­si vi­są ko­vo 31 die­ną ir bu­vo baig­tas ba­lan­džio 1-ąją.
At­lik­tus ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad Rie­ta­vo ir Plun­gės gais­ri­nės ge­si­no gais­rą Gi­lio­gi­rio kai­me, o van­de­nį ma­ši­nos pil­dė­si Rie­ta­vo mies­to prieš­gais­ri­niuo­se hid­ran­tuo­se, esan­čiuo­se Plun­gės gat­vė­je. Pil­dant prieš­gais­ri­nes ma­ši­nas per hid­ran­tus, stip­riai pa­di­dė­ja van­dens te­kė­ji­mo grei­tis, nes ma­ši­nos pil­do­mos nau­do­jant di­de­lio dia­met­ro žar­nas. Pa­di­dė­jęs te­kė­ji­mo grei­tis at­plė­šia ant vamz­dy­no sie­ne­lių su­si­kau­pu­sį ge­le­žies ok­si­dą, dėl to ir pa­ru­duo­ja van­duo.
Ap­tar­ti šią pro­ble­mą iš­sa­miau bu­vo su­si­rink­ta ket­vir­ta­die­nį, kai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­kvie­tė at­sto­vus iš UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ bei Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ką My­ko­lą Pronc­kų.
UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus sa­kė, kad to­kie at­ve­jai nė­ra daž­ni, ta­čiau kai ug­nia­ge­sių ma­ši­nos pil­do­mos van­de­niu iš Rie­ta­vo mies­te esan­čių hid­ran­tų, ky­la pro­ble­mų gy­ven­to­jams. „Šį kar­tą taip nu­ti­ko kaip tik per šven­tes. To­kiu at­ve­ju ne­be­su­ge­ba­me nu­leis­ti tiek van­dens, kad tin­klai bū­tų iš­va­ly­ti, nes van­dens var­to­ji­mas taip pat yra di­de­lis. Per šven­tes ta­po­me blo­gie­čiais ne dėl sa­vo kal­tės. Kai ne­lai­mė nu­tin­ka kai­me, o ne Rie­ta­vo mies­te, hid­ran­tus jung­ti nė­ra bū­ti­ny­bės. Ki­lus gais­rui Rie­ta­ve, nie­ko ne­pa­da­ry­si, van­duo su­si­ju­dins bet ko­kiu at­ve­ju“, – kal­bė­jo A. Ro­jus.
Ap­tar­da­mas esa­mą pa­dė­tį, M. Pronc­kus sa­kė, kad ug­nia­ge­sių ma­ši­na sve­ria 24 to­nas, šiuo me­tų lai­ku iš že­mės „ei­na“ pa­ša­las, to­dėl iš van­dens tel­ki­nio pa­si­im­ti van­dens ga­li­my­bės ne­bu­vo. „Esant ge­res­nėms są­ly­goms, van­duo ima­mas iš van­dens tel­ki­nių. Nu­ti­kus ne­lai­mei mies­te, ne­va­ži­nė­ja­me ir ne­ieš­ko­me van­dens. Yra hid­ran­tai, jais ir nau­do­ja­mės“, – sa­kė jis.
UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ te­ri­to­ri­jo­je yra prū­das. Bu­vo pa­siū­ly­tą nau­do­ti jo van­de­nį. Vi­są pa­rą ten bu­di žmo­gus, tad į te­ri­to­ri­ją pa­tek­ti ug­nia­ge­siams ne­bus pro­ble­mų. Pri­va­žia­vi­mas ge­ras, ma­ši­na tik­rai ne­įkris. Ko­mu­na­li­nio ūkio te­ri­to­ri­jo­je taip pat ga­li­ma pa­jung­ti ir hid­ran­tą, nes yra at­ski­ras grę­ži­nys, ne­su­jung­tas su mies­to van­den­tie­kiu.
Me­ras A. Čer­nec­kis ak­cen­ta­vo, kad daug prie­kaiš­tų iš gy­ven­to­jų su­lauk­ta ir dėl to, kad apie esa­mą pa­dė­tį nie­kas ne­in­for­ma­vo. Re­ko­men­duo­ja­ma gy­ven­to­jams įsi­dė­ti van­dens fil­trus, ku­rie su­lai­ko di­dži­ą­sias drum­zles, ta­čiau van­dens spal­vos jie ne­pa­keis. A. Ro­jus mi­nė­jo, kad jau yra iš anks­to pa­reng­tas pra­ne­ši­mas, ku­ris, nu­ti­kus pa­na­šiam įvy­kiui, iš kar­to bus pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je, pa­gal ga­li­my­bes – ir „Fa­ce­bo­ok“ so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je.
„Abi pu­sės tu­ri bū­ti to­le­ran­tiš­kos. Pa­si­šne­kė­jo­me ir ti­kė­ki­mės, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­tai­sys. Dė­ko­ju už su­pra­ti­mą, kad ge­ra­no­riš­kai pa­žiū­rė­jo­te į šį rei­ka­lą, rei­kia vis­ką da­ry­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų gy­ven­to­jai“, – pa­si­ta­ri­mą bai­gė A. Čer­nec­kis.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Tokios spalvos vanduo Velykų savaitgalį iš čiaupo bėgo ne vieno rietaviškio namuose.

Komentarai
Kiti straipsniai