Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Tra­ge­di­ja ke­ly­je: 19-me­tis rė­žė­si į stul­pą, su­si­žei­dė ir pats, ir jo bro­lis

Skau­džiai bai­gė­si sek­ma­die­ni­nis jau­ni­mo pa­si­va­ži­nė­ji­mas au­to­mo­bi­liu „Ford Fies­ta“ Al­sė­džių se­niū­ni­jos ke­liais – ne­su­val­dęs mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nės, Ei­vy­dų kai­me į grio­vį nu­lė­kė ir į elek­tros stul­pą tren­kė­si 19-me­tis vie­ti­nis jau­nuo­lis. Ne­lai­min­go įvy­kio me­tu su­ža­lo­ji­mų pa­ty­rė ir vai­ruo­to­jas, ir kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis – 14-me­tis kal­ti­nin­ko bro­lis.

Ava­ri­ja Al­sė­džių se­niū­ni­jos Ei­vy­dų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je įvy­ko ba­lan­džio 8-osios va­ka­re, jau po 19 va­lan­dos, kai vie­ti­niai jau­nuo­liai bu­vo iš­lė­kę pa­siaus­ti kai­mo žvyr­ke­liais.
Ne­di­de­lį au­to­mo­bi­lį „Ford Fies­ta“ vai­ra­vęs vai­ki­nas (gim. 1999 m.), ma­tyt, kiek per daug pa­spau­dė, nes, kaip sa­kė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis, ga­na ly­gio­je ke­lio at­kar­po­je vai­ruo­to­jas tie­siog ne­be­su­val­dė ma­ši­nos – nu­skrie­jo į grio­vį ir, nu­lau­žęs ke­lis krū­mokš­nius, pa­tai­kė tie­siai į elek­tros stul­pą.
Smū­gio me­tu iš­šo­vė prie­ki­nės oro pa­gal­vės, au­to­mo­bi­lis bu­vo su­mai­to­tas, ap­ga­din­ta ir elek­tros stul­po me­ta­li­nė lai­dų ap­sau­ga. Nu­ken­tė­ju­sie­siems bro­liams pri­rei­kė sku­bios me­di­kų pa­gal­bos – abu pa­ty­rė ga­na sun­kius su­ža­lo­ji­mus.
Jau­nes­nia­jam (gim. 2004 m.), sė­dė­ju­siam ke­lei­vio vie­to­je, Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je diag­no­zuo­ta gal­vos sme­ge­nų trau­ma, de­ši­nės pu­sės pir­mo ir an­tro šon­kau­lių lū­ži­mai, po­odi­nė em­fi­ze­ma kak­lo ir krū­ti­nės sri­ty­je (oro su­si­kau­pi­mas au­di­niuo­se ar or­ga­nuo­se), gal­vos pleiš­ti­kau­lio ir kai­rio­jo smil­kin­kau­lio lū­ži­mas, gal­vos sme­ge­nų kon­tū­zi­ja, kai­rės pu­sės inks­to kon­tū­zi­ja. Nu­ken­tė­ju­sy­sis sku­biai per­vež­tas gy­dy­mui į Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nę.
Vy­res­nia­jam bro­liui, vai­ra­vu­siam au­to­mo­bi­lį, taip pat nu­sta­ty­ta gal­vos sme­ge­nų trau­ma, dau­gy­bi­niai kū­no nu­broz­di­ni­mai, kai­rio­jo krū­tin­kau­lio krū­ti­nės ga­lo pa­ni­ri­mas, dil­bio su­mu­ši­mas. Jau­nuo­lis gy­do­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.
Pa­sak pa­rei­gū­no V. Kur­mio, 19-me­tis bu­vo blai­vus, ta­čiau tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­ri – iš­vis ne­bu­vo įgi­jęs. Jis vai­ra­vo jau iš­re­gist­ruo­tą trans­por­to prie­mo­nę.
Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 da­lį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Su „Ford Fiesta“ važiavę du broliai po smūgio į stulpą atsidūrė ligoninėje.

Komentarai
Kiti straipsniai