Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

„Sva­jo­ju ap­lan­ky­ti Mi­la­ną – ma­dų sos­ti­nę“

Vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­ti, ne­se­niai at­šven­tu­si aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį Eg­lė Za­bi­ty­tė nuo gi­mi­mo gy­ve­na Pla­te­liuo­se ir yra Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė. Ji sa­vo veik­la la­bai su­ak­ty­vi­no mo­kyk­los ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mą, yra ini­cia­ty­vi bei idė­jų ne­sto­ko­jan­ti gim­na­zis­tė.

Drą­sa, ryž­tu, pa­rei­gin­gu­mu bei iš­kal­ba pa­si­žy­min­ti mer­gi­na be di­de­lių įkal­bi­nė­ji­mų ne­se­niai ta­po gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te, ak­ty­viai da­ly­vau­ja mo­kyk­los ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me ir pa­ti ini­ci­juo­ja daug vi­so­kiau­sių veik­lų. Ka­dan­gi mo­ko­si dar tik vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je, di­dži­ą­ją sa­vo lais­va­lai­kio da­lį ski­ria kul­tū­ri­nei bei vi­suo­me­ni­nei veik­lai.
Ga­bi mer­gi­na mo­ko­si la­bai ge­rai ir, kaip sa­kė ji pa­ti, su­de­rin­ti moks­lus bei po­pa­mo­ki­nę veik­lą nė­ra taip su­dė­tin­ga. Tam rei­kia tik no­ro. Pa­pras­ta, nuo­šir­di, ben­drau­jan­ti mer­gi­na į sa­vo veik­lą, įvai­rius ren­gi­nius bei ak­ci­jas su­ge­ba įtrauk­ti ne tik vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nius, bet ir pra­di­nu­kus.
Pa­klaus­ta apie ini­ci­juo­ja­mus ren­gi­nius, E. Za­bi­ty­tė už­si­mi­nė, kad ne­se­niai gim­na­zi­jo­je nu­šur­mu­lia­vo svar­bus ir jau tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Nie­kam nė­ra pa­slap­tis, kad sun­ku pri­tap­ti vi­suo­me­nė­je, kai esi ki­toks, kai jau­ti ap­lin­ki­nių ne­drau­giš­kus žvilgs­nius, kai iš ta­vęs šai­po­ma­si, esi nie­ki­na­mas, kai bi­jai net akis pa­kel­ti ir ne­ga­li ap­si­gin­ti.
Kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, tai bu­vo spal­vų sa­vai­tė, ku­rios me­tu mo­ki­niai kiek­vie­ną die­ną ap­si­reng­da­vo vis ki­ta spal­va. Mo­ki­niai ir šo­ko, ir dai­na­vo, ir žai­dė įvai­rius žai­di­mus, ir rin­ko drau­giš­kiau­sius mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­rius.
Vie­ną die­ną vy­ko kla­sės va­lan­dė­lės pa­ty­čių te­ma, bu­vo žiū­ri­mas fil­mas „Ge­ru­mo ste­buk­las“, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma jaut­ri ir pa­mo­kan­ti is­to­ri­ja ne vie­ną su­krė­tė iki šir­dies gel­mių. Šios sa­vai­tės me­tu vy­ko drau­giš­kiau­sių­jų rin­ki­mai. Ak­ci­jos da­ly­viai bu­vo vai­ši­na­mi ar­ba­ta. Kiek­vie­nas bu­vo ska­ti­na­mas pa­ra­šy­ti kuo gra­žes­nę min­tį, kad ja ga­lė­tų pa­drą­sin­ti ki­to­kius ar li­ki­mo nu­skriaus­tus žmo­nes.
Ka­dan­gi ko­vo 21-ąją bu­vo mi­ni­ma Dau­no sin­dro­mą tu­rin­čių žmo­nių die­na, Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai pri­si­dė­jo ir prie šios ak­ci­jos. Tą die­ną mo­ki­niai dė­vė­jo skir­tin­gų spal­vų ko­ji­nes ir taip iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą bei to­le­ran­ci­ją žmo­nėms su Dau­no sin­dro­mu.
Pla­te­lių gim­na­zi­ja vi­so­kiais bū­dais jun­gia­si ko­vai prieš pa­ty­čias. Taip bu­vo ne tik šios sa­vai­tės me­tu, tai vyks­ta kiek­vie­ną die­ną. „Kiek­vie­nas esa­me uni­ka­lus ir tu­ri­me su­ras­ti sau vie­tos po sau­le. Tu­ri­me bū­ti to­kie, ko­kie esa­me. Ben­drau­da­mi, pa­dė­da­mi, pa­drą­sin­da­mi įdie­gia­me kiek­vie­nam pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis ir no­ri­me, kad vi­si su­vok­tų, jog yra rei­ka­lin­gi šio­je že­mė­je ir pri­va­lo at­lik­ti sa­vo mi­si­ją“, – pa­brė­žė ryž­to ne­sto­ko­jan­ti mer­gi­na.
E. Za­bi­ty­tė Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te yra apie tris mė­ne­sius. Prieš pra­dė­da­ma ei­ti šias pa­rei­gas, bu­vo ak­ty­vi mo­kyk­los mo­ki­nių sa­vi­val­dos na­rė. Į vi­sus or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius mer­gi­na įneš­da­vo tam tik­rą in­dė­lį, o šiuo me­tu ten­ka dau­giau lai­ko skir­ti įvai­riems mo­kyk­los rei­ka­lams.
Jau­no­ji mo­ki­nių pre­zi­den­tė kiek­vie­ną mė­ne­sį va­žiuo­ja iš Pla­te­lių į Plun­gė­je vyks­tan­čius va­do­vų klu­bo pa­si­ta­ri­mus, ren­gia­mus Sa­vi­val­dy­bė­je. Juo­se su­si­rin­kę mo­kyk­lų pir­mi­nin­kai-pre­zi­den­tai ap­ta­ria mo­kyk­lo­se iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, sten­gia­si jas iš­spręs­ti. Kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, jai la­bai pa­de­da mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė Lo­re­ta Vai­naus­kie­nė. Ji vi­sa­da at­ei­na į pa­gal­bą, kai to la­biau­siai rei­kia. „Dėl to ne­bu­vo taip sun­ku iš ak­ty­vios vie­nuo­lik­to­kės tap­ti mo­ki­niams at­sto­vau­jan­čia pre­zi­den­te“, – pa­brė­žė Eg­lė.
Mer­gi­ną la­bai pa­lai­ko ir jos šei­ma, drau­gai, vai­ki­nas Ka­ro­lis, ge­riau­sia drau­gė – pus­se­se­rė Ag­nė. Be jų pa­gal­bos, pa­ra­mos ir pa­lai­ky­mo bū­tų la­bai sun­ku or­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­lo­je ren­gi­nius, šven­tes, įgy­ven­din­ti ak­ci­jas. O jų gim­na­zi­jo­je tik­rai gau­su.
Vie­na ak­ci­jų – „So­li­da­ru­mo bė­gi­mas“. Jo me­tu su­rink­ti pi­ni­gai bu­vo skir­ti sun­kiai gy­ve­nan­tiems Zam­bi­jos vai­kams. Kas­met mo­kyk­los ak­ty­vo dė­ka įgy­ven­di­na­ma ir gra­ži ak­ci­ja „Nė vie­no ka­po be žva­ke­lės“. Jos me­tu tvar­ko­mi ap­leis­ti ka­pai ir ant kiek­vie­no už­de­ga­ma žva­ke­lė.
Mo­ki­niai ak­ty­viai da­ly­va­vo Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tės ak­ci­jo­je. Bu­vo su­reng­ta ma­dų šou iš ant­ri­nių ža­lia­vų. Ak­ci­jos da­ly­viai iš įvai­rių at­lie­kų kū­rė dra­bu­žius. Kiek­vie­na kla­sė tu­rė­jo pri­sta­ty­ti po du kos­tiu­mus. Dar­bams nau­do­jo pa­pras­čiau­sius at­lie­koms skir­tus mai­šus, se­nus žur­na­lus, kny­gas, įvai­rius au­di­nius, ag­rop­lė­ve­lę, net se­nas kor­tas. Ypač ak­ty­viai ak­ci­jo­je da­ly­va­vo pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai. Va­di­na­si, mo­kyk­los pre­zi­den­tės bei jos pa­gal­bi­nin­kų dar­bas ne­nu­ė­jo vel­tui.
Mo­kyk­lo­je vyks­ta daug įvai­rių ren­gi­nių. Pa­vyz­džiui, moks­lei­viš­ko te­at­ro die­na, kar­je­ros die­na, šei­mų spor­to šven­tė, Ka­ziu­ko mu­gė bei ki­ti.
Eg­lė ne tik ak­ty­viai da­ly­vau­ja Pla­te­lių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me, bet ir pri­klau­so jau­ni­mo klu­bui „In­di­go“, ku­riam va­do­vau­ja Ka­mi­lė Raus­ty­tė. Čia, kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, ji ra­do nau­jų drau­gų, sie­lai ar­ti­mų žmo­nių. Tad at­va­žiuo­ti į Plun­gę ir da­ly­vau­ti šio klu­bo ren­gia­muo­se su­si­rin­ki­muo­se, pa­sak Eg­lės, yra vie­nas ma­lo­nu­mas. O or­ga­ni­zuo­jant įvai­rias veik­las, la­bai sma­gu dirb­ti su kū­ry­biš­kais, ak­ty­viais ir reik­liais žmo­nė­mis.
La­biau­siai mer­gi­nai įsi­mi­nė He­lo­vy­nui skir­tas ren­gi­nys „Klou­nas“, ku­rį su­ren­gė kar­tu su „In­di­go“ klu­bo na­riais. Su­si­rin­kę į ren­gi­nį, jau­nuo­liai įkū­ni­jo įvai­rius per­so­na­žus, žiū­rė­da­mi siau­bo fil­mus, sten­gė­si at­spė­ti, koks per­so­na­žas ir iš ku­rio fil­mo. Per­si­ren­gė­liai ne tik žiū­rė­jo fil­mus, bet ir šo­ko dis­ko­te­ko­je bei at­li­ko kū­ry­bi­nes už­duo­tis gru­pė­se.
E. Za­bi­ty­tė pa­sa­ko­jo, kad dau­ge­lio šir­dies gel­mes pa­lie­tė „In­di­go“ klu­bo na­rių įgy­ven­din­ta ak­ci­ja „Ge­ru­mo snai­gė“, kai klu­bo sa­va­no­riai kar­tu su Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­ne gru­pe „Hel­lo“ ėjo į se­ne­lių na­mus ir jų gy­ven­to­jus džiu­gi­no dai­no­mis, įvai­riais pa­si­ro­dy­mais. Bet svar­biau­sia, kad bu­vo ša­lia jų, ben­dra­vo per di­džiau­sias ir gra­žiau­sias me­tų šven­tes. „Bu­vo sma­gu ger­ti ar­ba­tą, da­lin­tis sau­sai­niais ir kal­bė­tis su tais žmo­nė­mis. Po šios ak­ci­jos jau­čiau­si la­bai pa­ky­lė­tai“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si gim­na­zi­jos pre­zi­den­tė.
Jau­ni­mo klu­bo „In­di­go“ na­rių dė­ka bu­vo su­reng­tas jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų su­si­bū­ri­mas-kon­fe­ren­ci­ja „Daug ran­kų“, ku­rios me­tu su­bur­tos vi­sos Plun­gės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Jos tu­rė­jo pri­sta­ty­ti sa­vo veik­las, at­lik­ti me­ni­nes už­duo­tis, klau­sė­si Da­riaus Ra­žaus­ko pa­skai­tos bei ar­ti­miau su­si­pa­ži­no.
Eg­lė mi­nė­jo, kad vo­ka­li­nės gru­pės „Hel­lo“ va­do­vė Ai­da Mac­ke­vi­čiū­tė jai yra tik­ras pa­vyz­dys. „Ji įkve­pia ma­ne, mo­ko, ly­di vi­sais gy­ve­ni­mo at­ve­jais, pa­de­da. Ji – tar­si an­tra ma­ma. Sma­gu už­si­im­ti to­kia veik­la, kur grei­tai pra­bė­ga lai­kas, kai esi pro­tin­gų ben­dra­min­čių, no­rin­čių vis­ką ži­no­ti žmo­nių ap­sup­ty­je“, – di­džiuo­da­ma­si pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą mer­gi­na.
Nuo ma­žens ak­ty­vi įvai­rio­se sri­ty­se, ji la­biau­siai yra pa­mė­gu­si mu­zi­ką, šo­kį bei tu­ri slap­tą po­mė­gį – ma­dų di­zai­ną. „Sva­jo­ju ka­da nors ap­lan­ky­ti Mi­la­ną – ma­dų sos­ti­nę. Tai bū­tų nuo­sta­bu“, – sva­jo­nė­mis da­li­jo­si Eg­lė ir tar­si ne­ty­čia už­si­mi­nė, kad no­ri tap­ti ma­dos di­zai­ne­re.
Apie dve­jus me­tus mo­ki­nių pre­zi­den­tė šo­ko pra­mo­gi­nius šo­kius, at­sto­va­vo Plun­gės me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ro šo­kė­joms. Su šia gru­pe te­ko da­ly­vau­ti ir Dai­nų šven­tė­je. Be to, prieš tai šio­je šven­tė­je da­ly­va­vo ir su Me­no mo­kyk­los cho­ru. Kaip pasakojo, li­ko ne­iš­dil­do­mų įspū­džių, daug gra­žių emo­ci­jų. Kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, da­ly­vau­da­ma to­kio­se įspū­din­go­se šven­tė­se, di­džia­vo­si, kad yra lie­tu­vė ir jau­tė­si tik­ra sa­vo ša­lies pa­trio­te.
Nors mer­gi­na gy­ve­na 20 ki­lo­met­rų nuo Plun­gės, ta­čiau Kul­tū­ros cen­tras jau yra ta­pęs ant­rai­siais na­mais. Ji spė­ja ir pa­mo­kas pa­ruoš­ti, ir kon­cer­tams bei įvai­riems ren­gi­niams pa­si­reng­ti, ir su drau­gais su­si­tik­ti. Lais­va­lai­kio ne­daug, bet su­de­ri­nus dar­bot­var­kę, ga­li­ma nu­veik­ti la­bai daug.
Nuo ma­žens be ga­lo veik­li ir ak­ty­vi mer­gi­na ne­ža­da su­sto­ti, to­dėl ir to­liau no­ri veik­ti, aug­ti, da­ry­ti ką nors ge­ro ki­tiems bei juos ska­tin­ti ir­gi bū­ti ak­ty­vius, nes, pa­sak pa­šne­ko­vės, daug kas gy­ve­ni­me pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių.
Baig­da­ma sa­vo pa­sa­ko­ji­mą, Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė E. Za­bi­ty­tė jau­niems žmo­nėms lin­kė­jo bū­ti reik­liems ne tik sau, bet ir ki­tiems, taip pat – kū­ry­biš­kiems, at­kak­liai siek­ti sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo bei už­si­brėž­tų tiks­lų, ban­dy­ti at­ras­ti sa­ve įvai­rio­se veik­lo­se, nes jau­ni žmo­nės, už­si­i­man­tys jiems pa­tin­kan­čia veik­la, re­a­li­zuo­ja sa­ve. Be to, ga­li pa­da­ry­ti la­bai daug ge­rų dar­bų.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Platelių gimnazijos mokinių prezidentė E. Zabitytė laisvadienius leidžia gamtoje.

Komentarai
Kiti straipsniai