Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Su pei­liu prieš žmo­ną vaikš­čio­jęs me­din­gė­niš­kis mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Ba­lan­džio 10 die­ną teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį nie­kur ne­dir­ban­čiam, ne­įga­lu­mą tu­rin­čiam Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jui To­mui Pet­rei­kiui (gim. 1985 m.), ku­ris kal­tin­tas gra­si­ni­mu nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti svei­ka­tą. Nuo šio vy­ro per­nai va­sa­rą ken­tė­jo jo žmo­na.

Prieš po­rą sa­vai­čių straips­ny­je „Po na­mus vaikš­čio­jo su pei­liu ran­ko­je, gra­si­no pa­pjau­ti žmo­ną…“ ra­šė­me, jog tris kar­tus pra­ei­ty­je teis­tas T. Pet­rei­kis 2017 me­tų rug­pjū­čio 29-osios va­ka­re gra­si­no nu­žu­dy­ti žmo­ną K. P.
Bū­da­mas gir­tas, ki­lus žo­di­niam kon­flik­tui, iš­va­di­no sa­vo žmo­ną ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, pa­si­ė­mė iš vir­tu­vės pei­lį, vaikš­čio­jo lai­ky­da­mas jį ran­ko­je po na­mus, nu­ė­jo į mie­ga­mą­jį kam­ba­rį ir gra­si­no sa­vo mo­te­rį pa­pjau­ti. Nu­si­kal­ti­mą įvyk­dy­ti su­truk­dė K. P. bro­lis – vy­ras at­ėmė iš svai­nio pei­lį ir lie­pė jam ra­min­tis.
Tei­sia­ma­sis kal­tę pri­pa­ži­no, nors pats net ne­pri­si­mi­nė, kad bū­tų gra­si­nęs žmo­ną nu­žu­dy­ti. Tei­si­no­si, jog bu­vo gė­ręs ir al­ko­ho­lio, ir psi­chot­ro­pi­nių vais­tų, tad taip ir ga­vo­si. Ti­ki­no, jog su sa­vo mo­te­ri­mi su­si­tai­kė.
By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, nu­ken­tė­ju­sio­ji ne­be­bu­vo ap­klau­sia­ma.
Ba­lan­džio 10 die­ną teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį, jog T. Pet­rei­kis pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu pa­gal BK 145 str. 1 da­lį, jam pa­ski­ria­ma jau treč­da­liu su­ma­žin­ta 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, taip pat pri­de­da­ma ne­at­lik­tos baus­mės da­lis – 2016 m. spa­lio 27 d. jis bu­vo nu­baus­tas 542 eu­rų bau­da. Lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas me­tams. Taip pat nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas pus­me­tį da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­se ir me­tus ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų be gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mo.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

www.15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai