Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

Plun­giš­kis D. Kon­te­nis at­si­sklei­dė eli­ti­nė­je jau­nių fut­bo­lo ly­go­je

SHARP eli­ti­nės jau­nių ly­gos ket­vir­to­sios sa­vai­tės žai­dė­ju pri­pa­žin­tas vi­du­rio gy­nė­jas iš Plun­gės – Dei­man­tas Kon­te­nis.

17-me­tis gi­na Pa­ne­vė­žio FA-SG-FK „Pa­ne­vė­žio“ eki­pą. Per­nai D. Kon­te­nis pa­dė­jo pa­ne­vė­žie­čiams tap­ti EJL U17 di­vi­zio­no čem­pio­nais, o šie­met sto­jo ko­vo­ti dėl EJL U19 di­vi­zio­no ti­tu­lo. Žy­gis pra­si­dė­jo sėk­min­gai: įveik­ti di­vi­zio­no nau­jo­kai Kau­no „Fe­nik­sas“-„He­gel­mann Li­tau­en“ bei prin­ci­pi­niai var­žo­vai – Vil­niaus „Žal­gi­ris“. Pas­ta­ro­jo­je dvi­ko­vo­je D. Kon­te­nis efek­ty­viai pri­si­dė­jo už­tve­riant vil­nie­čiams ke­lią link var­tų.

– Tiek pa­ne­vė­žie­čių tre­ne­ris Da­rius But­kus, tiek var­žo­vų ko­man­dos tre­ne­ris pa­žy­mė­jo ta­vo pa­vyz­di­nį dar­bą gy­ny­bo­je ir ge­rai iš­lai­ky­tą kon­cen­tra­ci­ją vi­sų 90 mi­nu­čių me­tu. Kas tau pa­de­da su­si­kaup­ti ren­gian­tiems to­kiems svar­biems ma­čams?
– Man la­biau­siai pa­de­da tre­ne­rio bei ko­man­dos drau­gų pa­si­ti­kė­ji­mas – tai mo­ty­vuo­ja iš­lai­ky­ti kon­cen­tra­ci­ją per vi­są rung­ty­nių lai­ką, ati­duo­dant šim­tą pro­cen­tų sa­vęs. Svar­biau­sia vi­sas nei­gia­mas emo­ci­jas pa­lik­ti rū­bi­nė­je ir su no­ru lai­mė­ti ženg­ti į aikš­tę, siek­ti per­ga­lės.

– Pa­ne­vė­žie­čiai tre­jus me­tus iš ei­lės lai­mė­jo EJL U19 di­vi­zio­ną, ir da­bar ši už­duo­tis te­ko ta­vo am­žiaus gru­pės ko­man­dai. Ko­kias įžvelg­tum grės­mes, ga­lin­čias jums su­truk­dy­ti iš­ko­vo­ti čem­pio­nų ti­tu­lą?
– Šie me­tai, ma­nau, bus sun­kes­ni, nes mū­sų ko­man­dos di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro jau­nes­ni žai­dė­jai. Su ben­dra­am­žiais žais­ti yra kur kas leng­viau, bet mes steng­si­mės šį ti­tu­lą iš­sau­go­ti Pa­ne­vė­žiui. Pa­žiū­rė­jus į tur­ny­ro len­te­lę, tu­ri­me ly­giai tiek pat taš­kų kaip ir Vil­niaus FM ko­man­da – čia, ma­nau, bus vie­na iš ko­man­dų, ku­ri la­biau­siai truk­dys siek­ti čem­pio­no var­do.

– Kaip pra­si­dė­jo ta­vo fut­bo­lo kar­je­ra ir ka­da pra­dė­jai žais­ti cen­tro gy­ny­bo­je? Ar bu­vai ro­tuo­ja­mas ir į ki­tas žai­dy­bi­nes po­zi­ci­jas?
– Vis­kas pra­si­dė­jo 2008 m. va­sa­rą, kai pa­ma­čiau skel­bi­mą ir nu­ė­jau į fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę sa­vo gim­ta­ja­me mies­te Plun­gė­je. Ta­da ma­no tre­ne­ris bu­vo Vik­to­ras Vait­kus, jis mo­kė pir­mų fut­bo­lo žings­ne­lių. Man ir anks­čiau pa­tik­da­vo fut­bo­las, žais­da­vau kie­me su drau­gais. At­vy­kus į Pa­ne­vė­žį, ma­ne pa­sta­tė į gy­nė­jų li­ni­ją, žais­da­vau kraš­to gy­nė­ju. Lai­kui bė­gant, tre­ne­ris Da­rius But­kus pa­sky­rė cen­tro gy­nė­ju „BFA Cup“ tur­ny­re, ten man ne­blo­gai se­kė­si, to­dėl se­zo­ną pra­dė­jau vi­du­rio gy­nė­ju.

– Ta­vo fa­vo­ri­tas šia­me UEFA Čem­pio­nų ly­gos se­zo­ne? Kam ir ko­dėl prog­no­zuo­ti per­ga­lę?
– Pa­lai­kau „Re­al Mad­rid“ ko­man­dą, nes tai ma­no vie­na mėgs­ta­miau­sių ko­man­dų nuo ma­žų die­nų. Ma­nau, šiais me­tais jie taip pat įro­dys, ko ver­ti, ir pa­si­ims ti­tu­lą sau. Man au­to­ri­te­tas – Ser­gio Ra­mo­sas, nes aš taip pat už­imu ši­tą po­zi­ci­ją fut­bo­le ir pa­tin­ka, kaip jis at­lie­ka sa­vo dar­bą aikš­te­lė­je.

– Ačiū už po­kal­bį!

Kalbėjosi Ro­ber­tas Kaž­da­nas

Komentarai
Kiti straipsniai