Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los stu­den­tai tu­ri ga­li­my­bę to­bu­lin­tis Šve­di­jo­je

Ko­vo mė­ne­sį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jos Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė (di­rek­to­rė ir pro­jek­tų va­do­vė), Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė (pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė) ir Ju­di­ta Pa­kal­niš­ky­tė (tu­riz­mo spe­cia­lis­tė) da­ly­va­vo pro­jek­to „Ver­slo in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­m

Trum­pai apie BBVET

BBVET (Bo­os­ting Bu­si­ness In­teg­ra­tion Through Joint VET Edu­ta­cion) – tai Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro bei Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo kar­tu su Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos mo­ky­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis ir įmo­nė­mis die­gia­mas tarp­tau­ti­nis jung­ti­nis pro­fe­si­nis mo­ky­mas. Jis įtrau­kia 40 stu­den­tų iš 5 ša­lių. Pro­jek­to me­tu vyk­do­mos dvi ban­do­mo­sios tarp­tau­ti­nės jung­ti­nės pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mos – me­chat­ro­ni­kos ir mo­ky­mo­si tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se, ku­ria­mi mo­bi­lu­mo cen­trai.
Jau de­šim­tą, pas­ku­ti­nę pir­mo­jo eta­po sa­vai­tę pro­jek­to da­ly­viai mo­kė­si ir dir­bo Šve­di­jos uos­ta­mies­ty­je Karl­sham­ne įkur­ta­me moks­lo par­ke – Net­por­te. Pa­klau­sus apie šią vie­tą, kaip mo­ky­mo­si įstai­gą, daž­nas stu­den­tas at­sa­ky­da­vo: „Tai vie­ta, kur ga­li ne­bi­jo­ti bū­ti sa­vi­mi“. Moks­lo par­ke ap­lin­ka pri­tai­ky­ta ir mo­ky­mui­si, ir tu­ri­nin­gam lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui. Net­por­te yra bib­lio­te­ka, bėg­ta­kiai su vaiz­du į jū­rą, du res­to­ra­nai, dar­bo kam­ba­riai, ku­riuo­se ga­li jaus­tis kaip na­muo­se, kū­ry­bos kam­ba­riai ir dar dau­gy­bė įvai­riau­sių pa­tal­pų, skir­tų ne tik mo­ky­mui­si, bet ir kū­ry­bai.

Kiek­vie­nas pro­jek­to da­ly­vis pri­ima­mas kaip as­me­ny­bė

Pir­mo­ji su­si­ti­ki­mo die­na bu­vo skir­ta pir­mo­sioms pro­jek­to sa­vai­tėms ap­tar­ti, dis­ku­si­joms. Vie­nos iš jų te­ma – „Kaip ga­li­me su­stip­rin­ti sa­vo re­gio­nus kar­tu“. Jos me­tu or­ga­ni­za­to­riai iš kiek­vie­nos vals­ty­bės pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus ir pri­sta­tė ga­li­my­bes at­vyks­tan­tiems pro­jek­to da­ly­viams. Va­do­vai su­pa­žin­din­ti su Net­por­to erd­vė­mis ir veik­la, su­si­ti­ko su pro­jek­to da­ly­viais. Pas­ta­rie­ji ka­vos per­trau­kų (dar va­di­na­mų fi­ko­mis) me­tu pa­sa­ko­jo sa­vo įspū­džius. Jie skir­tin­gi. Vie­niems kiek ne­įpras­tas bu­vo dar­bas gru­pė­se, ki­tus ste­bi­no eko­lo­giš­ka mies­to ap­lin­ka, nes dau­gu­ma gy­ven­to­jų mie­liau ren­ka­si dvi­ra­tį nei ma­ši­ną, tre­ti mė­ga­vo­si šve­diš­ko­mis tra­di­ci­jo­mis, mais­tu ir to­le­ran­tiš­ku­mu. Įdo­mu, kad da­lis Net­por­te pro­jek­to da­ly­vių su­si­bū­rė į ve­ga­nų klu­bą. Ja­me da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir ga­mi­no ve­ga­niš­kus pa­tie­ka­lus.
Be­ne vi­siems di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ben­dra­vi­mas. Kiek­vie­nas pro­jek­to da­ly­vis yra ver­ti­na­mas kaip as­me­ny­bė, tu­rin­ti sa­vo mąs­ty­mą ir sa­vi­tą po­žiū­rį. Bū­ti ki­to­kiam – pri­va­lu­mas.

Už­duo­tis stu­den­tams – su­kur­ti mo­bi­li­ą­ją pro­gra­mė­lę

Ant­ro­sios die­nos ry­te sve­čiai ir pro­jek­to part­ne­riai iš­klau­sė pro­jek­to stu­den­tų gru­pė­se ruoš­tų at­si­skai­to­mų­jų pri­sta­ty­mų. Gru­pės per sa­vai­tę tu­rė­jo su­kur­ti pro­gra­mė­les ar ki­tus spren­di­mus, ku­rie pa­dė­tų iš­spręs­ti įmo­nės pa­teik­tą pro­ble­mą, ir juos pa­teik­ti žais­min­gai.
Po pri­sta­ty­mų vy­ko pro­jek­to va­do­vų su­si­ti­ki­mas ir trum­pas Len­ki­jos pra­ne­ši­mas, ko­kią veik­lą ki­tas de­šimt sa­vai­čių stu­den­tai vyk­dys Len­ki­jo­je.

Fi­kos

Vi­są pro­gra­mos veik­lą jun­gė fi­kos. Kaip mi­nė­ta, fika – šve­diš­ka ka­vos per­trau­kė­lė. Ji ver­ti­na­ma ne­vie­no­dai. Vie­niems fi­ka yra man­da­gu­mo žen­klas, tam tik­ra tra­di­ci­ja. Pa­vyz­džiui, at­vy­ku­sį sve­čią bū­ti­na pa­si­kvies­ti fi­kos – pa­vai­šin­ti ka­va ir ban­de­lė­mis su ci­na­mo­nais. Ki­tiems tai – svar­bių po­kal­bių ir su­si­ta­ri­mų ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je me­tas. Bet ku­riuo at­ve­ju fi­ka – svar­bi šve­dų kas­die­nės kul­tū­ros da­lis.
Tad stu­den­tai iš Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos moks­lo par­ke Net­por­te mo­kė­si, sė­mė­si pa­tir­ties, ben­dra­vo ne tik dirb­da­mi gru­pė­se, bet ir per­trau­kė­lių me­tu. Da­bar lau­kia ki­tas eta­pas – de­šim­ties sa­vai­čių pro­gra­ma Len­ki­jo­je.

 

Ie­va PILITAUSKAITĖ

Nuotraukoje: Iš dešinės: R. Baliukevičienė ir L. Dockevičienė diskusijoje apie regionų stiprinimą.

Komentarai
Kiti straipsniai