Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lę su­dre­bi­no ju­bi­lie­ji­nę – 15-ąją – įsi­kū­ri­mo su­kak­tį šven­čian­tis LIONS klu­bo kon­cer­tas

Gra­žią pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę gau­sus bū­rys ge­ros va­lios žmo­nių su­gu­žė­jo į Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lę, kur vy­ko jau gra­žia pa­va­sa­rio tra­di­ci­ja ta­pęs Plun­gės LIONS klu­bo ke­tu­rio­lik­tas lab­da­ros kon­cer­tas „Ge­ro va­ka­ro šou“. Jo me­tu su­rink­tos lė­šos au­ko­ja­mos ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams.

Su­si­rin­ku­siems or­ga­ni­za­to­riai pa­tei­kė di­džiu­lį siur­pri­zą, mat šių­me­ti­nį ju­bi­lie­ji­nį LIONS klu­bo kon­cer­tą ve­dė ži­no­mas Lie­tu­vos hu­mo­ris­tas, te­le­vi­zi­jos lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jas, vie­nas iš „Hu­mo­ro klu­bo“ įkū­rė­jų Jus­ti­nas Jan­ke­vi­čius.
Pa­li­kę vi­sus rū­pes­čius ir pro­ble­mas na­muo­se, nu­si­vil­kę kas­die­nius kos­tiu­mus ir trum­pam pa­mir­šę dar­bus, Plun­gės „liū­tai“ plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams do­va­no­jo nuo­sta­bią šven­tę, pa­li­ku­sią ne­iš­dil­do­mų įspū­džių.
Daug emo­ci­jų su­kė­lęs kon­cer­tas pra­si­dė­jo „Bu­ra­no­vo ba­buš­kų“, ku­rios 2012-ai­siais už­ėmė ant­rą­ją vie­tą Eu­ro­vi­zi­jo­je, pa­si­ro­dy­mu. Į kai­mie­tes se­nu­tes įsi­kū­ni­ję LIONS klu­bo na­riai Ri­mas Ben­do­rius, Pet­ras Bei­no­ras bei ki­ti at­ro­dė įspū­din­gai ir gau­siai su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams pa­kė­lė nuo­tai­ką.
Ke­tu­rio­lik­to „liū­tų“ kon­cer­to „vai­rą“ į sa­vo ran­kas pe­rė­męs J. Jan­ke­vi­čius su­si­rin­ku­sią pub­li­ką nu­tei­kė dar sma­giau, mat „Ge­ro va­ka­ro šou“ ve­dė­jas pra­ne­šė, kad į Plun­gę at­va­žia­vo ne tik „Bu­ra­no­vo ba­buš­kos“, bet ir ži­no­miau­sios Lie­tu­vos bei pa­sau­lio žvaigž­dės.
Lai­dų ve­dė­jas su­si­rin­ku­sių­jų ne­nu­vy­lė – ži­no­miau­si at­li­kė­jai į sce­ną li­po vie­nas po ki­to. Pir­miau­sia pa­si­ro­dė iš­skir­ti­nu­mu, nuo­šir­du­mu, en­tu­ziaz­mu bei per kraš­tus trykš­tan­čia ener­gi­ja pa­si­žy­min­tis „Sa­re Ro­ma“ ko­lek­ty­vas, ku­rio pa­grin­di­nį at­li­kė­ją įkū­ni­jo LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas. Jam tal­ki­no ir aist­rin­gu šo­kiu sce­nos grin­dis dre­bi­no ža­vin­gos šo­kė­jos iš Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los.
Gra­žiai ir ener­gin­gai skam­bė­jo klu­bo na­rių at­lie­ka­ma dai­na „Že­mėj Lie­tu­vos ąžuo­lai ža­liuos“, skir­ta Lie­tu­vos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Ji ža­di­no klau­sy­to­jų šir­dy­se pa­trio­tiš­ku­mo dva­sią.
Vė­liau va­ka­ro ve­dė­jas pri­sta­tė la­bai ge­rai ži­no­mą le­gen­di­nę „Mo­dern Tal­king“ gru­pę, ku­rios dai­nų klau­sy­da­mas, pa­sak jo, už­au­go ne vie­nas sė­din­tis sa­lė­je. Į šios gru­pės dai­ni­nin­kus įsi­kū­ni­ję ver­sli­nin­kai Da­rius Jan­kaus­kas ir Ai­das Kė­sas dau­ge­lį klau­sy­to­jų nu­kė­lė į jau­nys­tės lai­kus.
Ro­man­tiš­kai ir jaus­min­gai dai­ną „Pas­ku­ti­nis sek­ma­die­nis“ at­li­ko gy­dy­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis su žmo­na.
Į 15-ąją su­kak­tį šven­čian­tį LIONS klu­bo kon­cer­tą bu­vo at­vy­kęs ir Kęs­tu­tis Jab­lons­kis su dai­na „Ne­ras­tos pė­dos“. Jį įkū­ni­jęs gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Ma­čins­kas nu­ste­bi­no bal­so skam­bu­mu bei dai­nos at­li­ki­mo nuo­šir­du­mu. Dai­nuo­da­mas ir šok­da­mas su „Ref­res­ko“ šo­kių stu­di­jos šo­kė­jo­mis, sė­din­čiuo­sius sa­lė­je nu­tei­kė la­bai ro­man­tiš­kai. Ge­ra žiū­ro­vų nuo­tai­ka lie­jo­si per kraš­tus, vei­dus puo­šė šyp­se­nos, o šir­dyse degė no­ras pa­dė­ti ki­tiems.
Ne­ap­len­kė Plun­gės kul­tū­ros cen­tro kaž­ka­da pa­sau­li­nės šlo­vės su­lau­kęs Su­zi Kvat­ro ir Chri­so Nor­ma­no du­e­tas, ku­rį ren­gi­nio ve­dė­jas J. Jan­ke­vi­čius taip pat pa­kvie­tė į ke­tu­rio­lik­tą­jį „liū­tų“ lab­da­ros kon­cer­tą. Le­gen­di­nį vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mos gru­pės „Smo­kie“ ly­de­rį Chri­są Nor­ma­ną įkū­ni­jo ne­nuils­tan­tis ir ener­gi­jos ne­sto­ko­jan­tis LIONS klu­bo pre­zi­den­tas A. Žeb­raus­kas. Jam tal­ki­no Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė. Du­e­tas at­li­ko vi­sa­me pa­sau­ly­je ge­rai ži­no­mą ir da­bar dar po­pu­lia­rią dai­ną „Stum­bln‘in“.
Ren­gi­ny­je skam­bė­jo ir gru­pės „LT Uni­ted“ dai­na, kaž­ka­da Eu­ro­vi­zi­jo­je pel­niu­si 6-ąją vie­tą. Aud­riaus Ša­pa­lo, Ge­di­mi­no Nor­vai­šo bei ki­tų klu­bo na­rių dai­na „We are the Win­ners“ sa­lė­je ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Ypač vi­sus su­ža­vė­jo įspū­din­gai at­lik­tas šo­kis. Su­si­rin­ku­sie­ji plo­jo ne­gai­lė­da­mi del­nų, o jų vei­duo­se spin­dė­jo džiaugs­mas.
Sa­lė­je ki­lo dar di­des­nė ova­ci­jų ban­ga, kai hu­mo­ris­tas J. Jan­ke­vi­čius pra­ne­šė, kad į Plun­gę at­va­žia­vo Lie­tu­vos mu­zi­kos pa­sau­ly­je ge­rai ži­no­ma žvaigž­dė Sau­lius Prū­sai­tis, pa­si­ren­gęs vi­sus no­rin­čiuo­sius iš­mo­ky­ti šok­ti. Plun­gės ver­sli­nin­kas Ai­das Kė­sas, ta­pęs vi­siems ge­rai ži­no­ma žvaigž­de, pa­dai­na­vo dvi po­pu­lia­rias S. Prū­sai­čio dai­nas „Jei­gu no­ri šokt, vi­sų pir­ma reik iš­mokt“ ir „39“. Ir ne tik dai­na­vo, bet ir šo­ko taip nuo­šir­džiai bei links­mai, kad sė­din­čių­jų sa­lė­je ko­jos pa­čios kil­no­jo­si.
Ver­sli­nin­kas Sva­jū­nas Sun­gai­la, per­si­ren­gęs cha­riz­ma­tiš­kuo­ju Egi­di­ju­mi Dra­gū­nu, va­di­na­mu Se­lu, links­mi­no pub­li­ką dai­na „Aš kaip vė­jas“.
Pui­kiai sa­vo vaid­me­nį at­li­ko ir ro­man­tiš­ką dai­ną „Tu at­eik į pa­si­ma­ty­mą“ dai­na­vo Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas bei Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka. Šis du­e­tas pui­kiu pa­si­ro­dy­mu pri­ver­tė šyp­so­tis vi­są sa­lę.
O koks kon­cer­tas bū­tų be Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­mos gru­pės „Jo­nis“, at­li­ku­sios dai­ną „Bim­ba­la“. LIONS klu­bo na­riai su­ža­vė­jo pub­li­ką, kaip juo­kau­da­mas sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jas J. Jan­ke­vi­čius, nuo­tai­kin­gai at­lik­tu BMW au­to­mo­bi­liui skir­tu him­nu.
Ren­gi­nio pa­bai­go­je LIONS klu­bo pen­kio­li­kos me­tų įsi­kū­ri­mo pro­ga bei Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga skam­bė­jo dai­na „Aš čia gy­va“, ku­rią at­li­ko gru­pės „Ta­bas­co“ dai­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas.
„Prieš pen­kio­li­ka me­tų į­kur­ti klu­bą pa­ska­ti­no tai, kad dau­ge­lis plun­giš­kių ver­sli­nin­kų, ge­ros va­lios žmo­nių bu­vo ne­abe­jin­gi li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams. Kai ap­link ma­tai tiek daug ne­lai­min­gų vai­kų, sun­kiai be­si­ver­čian­čių juos au­gi­nan­čių šei­mų, no­ri­si iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ir nors šiek tiek pa­leng­vin­ti jų gy­ve­ni­mą. Juk mū­sų klu­bo šū­kis – pa­dė­ti vai­kams, tu­rin­tiems ne­ga­lią. Tik ta­da, kai ga­li pa­dė­ti ki­tam, esi lai­min­gas“, – nu­skam­bė­jus pa­trio­ti­nei dai­nai apie Lie­tu­vą, už­li­pęs į sce­ną kal­bė­jo „liū­tų“ pre­zi­den­tas A. Žeb­raus­kas.
Jis sa­vo ruož­tu ne­pa­mir­šo pa­dė­ko­ti klu­bo drau­gams – Klai­pė­dos mo­te­rų LIONS klu­bui „Smil­tė“, Ma­žei­kių mo­te­rų LIONS klu­bui bei ki­tiems klu­bams, be ku­rių pa­gal­bos bū­tų bu­vę sun­ku su­reng­ti kon­cer­tą. Pre­zi­den­tas dė­ko­jo ir mies­to svei­ka­tos kli­ni­koms, mo­kyk­loms, vai­kų lop­še­liams-dar­že­liams, pa­dė­ju­siems at­lik­ti ga­na sun­kų dar­bą ir Plun­gės ra­jo­ne su­ras­ti kuo dau­giau vai­kų, tu­rin­čių sun­kią ne­ga­lią, kad kiek­vie­nam ga­lė­tų iš­ties­ti taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bos ran­ką.
„Liū­tų“ pre­zi­den­tas nuo­šir­dų ačiū ta­rė vi­siems at­ėju­sie­siems, ku­rie, kul­tū­rin­gai pra­lei­dę lai­ką bei pa­si­klau­sę nuo­tai­kin­go kon­cer­to, ta­po li­ki­mo nu­skriaus­tų­jų ir ne­įga­lių­jų rė­mė­jais. Dė­ko­jo ir gra­žios šven­tės or­ga­ni­za­to­riams, ge­ra­no­riš­kiems Plun­gės ver­sli­nin­kams, šo­kių ko­lek­ty­vams „Žings­nis“, „Ri­va“, „Ref­res­ko“, M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los šo­kė­joms, miš­ria­jam cho­rui „Plun­gė“ bei vi­siems, rė­mu­siems, pri­si­dė­ju­siems bei pa­dė­ju­siems su­reng­ti nuo­sta­bią šven­tę.
Ne­li­ko ne­pa­dė­ko­ta ir nuo­sta­bia­jam va­ka­ro ve­dė­jui J. Jan­ke­vi­čiui, ku­rio pa­si­ro­dy­mas kon­cer­te ta­po staig­me­na vi­siems plun­giš­kiams.
Po pa­dė­kos žo­džių klu­bo sim­bo­li­niais liū­tu­kais bei do­va­nė­lė­mis bu­vo ap­do­va­no­ti ke­le­tas šven­tė­je da­ly­va­vu­sių vai­kų, ku­rie tu­rė­jo ga­li­my­bę į ją at­vyk­ti. Ne­ga­lė­jai ne­pa­ste­bė­ti šių vai­kų vei­duo­se su­spin­du­sio džiaugs­mo, o sa­lė­je sė­din­čių žmo­nių aky­se – aša­rų.
Be to, ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams bu­vo iš­da­lin­ta pa­ra­ma – apie 8 tūkst. 250 eu­rų, už ku­riuos jiems bus nu­pirk­ti rei­ka­lin­giau­si daik­tai. Pa­ra­mą ga­vo 23 vai­kai.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Sauliumi Prūsaičiu tapęs A. Kėsas buvo pasirengęs visus išmokyti šokti.

Komentarai
Kiti straipsniai