Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

„Nu­plau­kė“ vai­kų dan­tų tai­sy­mo ir si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­tas…

Šių me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė­je dar bu­vo kal­bų apie tai, kad jau pa­ju­dė­jo vai­ku dan­tų tai­sy­mo ir si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­to klau­si­mas, ta­čiau ko­vo pabaigoje, po­sė­džiau­jant Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, ta­po aiš­ku, kad mi­nė­tas ka­bi­ne­tas li­go­ni­nė­je ne­be­at­si­ras. Da­bar jau links­ta­ma prie ki­to va­rian­to: duo­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trams iki 10 tūkst. eu­rų, kad šie nu­ma­ty­tų kon­kre­čias die­nas ir va­lan­das tik vai­kų dan­tų prie­žiū­rai ir gy­dy­mui.

Jau ne kar­tą ra­šė­me, jog mū­sų vai­kų dan­tys yra la­bai blo­gos būk­lės, o pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių. Ir tai lyg koks už­bur­tas ra­tas – tė­vai ne­ga­li „pri­si­muš­ti“ į po­li­kli­ni­kas, kad gau­tų ta­lo­nė­lį, nes pri­sis­kam­bin­ti daž­niau­siai ne­įma­no­ma, o su­ge­dę dan­tys nė­ra si­lan­tuo­ja­mi. To­dėl šia ne­mo­ka­ma pro­gra­ma pa­si­nau­do­ja la­bai ma­žai mū­sų 6–14 m. vai­kų, maž­daug tik kas še­šio­lik­tas.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas jau ka­dais bu­vo iš­kė­lęs siū­ly­mą, kad vai­kų dan­tų ka­bi­ne­tas tu­ri at­si­ras­ti val­diš­ko­je įstai­go­je, t. y. mū­sų li­go­ni­nė­je, kur dan­tys bū­tų ir tai­so­mi, ir si­lan­tuo­ja­mi. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius bu­vo sa­kęs, kad to­kias ga­li­my­bes jie tu­ri, tad Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te jau bu­vo nu­ma­ty­ta ir kon­kre­ti 40 tūkst. eu­rų su­ma to­kio ka­bi­ne­to įstei­gi­mui. De­ja, iš šio su­ma­ny­mo ga­vo­si šnipš­tas.
Ko­vo 20 die­ną ko­mi­te­tui bu­vo pri­sta­ty­ta na­cio­na­li­nės bur­nos svei­ka­tos 2016–2020 m. pro­gra­ma Plun­gės ra­jo­ne. Apie tai kal­bė­ju­si vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Bur­bie­nė dar kar­tą pa­kar­to­jo, ko­kia su­dė­tin­ga yra pa­dė­tis su mū­sų vai­kų dan­ti­mis, kal­bė­jo apie pa­reng­tą pro­gra­mą si­tu­a­ci­jai pa­ge­rin­ti, ak­cen­ta­vo pro­fi­lak­ti­kos stip­ri­ni­mą, bur­nos hi­gie­nis­tų svar­bą, taip pat at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ne vi­si tė­vai pa­kan­ka­mai rū­pi­na­si vai­kų bur­nos rei­ka­lais ir kt.
Kaip mi­nė­ta, bu­vo ti­ki­ma­si si­tu­a­ci­ją bent kaž­kiek pagerinti li­go­ni­nė­je ati­da­rius vai­kų dan­tų tai­sy­mo ir si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­tą. Ta­čiau po vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tės pa­si­sa­ky­mo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė po­sė­džiau­to­jus in­for­ma­vo, jog ka­bi­ne­to vai­kams ne­bus, nes tai esan­ti pir­mi­nio ly­gio pa­slau­ga, ku­rios li­go­ni­nė teik­ti ne­ga­li!
Ka­dan­gi dan­tų gy­dy­mą ir si­lan­ta­vi­mą ga­li at­lik­ti tik po­li­kli­ni­kos, šis klau­si­mas bu­vo ap­tar­tas su šio­mis gy­dy­mo įstai­go­mis, ku­rių, kaip ži­nia, Plun­gė­je yra trys.
Pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, da­bar links­ta­ma prie to­kio pla­no: pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trams iš tų nu­ma­ty­tų 40 tūkst. eu­rų ke­ti­na­ma duo­ti iki 10 tūkst. eu­rų kiek­vie­nam už tai, kad su­da­ry­tų są­ly­gas nu­sta­ty­to­mis die­no­mis ir va­lan­do­mis dan­tis tai­sy­ti tik vai­kams! Be abe­jo, ir si­lan­tuo­ti. Tie­siog kad ne­be­rei­kė­tų tė­vams ry­tais skam­bin­ti „iki iš­pro­tė­ji­mo“ į re­gist­ra­tū­rą, ban­dant gau­ti ta­lo­nė­lį. Kad bū­tų lai­kas, ka­da ra­miai ga­lė­tų at­ves­ti vai­kus gy­dy­tis dan­tis. Li­kę de­šimt tūks­tan­čių, ko ge­ro, ati­teks vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui – pro­gra­mos, su­si­ju­sios su bur­nos svei­ka­ta, vyk­dy­mui.
Ko­mi­te­tas to­kiam siū­ly­mui bu­vo lin­kęs pri­tar­ti. Tie­sa, kol rei­ka­lai pa­ju­dės, ne­abe­jo­ti­nai su­lauk­si­me ir va­sa­ros, nes tik ba­lan­džio pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ga­lės nu­bal­suo­ti už biu­dže­to lė­šų per­skirs­ty­mą, tik ge­gu­žę bū­tų pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys su po­li­kli­ni­ko­mis, tad gal nuo bir­že­lio ar lie­pos kas nors pa­si­keis. Be­je, svars­to­ma, kad ap­mo­kė­ji­mą gy­dy­mo įstai­gos tu­rė­tų gau­ti tik už pa­da­ry­tą dar­bą, t. y. tik už su­teik­tas pa­slau­gas vai­kams, pa­gal jų skai­čių.

Li­na MOTUŽIENĖ

www.angitia.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai