Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Kau­šė­nų kai­me su­de­gė pir­tis, įta­ria­mas pa­de­gi­mas

Ba­lan­džio 5 die­ną ug­nia­ge­sių ma­ši­nos sku­bė­jo į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­mą – pra­neš­ta, jog pa­miš­kė­je pleš­ka pa­sta­tas. Kaip pa­aiš­kė­jo, lieps­na siau­bė me­di­nę pir­tį.

In­for­ma­ci­ja apie ne­lai­mę Plun­gės prieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą (PGT) pa­sie­kė ket­vir­ta­die­nį va­ka­rop, prieš pat 17 va­lan­dą.
Pa­skam­bi­nęs žmo­gus pra­ne­šė, jog va­žiuo­da­mas pro va­di­na­mus „žyd­ka­pius“ ma­to di­de­lę ug­nį, ga­li­mai de­ga na­mas.
Į nu­ro­dy­tą vie­tą iš­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai ne­tru­kus pa­ma­tė ne­to­li Kau­šė­nų paukš­ty­no, pa­miš­kė­je, į dan­gų ky­lan­čius dū­mų ka­muo­lius, tad ir lė­kė į tą pu­sę, bet su­si­dū­rė su pro­ble­ma – dėl pras­to ke­lio prie pat gais­ra­vie­tės pri­va­žiuo­ti ne­ga­lė­jo, nes pa­tys įkri­to pra­žliu­gu­siuo­se lau­kuo­se, te­ko trauk­ti vie­niems ki­tus.
Ma­ty­da­mi at­vi­ra lieps­na pleš­kan­tį pa­sta­tą, bet ne­tu­rė­da­mi ga­li­my­bės iki jo pri­va­žiuo­ti, ug­nia­ge­siai nuo sa­vo au­to­cis­ter­nos nu­tie­sė maž­daug šim­to met­rų ma­gist­ra­li­nę li­ni­ją ir pra­dė­jo ge­si­ni­mo dar­bus.
Gais­ro me­tu vi­siš­kai su­de­gė plun­giš­kiui V. J. pri­klau­san­ti me­di­nė kar­ka­si­nė vie­no aukš­to pir­tis (6×6 m), sto­vė­ju­si vi­du­ry­je tven­ki­nio, su­nio­ko­ti ir vi­du­je bu­vę me­di­niai pir­ties bal­dai.
Dėl ko­kių prie­žas­čių nu­ti­ko ne­lai­mė, ti­ria­ma. Ti­kė­ti­nas pa­de­gi­mas.
Pa­sak Plun­gės PGT vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, po po­kal­bio su sa­vi­nin­ku pa­aiš­kė­jo, kad pir­te­lė­je anks­čiau bū­ta įsi­lau­ži­mo, tad grei­čiau­siai ir šiuo at­ve­ju kaž­kas įė­jo vi­dun ir su­kė­lė gais­rą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Viduryje tvenkinio stovėjusi pirtelė virto nuodėgulių krūva.

Komentarai
Kiti straipsniai