Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

At­ve­ly­kio šven­tė Žli­bi­nuo­se bu­vo ne tik sma­gi, bet ir pra­smin­ga

Ba­lan­džio 8 d., po šv. Mi­šių, Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro kie­me vy­ko At­ve­ly­kio – ma­žų­jų Ve­ly­kė­lių – šven­tė. Vai­kai kar­tu su tė­ve­liais ri­de­no kiau­ši­nius, mar­gi­no spal­vo­tais pieš­tu­kais po­pie­ri­nius kiau­ši­nius. Juos nu­spal­vi­nę, kli­ja­vo ant vie­no di­de­lio kiau­ši­nio. Taip pat žai­dė sma­gius žai­di­mus. Bu­vo daug spal­vų, kie­mą pri­pil­dė džiu­gus vai­kiš­kų bal­sų šur­mu­lys.
Šven­tei bai­gian­tis, ma­žie­siems pri­min­ta, kaip sau­giai elg­tis ke­ly­je, su­te­mus se­gė­ti at­švai­tą ir nie­ka­da ne­pa­mirš­ti, kad ke­ly­je esa­me ne vie­ni. Iš­da­lin­ti at­švai­tai pri­mins ne tik šven­tės links­mu­mą, bet ir pa­rei­gą sau­go­ti ar­ti­muo­sius. Šios do­va­nos la­bai svar­bios.

In­ga Bum­blaus­kai­tė
Žli­bi­nų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė

Komentarai
Kiti straipsniai