Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Spren­di­mo pro­jek­tas dėl sko­lų pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis ati­dė­tas ki­tam Ta­ry­bos po­sė­džiui

Ko­vo pa­bai­go­je su­šauk­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ne­įpras­tai – nuo svei­ki­ni­mų. 60-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga gė­lės teik­tos ir svei­ki­ni­mo žo­džiai skam­bė­jo Ta­ry­bos na­riui Juo­zui Bars­tei­gai. Po svei­ki­ni­mų per­ei­ta prie dar­bot­var­kės pir­mo­jo klau­si­mo, ku­ris ir ko­mi­te­to po­sė­dy­je su­kė­lė daug dis­ku­si­jų bei pa­ste­bė­ji­mų, – spren­di­mo pro­jek­to dėl sko­lų pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis.

Ko­vo 27-osios nu­me­ry­je ra­šė­me, kad 2018 m. sau­sio 1 d. su­ėjo mo­kes­čio pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo pa­gal at­lie­kų tvar­ky­mo rin­klia­vos mo­kė­to­jų są­ra­šą se­na­ties ter­mi­nas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės rin­klia­vos mo­kė­to­jų be­vil­tiš­kų sko­lų są­ra­še – 225 as­me­nys ar įmo­nės. Ben­dra sko­los su­ma – 7976,65 Eur. UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pra­šy­mą sko­las pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­ko­mis ir leis­ti jas nu­ra­šy­ti. Se­na­ties ter­mi­nas su­ėjo už lai­ko­tar­pį nuo 2011 m. sau­sio 1 d. iki 2012 m. gruo­džio 31 d.
Ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Kun­gys siū­lė se­niū­ni­joms, jų dar­buo­to­jams per­žiū­rė­ti pa­teik­tus sko­li­nin­kų są­ra­šus, kad juo­se ne­be­lik­tų mi­ru­sių žmo­nių, ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių, nes ki­tu at­ve­ju to­kia si­tu­a­ci­ja, ko­kia yra da­bar, kar­to­sis me­tai iš me­tų. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pil­dė, kad mi­ru­sių as­me­nų sko­los tik­rai yra be­vil­tiš­kos, ta­čiau tarp sko­li­nin­kų yra to­kių, ku­rie ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti, ta­čiau gal­būt ne­bu­vo tin­ka­mai tų sko­lų ieš­ko­ta. Į tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­tas TRATC Rin­klia­vos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Vaiš­no­ras, ku­rio bu­vo pra­šy­ta pa­aiš­kin­ti, kaip dir­ba­ma ir iš­ieš­ko­ma sko­lų.
Ben­dro­vės at­sto­vas taip pat pra­šė se­niū­ni­jų pa­gal­bos, kad bū­tų ga­li­ma su­tiks­lin­ti sko­li­nin­kų są­ra­šus. Anot jo, sko­lų šlei­fas su­si­da­rė, nes iki 2013 m. teis­mi­nio iš­ieš­ko­ji­mo ri­ba bu­vo nu­sta­ty­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė – 1 000 Lt, tad se­na­ties ter­mi­nas su­ei­da­vo grei­čiau. Nuo 2013 m. ri­ba bu­vo su­ma­žin­ta gy­ven­to­jams iki 200, ju­ri­di­niams as­me­nims – iki 500 li­tų. Si­tu­a­ci­ja pra­dė­jo keis­tis, kai nuo 2015 m. įmo­nė­je pra­dė­jo dirb­ti tei­si­nin­kas, ta­čiau po pus­an­trų me­tų jis pa­li­ko dar­bo vie­tą. Da­bar įmo­nė­je dir­ba ki­tas as­muo, ta­čiau jis nė­ra tei­si­nin­kas ir ne­ga­li tie­sio­giai at­sto­vau­ti teis­muo­se. Per vi­są re­gio­ną su­si­da­ro apie 1 500 ne­mo­kių klien­tų per me­tus, ge­riau­siu at­ve­ju su­tvar­ky­ti pa­vyks­ta tik 500. Įmo­nei dirb­ti su sko­lų iš­ieš­ko­ji­mu rei­kė­tų bent dvie­jų dar­buo­to­jų. Nors sko­los ga­na ma­žos, ta­čiau iš­ieš­ko­ji­mas kai­nuo­ja bran­giai, tam rei­kia daug lai­ko ir re­sur­sų, nes su kiek­vie­nu sko­li­nin­ku rei­kia dirb­ti in­di­vi­du­a­liai.
Iš­klau­sęs pa­si­tei­si­ni­mų la­vi­ną, me­ras A. Čer­nec­kis ak­cen­ta­vo, kad ta­ry­ba TRATC‘ui yra de­le­ga­vu­si šią funk­ci­ją, to­dėl tei­sin­tis dėl dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ne­rei­kė­tų. „To­kie pa­si­tei­si­ni­mai yra ne mū­sų gal­vos skaus­mas. Tu­ri­te dar­bą or­ga­ni­zuo­ti taip, kad to­kių pro­ble­mų ne­bū­tų. Su­si­da­riu­si sko­la yra ne­ma­ža, ji bus pa­deng­ta iš sa­vi­val­dy­bės ki­še­nės, ki­to ke­lio ne­bus. Tai yra di­de­lė bė­da. Aiš­ku, kad 100 proc. sko­lų iš­ieš­ko­ti ne­pa­vyks, ta­čiau bent pa­stan­gos tu­ri bū­ti ryš­kes­nės. Da­bar šios sko­los yra be­vil­tiš­kos dėl pa­si­bai­gu­sių ter­mi­nų. Rei­kia žiū­rė­ti, kad ki­tais me­tais taip ne­be­bū­tų“, – kal­bė­jo me­ras.
Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas sa­kė, kad jam su­si­da­rė įspū­dis, jog da­bar­ti­nė ad­mi­nist­ra­ci­ja šių pro­ble­mų spręs­ti ne­su­ge­ba. „Ky­la min­tis, kad tu­rė­tu­me įpa­rei­go­ti sa­vo at­sto­vą Ta­ry­bo­je nu­ša­lin­ti šią ad­mi­nist­ra­ci­ją ir im­ti ki­tą, nes da­bar­ti­nė ne­pa­jė­gia tvar­ky­ti ele­men­ta­rių da­ly­kų – sam­do ne tuos žmo­nes, ne­pa­jė­gia iš­ieš­ko­ti sko­lų iš įstai­gų, ku­rios ir da­bar dar vei­kia“, – sa­kė jis. Min­dau­gas Lit­vi­nas pa­ste­bė­jo, kad sko­li­nin­kų są­ra­še esa­ma klai­dų, nes pa­si­kar­to­ja tie pa­tys as­me­nys su to­mis pa­čio­mis sko­lo­mis, to­dėl ben­dra sko­los su­ma nė­ra tei­sin­ga. Dėl klai­din­gų duo­me­nų pa­tei­ki­mo šis spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo ati­dė­tas ki­tam Ta­ry­bos po­sė­džiui.
Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų kla­sių kom­plek­tų ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čius 2018–2019 m. moks­lo me­tams. Nau­jais moks­lo me­tais į ug­dy­mo įstai­gas tu­rė­tų su­gu­žė­ti 854 mo­ki­niai, dar 93 vai­kai lan­kys prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Dau­giau­sia kla­sių kom­plek­tų pla­nuo­ja su­kom­plek­tuo­ti Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja – 26 ir vie­ną gru­pę prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Ti­ki­ma­si, kad gim­na­zi­ja su­lauks 55 pir­mo­kė­lių. Dau­gė­dų sky­rių lan­kys 11 mo­ki­nių ir 2 pir­mo­kiu­kai. Nu­ma­to­ma, kad rug­sė­jį į Tve­rų gim­na­zi­ją eis 126 moks­lei­viai, į Me­din­gė­nų sky­rių – 55 (Tve­ruo­se bus 9 prieš­mo­kyk­li­nu­kai, Me­din­gė­nuo­se – 13). Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je tu­rė­tų mo­ky­tis 71 moks­lei­vis, ti­ki­ma­si 11 prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Nau­jais moks­lo me­tais Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lą tu­rė­tų lan­ky­ti 147 moks­lei­viai, o Rie­ta­vo lop­še­lį-dar­že­lį – 40 vai­kų.
Ta­ry­bos na­riai taip pat pa­tvir­ti­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos 2015–2017 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo 2017 m. ata­skai­tą, ku­rią pri­sta­tė A. Kun­gys. Kaip ro­do kas­met vyk­do­mos Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ano­ni­mi­nės ap­klau­sos, gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­val­dy­be au­ga, pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no prie­mo­nės efek­ty­vios. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ir įstai­gų tei­kia­mas vie­šą­sias pa­slau­gas ge­rai ir la­bai ge­rai įver­ti­no 80 proc. res­pon­den­tų. Gy­ven­to­jų ap­klau­sos duo­me­ni­mis, 20 proc. res­pon­den­tų ma­no, kad ko­rup­ci­ja ma­žė­ja, 46,67 proc. – kad vals­ty­bė ne­su­ge­ba val­dy­ti ko­rup­ci­jos mas­tų, o 33,33 proc. gal­vo­ja, kad ši pro­ble­ma ne­pa­ža­bo­ja­ma. Ge­ro­kai iš­au­go gy­ven­to­jų, ku­rie ne­duo­tų ky­šio, skai­čius. 2016 m. ky­šio nu­spren­dė ne­duo­ti 66,07 proc., 2015 m. – 62,07 proc., o 2017 m. – 86,67 proc. ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų. Dau­gu­ma gy­ven­to­jų ži­no, kam pra­neš­ti apie ga­li­mą ko­rup­ci­jos at­ve­jį, pa­si­ry­žu­sių tai pa­da­ry­ti bu­vo 93,33 proc.
Pa­tvir­tin­ta ir an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos 2017 m. veik­los ata­skai­ta. Pa­grin­di­nė ko­mi­si­jos veik­los for­ma yra po­sė­džiai. Ata­skai­ti­niu lai­ko­tar­piu vy­ko 1 po­sė­dis, ku­ria­me ap­svars­ty­ti 4 klau­si­mai. 2017-ai­siais ko­mi­si­ja ne­nu­sta­tė ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų ar ko­rup­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, me­ras A. Čer­nec­kis pa­pa­sa­ko­jo apie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos reng­tą pa­va­sa­rio fo­ru­mą, ku­ria­me ap­tar­ta, ko­kios nu­ma­to­mos per­spek­ty­vos vys­ty­tis re­gio­nams, kal­bė­ta apie emig­ra­ci­jos stab­dy­mą. Me­ras taip pat in­for­ma­vo, jog Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las at­si­sa­kė bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­to 2-ojo kor­pu­so, tad da­bar šie sta­ti­niai lau­kia in­ves­tuo­to­jų.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Jubiliejaus proga pasveikintas Tarybos narys J. Barsteiga (viduryje).

Komentarai
Kiti straipsniai