Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Spor­to ta­ry­ba pa­skirs­tė 60 tūkst. eu­rų

Ko­vo 30 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba iš­klau­sė dvie­jų klu­bų ata­skai­tas už pra­ėju­sius me­tus ir nu­bal­sa­vo už 2018 m. Spor­to plėt­ros pro­gra­mos (SPP) lė­šų pa­skirs­ty­mą. At­ski­rai pa­dis­ku­tuo­ta, jog rei­kia pri­si­dė­ti prie spor­to aikš­te­lės at­gai­vi­ni­mo ne­to­li lop­še­lio dar­že­lio „Rū­te­lė“, ir nu­tar­ta pri­si­dė­ti prie Olim­pi­nės die­nos or­ga­ni­za­vi­mo Plun­gė­je, pa­si­kvie­čiant gar­sų olim­pie­tį.

Po­pu­lia­rė­ja dvi­ra­čiai ir bė­gi­mas

Orien­ta­vi­mo­si spor­to klu­bo „Ver­smė“ va­do­vas Gin­ta­ras Do­mar­kas kal­bė­jo, jog jų klu­bas ap­ima ke­tu­rias spor­to ša­kas: be orien­ta­vi­mo­si, jų ži­nio­je dar yra tin­kli­nis, dvi­ra­čiai ir bė­gi­mas. Tai­gi, iš vi­so – ke­tu­rios spor­tuo­jan­čių­jų ko­man­dos. Pa­grin­di­nis jų tiks­las – į spor­tą įtrauk­ti kuo dau­giau žmo­nių.
Orien­ta­vi­mo­si spor­tui per­nai iš SPP gau­ta 600 eu­rų, pa­nau­do­ta li­cen­ci­joms ir star­to mo­kes­čiams. Spor­tuo­ja iki 25 as­me­nų, Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se da­ly­va­vo pu­sė. Po­pu­lia­rė­jan­čio­je spor­to ša­ko­je, kur va­žiuo­ja­ma kal­nų (MTB) dvi­ra­čiais, da­ly­vau­ja apie 30 as­me­nų. Lė­šų šiam spor­tui ne­ga­vo, vis­kas iš sa­vų re­sur­sų. Nau­do­da­ma­sis pro­ga, G. Do­mar­kas vi­sus pa­kvie­tė į dvi­ra­čių lenk­ty­nes prie Pla­te­lių eže­ro, ku­rios vyks prie po­il­sio na­mų „Li­ne­lis“ ba­lan­džio 15 die­ną. Tin­kli­niui per­nai klu­bas ga­vo 300 eu­rų, spor­ti­nin­kai ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se tur­ny­ruo­se, ypač ge­rai se­ka­si mer­gi­noms. Ket­vir­to­ji kryp­tis – bė­gi­mo – taip pat la­bai po­pu­lia­rė­ja. Fi­nan­sa­vi­mo per­nai ir­gi ne­gau­ta. Kai ku­rie jų spor­ti­nin­kai, kaip pa­ste­bė­jo G. Do­mar­kas, ak­ty­viai pro­pa­guo­ja net po tris spor­to ša­kas – ir bė­ga, ir dvi­ra­čiu va­žiuo­ja, ir orien­ta­ci­nia­me spor­te da­ly­vau­ja.
Trum­pai apie šach­ma­tų klu­bo „Bokš­tas“ veik­lą pa­pa­sa­ko­jo Ge­no­vai­tė Ža­li­mie­nė. Čia spor­tuo­ja apie 60 na­rių. Mo­te­rų ir mer­gi­nų – ge­ro­kai ma­žiau, tik ke­lio­li­ka. Iš SPP klu­bas ga­vo 2 tūkst. eu­rų, da­ly­va­vo tur­ny­ruo­se, pa­tys or­ga­ni­za­vo ren­gi­nius, pa­sie­kė pui­kių re­zul­ta­tų. Mi­nė­ta lė­šų su­ma, pa­sak klu­bo va­do­vės, šach­ma­ti­nin­kams iš­ties yra per ma­ža.

Šių­me­čių pi­ni­gų da­ly­bos

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė 2018 m. SPP lė­šų pa­skirs­ty­mo pro­jek­tą, už ku­rį vė­liau Spor­to ta­ry­ba ir nu­bal­sa­vo. Tie­sa, sa­vo pa­ra­šą dar tu­rės pa­dė­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis.
Šie­met į SPP „ki­še­nę“ iš biu­dže­to bu­vo įdė­ta 60 tūkst. eu­rų. Iš tos su­mos 8850 Eur nu­ma­ty­ta spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių pre­mi­joms; 1350 Eur – kas­me­ti­nei spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tei; 1100 Eur – pro­gra­mai „Jau­no­sios vil­tys“, pa­gal ku­rią bus re­mia­mi per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai. Li­ku­si be­veik 49 tūkst. Eur su­ma pa­skirs­ty­ta pa­gal pa­raiš­kas klu­bams, se­niū­ni­joms ir ben­druo­me­nėms, šiek tiek li­ko ir re­zer­ve. Ži­nia, ne vi­si pa­skirs­ty­to­mis su­mo­mis li­ko pa­ten­kin­ti.
Be­je, į re­zer­vą ža­dė­ta nu­kreip­ti ir krep­ši­nio klu­bui „Plun­gės Olim­pie­čiai“ nu­ma­ty­tą 5800 Eur su­mą, mat klu­bas šiek tiek vė­la­vo pa­teik­ti pa­raiš­ką, bet dau­gu­ma po­sė­džiau­to­jų at­si­žvel­gė į tai, kad klu­bas dir­ba, krep­ši­nis pas mus pri­trau­kia daug žiū­ro­vų, tad klu­bo va­do­vui bu­vo lin­kę to­kį už­mar­šu­mą at­leis­ti.
Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las at­krei­pė po­sė­džiau­to­jų dė­me­sį, jog vis­gi ne vi­si klu­bai dir­ba, bet pi­ni­gų iš SPP kaž­ko­dėl gau­na. Svars­tė, jog bū­tų la­bai nau­din­gas klu­buo­se spor­tuo­jan­čių vi­sų vai­kų re­gist­ras.

Ža­da at­gai­vin­ti spor­to aikš­te­lę A. Ju­cio gat­vė­je

Spor­to ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­tis Al­gis Pe­čiu­lis kal­bė­jo apie spor­to aikš­ty­nų tvar­ky­mo pro­ble­mą, už­si­mi­nė, jog šiems dar­bams iš biu­dže­to nu­ma­ty­ta 30 tūkst. eu­rų, pri­si­mi­nė ir per­nai lap­kri­tį po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sią ak­ty­vią plun­giš­kę Jad­vy­gą Tu­mie­nę. Įpa­rei­go­ta už­si­ė­mu­sių gy­ven­to­jų, pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris ta­da vie­na pa­ti at­ėjo ko­vo­ti už spor­to aikš­te­lės at­gai­vi­ni­mą prie A. Ju­cio gat­vės 40-ojo na­mo, ne­to­li dar­že­lio „Rū­te­lė“.
Mi­nė­ta aikš­te­lė, kur anks­čiau vai­kai žai­dė fut­bo­lą, krep­ši­nį ir tin­kli­nį, jau ne vie­ne­rius me­tus yra ap­leis­ta, vir­tu­si šu­nų ve­džio­ji­mo pie­va. Ka­dan­gi gy­ven­to­jai ak­ty­viai sie­kia tos aikš­te­lės at­gai­vi­ni­mo, Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­rius ren­gia siū­ly­mą, ką ir kaip ten bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti. Ką da­ry­ti su au­gin­ti­niais, ža­dė­jo pa­gal­vo­ti mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas – fak­tas, jog juos teks iš ten iš­krapš­ty­ti.

Olim­pi­nė die­na ga­li tap­ti ma­siš­kiau­siu ren­gi­niu

Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis kal­bė­jo apie mo­kyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mas te­mi­nes veik­las, to­kias kaip te­at­ro die­na ar kar­je­ros die­na. Da­bar kar­tu su Plun­gės SRC pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti Olim­pi­nę die­ną, ku­ri vyk­tų ge­gu­žės 14-ąją ir, ko ge­ro, bū­tų vie­nas ma­siš­kiau­sių ren­gi­nių Plun­gė­je: su iš­kil­min­ga ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, pa­si­tel­kiant gar­so apa­ra­tū­rą, or­ga­ni­zuo­jant tarp­mo­kyk­li­nes var­žy­bas, olim­pi­nės my­lios bė­gi­mą, mankš­tas ir ki­to­kias spor­ti­nes veik­las. Į ren­gi­nį pla­nuo­ja­ma pa­si­kvies­ti ir gar­sų­jį olim­pie­tį – dis­ko me­ti­ką Vir­gi­li­jų Alek­ną. Be abe­jo, ren­gi­niui or­ga­ni­zuo­ti rei­kia pi­ni­gų. G. Ri­mei­kis Spor­to ta­ry­bos pra­šė pri­si­dė­ti 500 eu­rų. Po­sė­džiau­to­jai daug ne­gal­vo­ję nu­ta­rė tiek prie šio su­ma­ny­mo ir pri­dė­ti. Net­gi vi­lia­ma­si, kad Olim­pi­nė die­na Plun­gė­je ga­li tap­ti tra­di­ci­niu ren­gi­niu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Sporto klubo „Versmė“ vadovas G. Domarkas pastebi, jog labai populiarėja kalnų dviračių (MTB) sportas ir bėgimas.

Komentarai
Kiti straipsniai