Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

„No­ri­si pa­dė­ti žmo­nėms“

Ie­va Žem­gu­ly­tė mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­je kla­sė­je, be to lan­ko Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą. Ji – jau­no­ji ir­kluo­to­ja, džiu­gi­nan­ti ar­ti­muo­sius bei ir­kla­vi­mo spor­to ger­bė­jus sva­rio­mis per­ga­lė­mis įvai­riuo­se čem­pio­na­tuo­se. Mer­gi­ną tre­ni­ruo­ja ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ar­vy­das Vait­kus.

Jau­no­ji spor­ti­nin­kė pa­sa­ko­jo, kad jai te­ko iš­ban­dy­ti ne vie­ną spor­to ša­ką, kol su­pra­to, kad ir­kla­vi­mas – jos mėgs­ta­miau­sia. Šis spor­tas mer­gi­ną pa­trau­kė, kai bro­lis To­mas nu­si­ve­dė ją į tre­ni­ruo­tę, mat ir pats už­si­i­mi­nė­jo šia spor­to ša­ka. Vė­liau Ie­va lan­kė ir krep­ši­nį, ir dziu­do tre­ni­ruo­tes, kol pa­ga­liau vėl grį­žo prie to, nuo ko pra­dė­jo.
Kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, prieš ge­rus tre­jus me­tus ši ne­mer­gai­tiš­ka spor­to ša­ka ją „už­ka­bi­no“ ga­lu­ti­nai. Mat bu­vi­mas gam­to­je pa­ke­lia nuo­tai­ką, ge­ri­na svei­ka­tą, ra­mi­na, at­pa­lai­duo­ja. Be to, ir­kluo­jant ky­la azar­tas, no­ras pa­siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų. „Kuo dau­giau spor­tuo­ji, tuo dau­giau įgau­ni jė­gų ir ga­li pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų, o tai la­bai mo­ty­vuo­ja“, – pa­sa­ko­jo I. Žem­gu­ly­tė.
Per­nai Lie­tu­vos jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­te, 500 m dis­tan­ci­jo­je ir­kluo­da­ma dvi­vie­tę ka­no­ją, spor­ti­nin­kė už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą. Ne­se­niai Lie­tu­vos mo­te­rų čem­pio­na­te, ir­kluo­da­ma dvi­vie­tę ka­no­ją, taip pat iš­ko­vo­jo tre­či­ą­ją vie­tą. Jau­no­ji ir­kluo­to­ja da­ly­vau­ja ir ki­tuo­se res­pub­li­ki­niuo­se čem­pio­na­tuo­se ir be­veik vi­suo­se už­ima pri­zi­nes vie­tas, ap­do­va­no­ja­ma me­da­liais.
Jų Ie­va sa­vo me­da­lių ko­lek­ci­jo­je jau tu­ri apie 50. „Ma­lo­nu, kai už įdė­tas pa­stan­gas, dar­bą esi ap­do­va­no­ja­mas. Va­di­na­si, tre­ni­ruo­tės ne­nu­ė­jo vel­tui. O tai dar la­biau įkve­pia, su­tei­kia jė­gų, ryž­to ko­vo­ti ir siek­ti dar ge­res­nių re­zul­ta­tų“, – džiau­gė­si ji.
Ga­bi ir ryž­tin­ga spor­ti­nin­kė ne tik ak­ty­viai spor­tuo­ja, bet ir gra­žiai pie­šia. Ne­se­niai mer­gi­na bai­gė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą.
Pa­klaus­ta, ar spor­tas ir me­nas de­ra tar­pu­sa­vy­je, Ie­va šyp­te­lė­ju­si at­sa­kė, kad įma­no­ma vis­ką su­de­rin­ti, jei to la­bai no­ri­si. Ta­čiau vis dėl­to, pa­sak mer­gi­nos, spor­tas ima vir­šų. Mat, kaip sa­kė, spor­tuo­jant ga­li­ma dau­giau at­si­pa­lai­duo­ti, už­si­mirš­ti, iš­si­krau­ti. Be to, spor­tas la­bai nau­din­gas svei­ka­tai.
Jau­no­ji ir­kluo­to­ja nė ne­ke­ti­na ap­leis­ti sa­vo mėgs­ta­mos spor­to ša­kos, nes ak­ty­viai spor­tuo­da­ma ji greit at­ga­vo jė­gas po ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sios li­gos. Lie­da­ma pra­kai­tą, ne­gai­lė­da­ma jė­gų, Ie­va tre­ni­ra­vo­si dau­giau dėl sa­vo svei­ka­tos, kad kuo grei­čiau at­gau­tų fi­zi­nę for­mą. Ta­čiau tre­ne­ris A. Vait­kus bei ki­ti, ma­ty­da­mi ge­rus spor­ti­nin­kės re­zul­ta­tus, pa­stan­gas, ska­ti­no ją da­ly­vau­ti įvai­rio­se var­žy­bo­se bei čem­pio­na­tuo­se.
Spor­tas – ne tik svei­ka­tos šal­ti­nis, sa­kė pa­šne­ko­vė, bet ir ben­dra­vi­mo bū­das. Tai ga­li­my­bė su­si­tik­ti su ben­dra­am­žiais iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų, o tai pra­ple­čia aki­ra­tį, už­si­mez­ga drau­gys­tė bei iš­moks­ta­ma dir­bti ko­man­do­je.
Įgi­ju­si vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, Ie­va pla­nuo­ja moks­lus tęs­ti Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te (KTU). No­ri stu­di­juo­ti ro­bo­ti­kos in­ži­ne­ri­ją. Ji sva­jo­ja įgy­ti ir bio­me­cha­ni­kos ma­gist­ro laips­nį bei gy­ve­ni­mo ke­lią sie­ti su bio­ni­ne me­di­ci­na.
„No­ri­si pa­dė­ti žmo­nėms, ne­te­ku­siems ga­lū­nių, pa­leng­vin­ti jų gy­ve­ni­mą“, – tei­gė mer­gi­na.
Ie­va sva­jo­ja ir apie tre­ne­rės dar­bą. Pa­sak jos, no­ri­si pa­dė­ti jau­nes­niems vai­kams, ne­se­niai at­ėju­siems ir­kluo­ti, nes ją pa­čią tre­ne­riai jau yra daug ko iš­mo­kę. Tad tar­si jau­čian­ti pa­rei­gą at­ei­ti į pa­gal­bą ma­žes­niems.
Pra­de­dan­tiems spor­tuo­ti Ie­va lin­ki ryž­tin­gai siek­ti tiks­lų, ne­pa­si­duo­ti iš­ki­lus pir­mie­siems sun­ku­mams. Tik di­džiu­lių pa­stan­gų ir va­lios dė­ka ga­li­ma pa­siek­ti aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Irklavimas I. Žemgulytei – mėgstamiausia sporto šaka.

Komentarai
Kiti straipsniai