Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ne­blai­vus vai­ki­nas ko­ri­do­riu­je pri­py­lė ben­zi­no ir kė­si­no­si su­kel­ti gais­rą

V. Ma­čer­nio gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo­jo ben­dra­bu­čio, gy­ven­to­jai Ve­ly­kų ry­tą tik per plau­ką bu­vo nuo di­džiu­lės ne­lai­mės – tre­čia­me aukš­te jau­nas vy­ras taš­kė ant du­rų ir ki­li­mė­lių ben­zi­ną. Tuo, kad jis tu­rė­jo žiau­rių kės­lų, net ne­abe­jo­ja­ma – ran­ko­se lai­kė ir deg­tu­kus.

Apie pa­si­kė­si­ni­mą įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą po­li­ci­jai pra­neš­ta ba­lan­džio 1 die­ną, prieš 8 va­lan­dą. Jei ne aky­la plun­giš­kė, tai di­džiu­lės tra­ge­di­jos var­gu ar bū­tų iš­veng­ta.
Mi­nė­to V. Ma­čer­nio gat­vės 49-ojo na­mo gy­ven­to­ja tie­siog tin­ka­mu lai­ku iš­ėjo į ko­ri­do­rių – tuo me­tu jau­nas vai­ki­nas, at­si­ne­šęs pus­lit­ri­nę tal­pą su ben­zi­nu, tre­čia­me aukš­te vi­sur taš­kė de­gų skys­tį – ant bu­tų du­rų, ant ki­li­mė­lių, ant grin­dų. Aki­mirks­niu užuo­du­si ben­zi­no kva­pą, mo­te­ris ėmė šauk­ti. Jau­nuo­lis spru­ko lau­kan, sa­vo kės­lų taip ir ne­įvyk­dęs, ran­ko­se lai­ky­da­mas deg­tu­kus.
Plun­giš­kė sukėlė ant kojų kai­my­nus, bet pik­ta­da­rio pa­tys gy­ven­to­jai ne­su­čiu­po – tą dar­bą ne­tru­kus pa­da­rė pa­rei­gū­nai.
Nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mas 1994 m. gi­męs vai­ki­nas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, ku­ris Plun­gė­je nuo­mo­jo­si kam­ba­rį. Jam nu­sta­ty­tas 0,45 prom. gir­tu­mas.
Ma­no­ma, kad jau­nas vy­ras no­rė­jo at­ker­šy­ti vie­nam na­mo gy­ven­to­jui, gy­ve­nan­čiam tre­čia­me aukš­te. Su juo jau­nuo­lis ne­se­niai bu­vo su­si­ba­ręs, ant jo du­rų ben­zi­no kliu­vo dau­giau­siai.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du su­ga­din­ti sve­ti­mą tur­tą. Gy­ven­to­jams te­ko plau­ti ir vė­din­ti ko­ri­do­rių.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Nuotraukoje: V. Mačernio g. 49-ajame name įkaušęs vaikinas kėsinosi sukelti gaisrą.

Komentarai
Kiti straipsniai