Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ – pla­tus spe­cia­lis­tų pa­si­rin­ki­mo spek­tras

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti vi­sus rei­kia­mus aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, ku­rių skai­čius nuo­lat di­dė­ja. Jū­sų dė­me­siui – ke­le­tas jų.

Gy­dy­to­ja-die­to­lo­gė Bar­bo­ra Ja­ra­šū­nė
(Kon­sul­ta­ci­jos vyks kar­tą per mė­ne­sį)
B. Ja­ra­šū­nė die­to­lo­gi­jos re­zi­den­tū­rą bai­gė 2017 m., ją at­li­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­ko­se ir Klai­pė­dos li­go­ni­nė­se. Gy­dy­to­ja do­mi­si ne tik „kla­si­ki­ne“ die­to­lo­gi­ja, bet ir na­tū­ra­liu kū­di­kių mai­ti­ni­mu, nėš­čių­jų bei žin­dy­vių mi­ty­ba. Ji dir­ba gy­dy­to­ja die­to­lo­ge Klai­pė­dos Res­pub­li­ki­nė­je li­go­ni­nė­je ir Tel­šių re­gio­ni­nė­je li­go­ni­nė­je, taip pat ve­da žin­dy­mo mo­ky­mus Klai­pė­do­je, Kre­tin­go­je ir Klai­pė­dos ra­jo­ne (taip pat ir Rie­ta­ve). Ži­nias nuo­lat to­bu­li­na Lie­tu­vos, tarp­tau­ti­nė­se ir in­te­rak­ty­vio­se die­to­lo­gi­jos ir lak­ta­ci­jos kon­fe­ren­ci­jo­se. Kon­sul­tuo­ja įvai­raus am­žiaus pa­cien­tus esant nu­tu­ki­mui, mi­ty­bos ne­pa­kan­ka­mu­mui, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms, cuk­ri­niam dia­be­tui, virš­ki­ni­mo sis­te­mos, on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, prieš ir po ope­ra­ci­jų, taip pat mo­te­ris nėš­tu­mo ir lak­ta­ci­jos pe­ri­odu.
„Va­do­vau­juo­si Hi­pok­ra­to po­sa­kiu „Te­gu mais­tas bū­na ta­vo vais­tas“ ir esu įsi­ti­ki­nu­si, jog dau­ge­lio li­gų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti ar pri­stab­dy­ti įdie­gus tin­ka­mus mai­ti­ni­mo­si įpro­čius“, – sa­kė gy­dy­to­ja.

Reu­ma­to­lo­gas Min­dau­gas Sa­ka­laus­kas
(Kon­sul­tuos kas an­trą šeš­ta­die­nį 10–14 val.)
M. Sa­ka­laus­kas moks­lus bai­gė Kau­ne, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te, ta­čiau šiuo me­tu gy­ve­na Klai­pė­do­je. Gy­dy­to­ju reu­ma­to­lo­gu pra­dė­jo dirb­ti 2016 m., kai ga­vo gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to li­cen­ci­ją. Jis yra ir Lie­tu­vos reu­ma­to­lo­gų aso­cia­ci­jos na­rys, da­ly­vau­ja kon­fe­ren­ci­jo­se, to­bu­li­na ži­nias ir įgū­džius Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je vyks­tan­čiuo­se se­mi­na­ruo­se bei kon­gre­suo­se.
Anot gy­dy­to­jo, reu­ma­to­lo­gi­jo­je iš­skir­ti vie­ną do­mi­nan­čią sri­tį la­bai sun­ku, nes li­gos ir pa­cien­tai pa­tys įvai­riau­si, li­gų diag­nos­ti­ka spe­ci­fi­nė ir ret­kar­čiais už­trun­kan­ti tam tik­rą lai­ko­tar­pį. Daž­niau­siai pa­cien­tai į reu­ma­to­lo­gą krei­pia­si dėl ne­aiš­kių sis­te­mi­nių simp­to­mų ar­ba re­ko­men­duo­ti ki­tų spe­cia­lis­tų, ku­rie ne­ran­da li­gos prie­žas­ties ar pa­to­lo­gi­jos. Pa­cien­tai daž­nai tu­ri skun­dų, to­kių kaip są­na­rių ar vi­so kū­no su­stin­gi­mas ry­tais, są­na­rių skaus­mas, są­na­rių ti­ni­mas, stu­bu­ro su­kaus­ty­mas, bė­ri­mai be prie­žas­ties, akių už­de­gi­mai, plau­kų slin­ki­mas mo­te­rims ir t. t. Reu­ma­to­lo­gi­nių li­gų gy­dy­mas ga­li bū­ti la­bai įvai­rus – nuo vais­tų nuo skaus­mo su re­a­bi­li­ta­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis iki imu­no­sup­re­si­nių vais­tų. Di­džio­ji da­lis li­gų reu­ma­to­lo­gi­jo­je yra lė­ti­nės, daž­niau­siai rei­ka­lin­gas il­ga­lai­kis gy­dy­mas, ta­čiau ati­tai­kius ir pa­sky­rus tin­ka­mą gy­dy­mą bei ge­rai kon­tro­liuo­jant li­gą, pa­cien­tai ga­li jaus­tis prak­tiš­kai svei­ki ir mė­gau­tis gy­ve­ni­mu. Diag­no­zuo­jant li­gas, at­lie­ka­mi ati­tin­ka­mi ben­dri krau­jo ir ra­dio­lo­gi­niai ty­ri­mai (daž­niau­siai juos jau tu­ri bū­ti at­li­kę ki­ti gy­dy­to­jai), taip pat spe­ci­fi­niai reu­ma­to­lo­gi­niai ty­ri­mai.

Gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Tat­ja­na Venc­kū­nė
(Kon­sul­tuos kas an­trą ket­vir­ta­die­nį 16–19 val.)
Gy­dy­to­ja 2010–2013 m. VU kli­ni­ko­se at­li­ko pul­mo­no­lo­gi­jos re­zi­den­tū­rą, taip pat yra Eu­ro­pos res­pi­ra­to­lo­gų są­jun­gos ir Lie­tu­vos pul­mo­no­lo­gų są­jun­gos na­rė. Šiuo me­tu ji dir­ba Res­pub­li­ki­nė­je Klai­pė­dos li­go­ni­nė­je gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­ge. Kon­sul­tuo­ja pa­cien­tus, ser­gan­čius lė­ti­nė­mis obst­ruk­ci­nė­mis plau­čių li­go­mis (ast­ma, lė­ti­ne obst­ruk­ci­ne plau­čių li­ga), pa­cien­tus su įvai­riais pa­ki­ti­mais ra­dio­lo­gi­niuo­se ty­ri­muo­se (pvz., na­vi­ko, įta­riant tu­ber­ku­lio­zę). Nuo 2014 m. T. Venc­kū­nė dir­ba tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­lo sky­riu­je, pul­mo­no­lo­gi­jo­s–a­ler­go­lo­gi­jos sky­riu­je. At­lie­ka diag­nos­ti­nes ir gy­do­mą­sias fib­rob­ron­chos­ko­pi­jas, en­dob­ron­chi­nes ir trans­bron­chi­nes biop­si­jas.

Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Re­da Vait­ke­vi­čiū­tė-Ma­cai­tie­nė
(Kon­sul­tuos kar­tą per mė­ne­sį, ar­ti­miau­sias vi­zi­tas nu­ma­to­mas ba­lan­džio 14 d.)
Gy­dy­to­ja kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo 2017 m. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je, Kau­no kli­ni­ko­se. Nuo 2017 m. dir­bo gy­dy­to­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­ge Šiau­lių Res­pub­li­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. Yra Lie­tu­vos, Kau­no kraš­to, Eu­ro­pos, Eu­ra­zi­jos der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gų drau­gi­jų, tarp­tau­ti­nių der­ma­tos­ko­pi­jos ir on­ko­der­ma­to­lo­gi­jos aso­cia­ci­jų na­rė. Sta­ža­vo­si Rio de Ža­nei­ro (Bra­zi­li­ja) ir Briu­se­lio (Bel­gi­ja) uni­ver­si­te­ti­nė­se li­go­ni­nė­se. Bai­gė krio­chi­rur­gi­jos (2013 m.), der­ma­tos­ko­pi­jos (2015 m. ir 2018 m.), prak­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos (2015 m.), oni­cho­lo­gi­jos (2016 m.), on­ko­der­ma­to­lo­gi­jos (2018 m.), tri­chos­ko­pi­jos (2018 m.) kur­sus. 2015 m. lai­mė­jo ge­riau­sio jau­no­jo der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go pra­ne­ši­mo ti­tu­lą (5 EAAD kon­gre­sas, Ry­ga, Lat­vi­ja). Gy­dy­to­ja diag­no­zuo­ja ir gy­do odos, plau­kų, na­gų li­gas, at­lie­ka ly­tiš­kai plin­tan­čių in­fek­ci­jų diag­nos­ti­ką ir gy­dy­mą, da­ro ano­ni­mi­nius ty­ri­mus, taip pat ti­ria ap­ga­mus ir ki­tus odos da­ri­nius, įver­ti­na juos der­ma­tos­ko­pu.

„Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos (Plun­gės g. 31–3) dar­bo lai­kas: I–V nuo 07.30 val. iki 18.00 val. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. (8 448) 42 600 ar­ba 8 673 72 001.

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai