Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Gyvybę sau atėmė Priėmimo skyriuje…

Di­de­li ne­ma­lo­nu­mai už­griu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę – ba­lan­džio 3-io­sios ry­tą Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je gy­vy­bę sau at­ėmė ku­riam lai­kui be prie­žiū­ros li­kęs gar­baus am­žiaus pa­cien­tas. Iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės La­bar­džių kai­mo 1943 m. gi­męs vy­ras į gy­dy­mo įstai­gą bu­vo at­vež­tas ba­lan­džio 2-osios va­ka­re dėl dur­ti­nės žaiz­dos.

Po­li­ci­jai apie li­go­ni­nė­je ras­tą ne­be­gy­vą žmo­gų bu­vo pra­neš­ta ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 3-iosios, ry­tą. Pa­rei­gū­nai in­for­muo­ti, jog apie 8.44 va­lan­dą Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je ap­tik­tas nu­si­žu­dęs čia lai­ky­tas vy­ras. La­bar­diš­kis gy­vy­bę sau at­ėmė pa­si­kar­da­mas. Jis bu­vo at­vež­tas iš na­mų, kur ban­dė nu­si­žu­dy­ti su­si­ža­lo­da­mas pei­liu.
Me­di­ci­nos per­so­na­las mi­ru­sį žmo­gų ra­do gu­lin­tį pa­la­tos lo­vo­je. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.
Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė sa­kė, jog la­bar­diš­kis pas juos bu­vo at­vež­tas ba­lan­džio 2-osios va­ka­re, apie pu­sę de­vy­nių. Vy­ras bu­vo ne tik su­si­žei­dęs, bet ir ne­blai­vus – jam nu­sta­ty­tas be­veik dvie­jų pro­mi­lių gir­tu­mas.
Pa­cien­tą ap­žiū­rė­jo chi­rur­gas, žmo­gui su­teik­ta bū­ti­no­ji pa­gal­ba. Žaiz­da krū­ti­nės sri­ty­je, pa­sak D. Luo­tie­nės, – dur­ti­nė, pa­vir­ši­nė. Ji bu­vo su­siū­ta, pa­vo­jaus gy­vy­bei dėl to ne­bu­vo.
Ta­čiau me­di­kams ne­ri­mą kė­lė vy­riš­kio psi­cho­lo­gi­nė bū­se­na – jis pra­si­ta­rė su­si­py­kęs su sa­vo mo­te­ri­mi ir ne­slė­pė, kad dėl to ban­dė nu­si­žu­dy­ti. Su­tei­kę pa­gal­bą, tą pa­tį va­ka­rą Plun­gės me­di­kai krei­pė­si į Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos de­par­ta­men­tą Švėkš­no­je – pla­nuo­ta mi­nė­tą pa­cien­tą per­vež­ti ten. Apie tai, pa­sak li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos, kal­bė­ta ir su vy­riš­kio duk­ra.
De­ja, į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę Švėkš­non la­bar­diš­kis tą va­ka­rą ne­bu­vo iš­ga­ben­tas. „Mums bu­vo pa­sa­ky­ta ne­vež­ti, kol jo ne­iš­blai­vin­si­me“, – sa­kė D. Luo­tie­nė.
To­dėl vy­ras bu­vo pa­lik­tas ste­bė­ji­mo pa­tal­po­je pri­ėmi­mo sky­riu­je. El­gė­si pa­kan­ka­mai ra­miai, gu­lė­jo lo­vo­je. Pa­tal­po­je bu­vo vie­nas. Be abe­jo, me­di­ci­nos slau­gy­to­jos jį vis ap­lan­ky­da­vo, bet tą va­ka­rą, pa­sak li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos, sky­riaus per­so­na­lui bu­vo dau­giau dar­bo, pa­cien­tų ne­trū­ko, tad nuo­lat prie žmo­gaus bu­dė­ti ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių. Nu­tai­kęs mo­men­tą, vy­ras iš­si­trau­kė iš ba­tų raiš­te­lį ir pa­si­ko­rė.
Su­pran­ta­ma, įvy­kis la­bai skau­dus ar­ti­mie­siems ir ne­ma­lo­nus li­go­ni­nei. D. Luo­tie­nės tei­gi­mu, dėl to bus at­lie­ka­mas ir vi­di­nis ty­ri­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

PAGALBA

Vaikų linija
www.vaikulinija.lt
Tel. 116 111.
Darbo laikas: 11.00 –21.00
Taip pat galite registruotis ir rašyti svetainėje. Atsakymas ateina per dvi dienas.

Jaunimo linija
www.jaunimolinija.lt
Tel. 8 800 28 888.
Darbo laikas: visą parą.
Taip pat galite registruotis ir rašyti svetainėje. Atsakymas ateina per tris dienas.

Vilties linija
(psichologinė pagalba suaugusiems)
www.kpsc.lt
Tel. 8 800 60 700.
Darbo laikas: visą parą.
Taip pat galite rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt. Atsakymas ateina per tris dienas.

Nuotraukoje: Plungės rajono savivaldybės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje nusižudė pensinio amžiaus žmogus, kuris gyvybę sau bandė atimti jau ir namuose.

Komentarai
Kiti straipsniai