Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

Ėjo į po­li­ci­ją „va­duo­ti“ už­da­ry­to drau­go, bet pats at­si­dū­rė areš­ti­nė­je

Vos spė­jo „pri­si­dirb­ti“ ir jau te­ko aiš­kin­tis teis­me: Kau­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas Va­len­ti­nas Juk­ne­vi­čius (gim. 1993 m.) ko­vo 7 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te iš­kei­kė pa­rei­gū­nus, no­rė­jo ži­no­ti, ka­da bus pa­leis­tas jo drau­gas, su­lai­ko­mas įspy­rė vie­nam po­li­ci­nin­kui į ko­ją, o ko­vo 26 die­ną jau sė­dė­jo tei­sia­mų­jų suo­le. Bau­džia­mo­ji by­la dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui (BK 268 str.) pir­ma­die­nį iš­nag­ri­nė­ta pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka.

Pa­gal V. Juk­ne­vi­čiui pa­reikš­tą kal­ti­ni­mą, nu­si­kal­ti­mą jis įvyk­dė šių me­tų ko­vo 7-ąją, 16.20 va­lan­dą, prie Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK). Bū­da­mas ne­blai­vus (1,25 prom.), vie­šo­je vie­to­je, gir­dint pa­rei­gū­nams Gin­tau­tui Vag­da­riui, Man­tei Sluš­ny­tei ir Ig­nui Ši­mans­kui, var­to­jo ne­cen­zū­ri­nius žo­džius, ne­klau­sė tei­sė­tų uni­for­muo­tų po­li­ci­jos dar­buo­to­jų reikalavimų, el­gė­si ag­re­sy­viai, su­lai­ko­mas muis­tė­si, spy­rė pa­rei­gū­nui I. Ši­mans­kui į blauz­dą. Nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė ko­jos skaus­mą, jam bu­vo nu­broz­din­ti kai­rės ran­kos krum­pliai ir pirš­tai.
Ka­dan­gi sa­vo kal­tę V. Juk­ne­vi­čius pri­pa­ži­no, by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, ne­be­ap­klau­siant nei nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­rei­gū­no, nei liu­di­nin­kų.
Tei­sia­ma­sis pa­sa­ko­jo, jog tą­dien pa­rei­gū­nai su­lai­kė jo drau­ge­lį, ku­ris no­rė­jo iš par­duo­tu­vės pa­vog­ti al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo bu­te­lį. Su ki­tu drau­gu nu­ė­jo į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą iš­si­aiš­kin­ti, ka­da anas bus pa­leis­tas. „Už­ėjo­me į po­li­ci­ją, pa­klau­siau, ka­da pa­lei­s drau­gą? O jie – „Ka­da rei­kės, ta­da ir pa­lei­sim!“. Su­si­ner­vi­nau, iš­kei­kiau juos ir iš­ėjom. Tik nu­ė­jom gal šim­tą met­rų link baž­ny­čios, pa­ju­tau, kaip kaž­kas pri­puo­lė iš už nu­ga­ros ir grie­bė už kak­lo. Net ne­per­spė­jo, kad po­li­ci­ja!“, – pik­tin­da­ma­sis pa­rei­gū­nų veiks­mais, įvy­kį pri­si­mi­nė V. Juk­ne­vi­čius.
Stai­giai su­čiup­tas pa­rei­gū­nų, tei­sia­ma­sis muis­tė­si, ne­no­rė­jo pa­si­duo­ti, kaž­ku­riam spy­rė į ko­ją. Ne­nei­gė, jog bu­vo iš­gė­ręs. Aiš­ku, iš­kart bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę… Iš­va­das sa­kė pa­si­da­ręs ir dau­giau pa­ža­dė­jo prieš po­li­ci­ją „ne­si­ša­ko­ti“.
Pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis V. Juk­ne­vi­čius mi­nė­jo dir­ban­tis pas ūki­nin­ką. Pra­ei­ty­je bu­vo teis­tas, baus­mę jau yra at­li­kęs, ta­čiau šiuo me­tu yra tei­sia­mas Šiau­liuo­se kar­tu su ki­tais kal­ti­na­mai­siais suk­čia­vi­mo by­lo­je.
Už pa­si­prie­ši­ni­mą pa­rei­gū­nams pro­ku­ro­ras V. Juk­ne­vi­čiui siū­lė skir­ti jau su­ma­žin­tą treč­da­liu 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ku­rios vyk­dy­mas tu­rė­tų bū­ti ati­dė­tas me­tams. Taip pat tu­rė­tų bū­ti įpa­rei­go­tas to­liau dirb­ti ir tris mė­ne­sius ne­var­to­ti svai­ga­lų. Teis­mo nuosp­ren­dis – ba­lan­džio 4 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr. www.ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai