Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cen­tra­li­za­ci­jai – ža­lia švie­sa

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė ko­vo 29-ąją bu­vo sau­sa­kim­ša, kol įvy­ko bal­sa­vi­mas dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. Gau­sus bū­rys bu­hal­te­rių, dir­ban­čių biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se, at­vy­ko iš­reikš­ti ne­pri­ta­ri­mo cen­tra­li­za­ci­jai, ta­čiau jų at­sto­vės kal­ba dau­gu­mos po­li­ti­kų nuo­mo­nės ne­pa­kei­tė – po bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, jog po­ky­čiai biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se vis­gi ne­iš­ven­gia­mi.

Cen­tra­li­za­ci­ja – nuo ru­dens

Šį spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pra­dė­jo nuo to, jog ir Mig­ra­ci­jos sis­te­mo­je, ku­rio­je jis dir­bo, po re­or­ga­ni­za­ci­jos taip pa­ge­rė­jo dar­bo są­ly­gos, kad jau po me­tų prie anks­tes­nės si­tu­a­ci­jos nie­kas ne­be­bū­tų no­rė­jęs grįž­ti. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja da­bar esan­ti ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, kai biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą sie­kia­ma cen­tra­li­zuo­ti.
Da­bar yra 41 biu­dže­ti­nė įstai­ga (mo­kyk­los, dar­že­liai, kul­tū­ros, me­no, spor­to įstai­gos ir kt.), kur dir­ba 63 bu­hal­te­riai, tu­rin­tys 54,6 eta­to krū­vį. Cen­tra­li­za­vus bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, ti­ki­ma­si, kad su­ma­žės ar­ba vi­sai ne­be­liks ap­skai­tos klai­dų, bus už­tik­ri­na­ma efek­ty­ves­nė fi­nan­sų kon­tro­lė, bus ga­li­my­bė op­ti­mi­zuo­ti ūki­nes iš­lai­das. Cen­tra­li­za­vus bu­hal­te­ri­ją, ti­ki­ma­si su­tau­py­ti apie 160 tūkst. eu­rų per me­tus. Ži­nia, teks at­leis­ti 25 spe­cia­lis­tus, iš­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. Taip pat rei­kės cen­tra­li­zuo­tai bu­hal­te­ri­jai įsi­kur­ti – vi­si bu­hal­te­riai dirbs Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tre, ku­ris bus re­or­ga­ni­zuo­tas į Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­trą. Spren­di­mui įgy­ven­din­ti Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ta 60 tūkst. eu­rų. Biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta bus cen­tra­li­zuo­ta nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios.
Vi­sų su­si­rin­ku­sių bu­hal­te­rių var­du kal­bė­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus vyr. bu­hal­te­rė Da­nu­tė Ri­mei­ky­tė. Ji ak­cen­ta­vo, jog nau­jie­na apie cen­tra­li­za­ci­ją juos pa­sie­kė tik pra­ėju­sią sa­vai­tę, apie pa­si­kei­tu­sias są­ly­gas su bu­hal­te­riais dis­ku­tuo­ta ne­bu­vo, tad ap­mau­du, jog neat­si­žvel­gia­ma į įstai­gų spe­ci­fi­ką ir po­rei­kius, ne­at­lik­ta ana­li­zė, ne­įver­tin­tas žmo­giš­ka­sis fak­to­rius, kad daug žmo­nių liks be dar­bo. Po cen­tra­li­za­ci­jos ap­skai­tos ko­ky­bė, bu­hal­te­rių įsi­ti­ki­ni­mu, ke­lis me­tus tik­rai ne­pa­ge­rės, o ga­li bū­ti, kad net pa­blo­gės. To­dėl dar­buo­to­jos sa­kė cen­tra­li­za­ci­jai ne­pri­ta­rian­čios.
Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spren­di­mą pri­ėmė. Iš 22 Ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma (12-ika) nu­bal­sa­vo už šį pro­jek­tą, su­si­lai­kė aš­tuo­ni ir tik du bu­vo prieš.

Mū­sų bib­lio­te­ka gar­si vi­sa­me pa­sau­ly­je

Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­dė­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Vio­le­tai Skie­rie­nei už įspū­din­gą lai­mė­ji­mą – mū­sų bib­lio­te­kai ne­se­niai ati­te­ko EIFL pa­sau­lio vie­šų­jų bib­lio­te­kų ino­va­ci­jų ap­do­va­no­ji­mas už pro­jek­tą „Plun­gės iš­ma­nu­sis par­kas“. Tai vir­tu­a­li pa­žin­ti­nė pro­gra­ma, lei­džian­ti mo­bi­lių iš­ma­nių­jų prie­mo­nių pa­gal­ba at­ver­ti kul­tū­ros pa­vel­dą bei ža­li­ą­sias mies­to erd­ves. Iš vi­so bu­vo pa­skelb­ti tik trys 2017 me­tų lau­re­a­tai, ap­do­va­no­ji­mus ga­vo Bra­zi­li­jos, Fi­li­pi­nų ir Lie­tu­vos, t. y. Plun­gės, bib­lio­te­kos.

Pri­sta­ty­tos ata­skai­tos

Vie­na po ki­tos Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­tos trys veik­los ata­skai­tos už 2017 me­tus: Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos ata­skai­ta (pri­sta­tė di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis), Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro ata­skai­ta (pri­sta­tė me­ras A. Kli­šo­nis) bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ata­skai­ta (pri­sta­tė di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis).
R. Ly­dis kal­bė­jo apie te­ri­to­ri­jų ir ob­jek­tų tvar­ky­mą, jų pri­tai­ky­mą lan­ky­mui, au­gan­tį lan­ky­to­jų skai­čių, apie mo­ni­to­rin­gą ir ty­ri­mus. Už­si­mi­nė, jog įver­ti­nus plo­tą, ku­rį už­ima nuo­din­gie­ji sos­nov­skio barš­čiai, bus sie­kia­ma gau­ti lė­šų jų nai­ki­ni­mui. Pa­pa­sa­ko­jo apie pla­nuo­ja­mas įkur­ti bio­ma­sės kom­pos­ta­vi­mo vie­tas, apie ka­ri­nia­me mies­te­ly­je esan­čios te­ri­to­ri­jos pa­nau­do­ji­mą nau­joms veik­loms. Pa­si­džiau­gė ak­ty­via ben­druo­me­ne, ku­ri ne­abe­jin­ga se­nų­jų ama­tų mo­ky­mams, ak­cen­ta­vo su­tvar­ky­tą ap­žval­gos aikš­te­lę, ku­rio­je pa­to­giai ga­li ap­si­lan­ky­ti ir ne­įga­lie­ji. Ke­lias į Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų as­fal­to su­lauks grei­čiau­siai tik ki­tą­met. Dvi­ra­čių ta­ką taip pat norėtųsi plės­ti – pri­jung­ti prie Plun­gės Bab­run­gė­nų ke­liu, bet tam rei­kia daug pi­ni­gų…
Me­ras A. Kli­šo­nis kal­bė­jo, jog 2017 me­tai Ta­ry­bai bu­vo dar­bin­gi ir pro­duk­ty­vūs. Ta­ry­ba po­sė­džių me­tu ap­svars­tė 311 spren­di­mų pro­jek­tų, pri­ėmė 308 spren­di­mus, iš jų – net 284 ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­jo Ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams ir Ta­ry­bos na­riams už kon­struk­ty­vų, reik­lų ir efek­ty­vų dar­bą or­ga­ni­zuo­jant ko­mi­te­tų veik­lą. Jo ata­skai­ta bu­vo iš­dės­ty­ta tris­de­šim­ty­je pus­la­pių.
G. Ba­gu­žis sa­vo įna­šą va­di­no kuk­liu, mat pra­dė­jo dirb­ti tik nuo 2017-ųjų gruo­džio. To­dėl sa­vo kal­bo­je ak­cen­ta­vo tik ras­tą ben­drą kal­bą su ko­lek­ty­vu, nu­plau­tą Lais­vės pa­min­klą ir lau­kian­čius dar­bus. Už­si­mi­nė, kad svar­biau­sias pro­jek­tas – tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu sta­ty­bos – jau vi­sai čia pat, tad vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be, kai Plun­gė taps di­de­le sta­ty­bos dar­bų aikš­te­le. Taip pat di­rek­to­rius iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl di­džiu­lių lė­šų so­cia­li­nėms iš­mo­koms, dėl vai­kų skai­čiaus ma­žė­ji­mo, mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo, per ma­žo tu­ris­tų skai­čiaus.

Kon­tro­lie­rė – apie pa­žei­di­mus

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė Ta­ry­bos na­riams pri­sta­tė sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos veik­los ata­skai­tą.
Tar­ny­ba, pri­žiū­rė­da­ma, ar tei­sė­tai ir eko­no­miš­kai val­do­mas ir nau­do­ja­mas sa­vi­val­dy­bės tur­tas, kaip nau­do­ja­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, at­li­ko fi­nan­si­nį ir veik­los au­di­tą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se.
Reikš­min­gų klai­dų ne­nu­sta­ty­ta, ta­čiau at­kreip­tas dė­me­sys į ke­le­tą svar­bių da­ly­kų: vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai įstai­gų va­do­vai ski­ria prie­dus už pa­pil­do­mų dar­bų vyk­dy­mą, nu­ro­dy­da­mi il­ges­nį ter­mi­ną nei iki ka­len­do­ri­nių me­tų pa­bai­gos; ski­ria­mos prie­mo­kos dar­buo­to­jams dar ne­pa­tvir­ti­nus Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to; nu­sta­to­ma at­ve­jų, kai įstai­gos įsi­gy­ja il­ga­lai­kį tur­tą, tam ne­tu­rė­da­mos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų asig­na­vi­mų.
Ak­cen­tuo­ta, jog Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­sie­kia rei­kia­mos su­tar­čių vyk­dy­mo kon­tro­lės, ne­už­tik­ri­na tin­ka­mo dar­bų pla­na­vi­mo, kad su­da­ry­to­se fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ty­se nu­ma­ty­tos su­mos ne­bū­tų vir­šy­tos. Lė­šos ke­lių prie­žiū­rai ir re­mon­tui nau­do­ja­mos ne­tin­ka­mai, ne­su­kur­tos pa­kan­ka­mos kon­tro­lės prie­mo­nės, ku­rios už­tik­rin­tų eko­no­miš­ką lė­šų nau­do­ji­mą. Iš­lie­ka pro­ble­ma ir dėl ke­lių (gat­vių) ap­skai­tos: bu­hal­te­ri­nė­je ap­skai­to­je ap­skai­ty­tų ke­lių pa­va­di­ni­mai ne­ati­tin­ka ke­lių są­ra­še nu­ro­dy­tų pa­va­di­ni­mų. Taip pat ne­ap­skai­ty­tas bio­lo­gi­nis Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos tur­tas.
At­li­kus tar­ny­bi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo ver­ti­ni­mą, pa­sta­bų bū­ta dėl vir­šy­tos ri­dos, dėl leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ke­lio­nės la­pų pil­dy­mo, dėl vai­ruo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo. Taip pat „kliu­vo“ se­niū­nams: kai ku­rių se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se yra re­kla­muo­ja­ma ko­kia nors veik­la, ta­čiau lei­di­mų šiai re­kla­mai se­niū­nai nė­ra iš­da­vę, re­kla­mos sklei­dė­jai rin­klia­vos mo­kes­čio Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ne­mo­ka.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui – pa­pil­do­mos pa­tal­pos

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­si­žvel­gė į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pra­šy­mą ir su­tei­kė 10 me­tų lai­ko­tar­piui pa­nau­dos tei­se Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mas ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, esan­čias J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 93-2. Biu­ro pa­tal­pos yra ta­me pa­čia­me pa­sta­te, o ša­lia esan­čio­se pa­tal­po­se (be­veik 20 kv. m) iki šiol bu­vo san­dė­liu­kai, ku­riuos per­tvar­kęs biu­ras pa­nau­dos vi­suo­me­ni­niams tiks­lams, t. y. at­ski­rą įė­ji­mą tu­rin­čios pa­tal­pos bus nau­din­gos vyk­dant Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2018–2025 me­tų pro­gra­mą.

Vai­kų į tą mo­kyk­lą ne­no­ri leis­ti dėl… kon­tin­gen­to

Nors Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je ir bu­vo ne­pa­ten­kin­tų tė­ve­lių at­sto­vas, ku­ris iš­sa­kė ben­drą nuo­mo­nę, spren­di­mas dėl 2018–2019 moks­lo me­tų kla­sių kom­plek­tų skai­čiaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se bu­vo pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.
Kaip ži­nia, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kiek­vie­nais me­tais, iki ko­vo 31 d., nu­sta­to, o iki rug­sė­jo 1 d. pa­tiks­li­na kla­sių kom­plek­tų skai­čių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Jau nie­ko ne­be­ste­bi­na, kad vai­kų kas­met ma­žė­ja ir to­liau ma­žės, tad ruo­šian­tis 2018–2019 moks­lo me­tams vėl bus po­ky­čių: nuo 2018 m. rug­sė­jo 1-osios jau ne­be­kom­plek­tuo­ja­mos 9 ir 10 kla­sės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, nes ši įstai­ga ru­de­nį taps pro­gim­na­zi­ja. Toks pat li­ki­mas iš­tiks ir „Bab­run­go“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. O su­au­gu­sių­jų kla­sės bus kom­plek­tuo­ja­mos „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je, nes Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras bus re­or­ga­ni­zuo­tas į Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­trą.
2018 m. rug­sė­jo 1 d. pla­nuo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius – 3985, t. y. 122 mo­ki­niais ma­žiau ne­gu 2017 m. rug­sė­jo 1 d., o kla­sių kom­plek­tų skai­čius – 197, t. y. 9 kom­plek­tais ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Pir­mo­kų skai­čius – 325, t. y. 30 ma­žiau ne­gu 2017 m. rug­sė­jo 1 d. O jei pa­ly­gin­tu­me 2011-ųjų ir 2018-ųjų rug­sė­jus, tai ma­ty­tu­me, jog vai­kų ma­žė­ja net 1800-ais!
Tė­ve­lių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo dėl to, jog „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je nu­ma­ty­ta kom­plek­tuo­ti tik tris penk­to­kų kla­ses. Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los da­bar­ti­niai ket­vir­to­kai ru­de­nį no­rė­tų ei­ti ten, bet vi­si ne­tilps. Pa­sak mo­ki­nu­kų tė­ve­lių at­sto­vo, maž­daug tris­de­šimt vai­kų no­rė­tų rink­tis „Ry­to“ pa­grin­di­nę, bet ta­da rei­kė­tų kom­plek­tuo­ti ke­tu­rias penk­to­kų kla­ses, nes vien „Ry­to“ mo­kyk­los vai­kų bus pil­nos trys kla­sės! Vy­riš­kis ste­bė­jo­si, ko­dėl tė­vai su vai­kais ne­ga­li rink­tis mo­kyk­los, o tu­ri ei­ti į Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rios „ly­gis esan­tis kri­tęs ir ten su­si­rin­kęs ne ka­žin koks kon­tin­gen­tas…“. Tai iš­gir­dęs, la­bai įsi­žei­dė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys, ku­rio vai­kas ten mo­ko­si. Kal­bė­to­jo pik­tai pa­klau­sė, tai ne­gi jis pri­ski­ria­mas prie „to­kio“ kon­tin­gen­to, o jo vai­kas – prie ban­di­tų? Švel­nin­da­mas si­tu­a­ci­ją, me­ras A. Kli­šo­nis pa­aiš­ki­no, jog tiks­lin­ga pa­skirs­ty­ti mo­ki­nius po vi­sas mo­kyk­las, jos nė­ra gu­mi­nės, bū­ti­na iš­lai­ky­ti in­fra­struk­tū­rą ir sta­bi­lu­mą.

Ki­ti spren­di­mai

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­ma bal­sa­vo už Glo­bos cen­tro, kaip at­ski­ro pa­da­li­nio, stei­gi­mą Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. Tai­gi Vai­kų glo­bos na­mų ne­be­liks. Taip pat spren­di­mu nu­sta­to­mos Glo­bos cen­tro funk­ci­jos ir Bu­din­čio glo­bo­to­jo veik­los or­ga­ni­za­vi­mas bei ap­mo­kė­ji­mas.
Pri­im­tas spren­di­mas ir at­si­žvel­gus į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ raš­tą dėl sko­lų pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis ir jų nu­ra­šy­mo. Tie­sa, Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas pik­ti­no­si, kad TRATC-as ne­su­ge­ba iš­ieš­ko­ti sko­lų net iš ver­sli­nin­kų!
Gar­bės pa­si­tik­ri­ni­mo klau­si­mu Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus bu­vo įvar­di­jęs spren­di­mo pro­jek­tą dėl Sa­vi­val­dy­bės lė­šų sky­ri­mo įgy­ven­di­nant Bab­run­go gat­vės (ke­lio nuo No­riš­kių til­to iki Kau­šė­nų kai­mo Bi­ru­tės gat­vės) Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je ap­švie­ti­mo pro­jek­tą – šiems dar­bams vyk­dy­ti ne­bu­vo nu­ma­ty­ta lė­šų, ta­čiau, vyk­dant gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, nu­tar­ta im­tis ir ap­švie­ti­mo. Pa­gal spren­di­mo pro­jek­tą iš biu­dže­to pra­šy­ta skir­ti 150 tūkst. eu­rų. Tiek pre­li­mi­na­riai nu­ro­dė gat­vės dar­bus at­lik­sian­tis ran­go­vas – UAB „Val­da“. Iš pra­džių siū­ly­ta šį klau­si­mą iš­vis iš­mes­ti iš dar­bot­var­kės. Po per­trau­kė­lės vis­gi nu­bal­suo­ta tei­gia­mai, įra­šant, kad ski­ria­ma iki 150 tūkst. eu­rų ir kad dar­bams at­lik­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­rės skelb­ti kon­kur­są.

Kur din­go Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys?

Be­si­bai­giant Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, Vai­do­tas Skie­rus pa­si­tei­ra­vo, gal kas ži­no, kur din­gęs jų ko­le­ga Pet­ras Bei­no­ras? „Jau penk­tą po­sė­dį ne­ma­to­me Pet­ro, gal ži­no­te, kur jis yra?“ – klau­sė po­li­ti­kas. Ki­ti Ta­ry­bos na­riai taip pat su­ne­ri­mo, ėmė spė­lio­ti, gal ko­kia bė­da, gal li­ga bus ko­le­gą už­klu­pu­si… Me­ras A. Kli­šo­nis pa­dė­ko­jo už pa­sta­bu­mą ir pa­ža­dė­jo su­ži­no­ti, ko­dėl P. Bei­no­ras ne­be­lan­ko po­sė­džių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dėl biudžetinių įstaigų buhalterijos centralizavimo į Tarybos posėdį atėjusioms buhalterėms teko ir pastovėti – ne visoms salėje užteko vietos kur prisėsti.

Komentarai
Kiti straipsniai