Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Vi­sos die­nos mo­kyk­la

Ne pa­slap­tis, kad spau­do­je, in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se no­rin­tys ga­li su­si­pa­žin­ti su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) ini­ci­juo­ja­ma vi­sos die­nos mo­kyk­los kon­cep­ci­ja ir jos įgy­ven­di­na­mų mo­de­lių kū­ri­mu. Ta­čiau ne kiek­vie­nam aiš­ku, kaip tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti re­a­liai.

Lie­tu­vo­je jau dau­ge­lis mo­kyk­lų pra­de­da įgy­ven­din­ti vi­sos die­nos mo­kyk­los mo­de­lį. To­kią mo­kyk­lą ŠMM pir­miau­sia siū­lo prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ir pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams.
Pa­klau­sus Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus Sta­nis­lo­vo Iva­naus­ko, ar jo va­do­vau­ja­mo­je mo­kyk­lo­je pla­nuo­ja­ma kur­ti vi­sos die­nos mo­kyk­lą, jis pa­brė­žė, kad įstai­gos tiks­las yra kuo dau­giau už­im­ti mo­ki­nius po pa­mo­kų. Tad vi­sos die­nos mo­kyk­la, kaip sa­kė di­rek­to­rius, do­mė­jo­si ir ru­de­niop jau ren­gia to­kį pro­jek­tą 1–2 kla­sių mo­ki­niams. Gal bus įtrauk­ti ir tre­čio­kai.
Vis­kas, pa­sak S. Iva­naus­ko, tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo tė­vų. Jau da­bar vyks­ta įvai­rios ap­klau­sos, no­ri­ma su­ži­no­ti, ar juos ten­kin­tų, kad vai­kai vi­są die­ną bū­tų mo­kyk­lo­je, kur su jais po pa­mo­kų iki 17-os va­lan­dos va­ka­ro už­si­im­tų pe­da­go­gai. Mo­ky­to­jai pa­dė­tų pa­ruoš­ti pa­mo­kas, vai­kai bū­tų mai­ti­na­mi, ve­da­mi į kie­mą, su jais bū­tų žai­džia­ma.
Ta­čiau, pa­brė­žė di­rek­to­rius, pir­miau­sia vi­sos die­nos mo­kyk­la siū­ly­tų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­slau­gas, kad vai­kai ga­lė­tų pail­sė­ti, at­si­pūs­ti nuo pa­mo­ki­nės, pra­di­nu­kams ga­na įtem­ptos veik­los. Mo­ki­niai po pa­mo­kų ga­lė­tų lan­ky­ti cho­ro, gam­tos, fut­bo­lo ar ki­tus jiems pa­tin­kan­čius bū­re­lius. Jei­gu vai­kams pri­reik­tų spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­gal­bos, tai ir­gi jiems bū­tų su­teik­ta vi­sos die­nos mo­kyk­lo­je.
Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ste­fa­ni­ja Pet­ku­vie­nė ant­ri­no di­rek­to­riui, kad vai­kams pa­slau­gas pla­nuo­ja­ma teik­ti bū­tent už­si­i­mant ne­for­ma­li­ą­ja veik­la, žai­džiant, mai­ti­nant. Ži­no­ma, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir for­ma­lio­jo švie­ti­mo ug­dy­mo pa­slau­gų. Tai­gi jau ki­tais moks­lo me­tais šio­je įstai­go­je pla­nuo­ja­ma įsteig­ti vi­sos die­nos mo­kyk­lą, ku­rios dar­bo lai­kas bū­tų iki 17 va­lan­dos.
Pa­sak pa­va­duo­to­jos S. Pet­ku­vie­nės, pa­grin­di­nė pro­ble­ma yra lė­šų sty­gius. Ne vi­si tė­vai, au­gi­nan­tys du ar dau­giau ma­ža­me­čių vai­kų, ga­lė­tų mo­kė­ti už po­pa­mo­ki­nę jų veik­lą. Jei vi­sos die­nos mo­kyk­los pa­slau­gos bū­tų ne­mo­ka­mos, tik­rai at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių, kad jų at­ža­los lan­ky­tų bū­re­lius ar už­si­im­tų ki­ta jiems pa­tin­kan­čia veik­la. Vai­kai bū­tų sau­gio­je ap­lin­ko­je, kol tė­vai baigs dar­bus. Ta­čiau kol kas re­a­ly­bė to­kia, kad tam nė­ra ski­ria­ma pi­ni­gų, o tė­vai ne­pa­jė­gūs mo­kė­ti už pa­slau­gas iš ma­žų at­ly­gi­ni­mų.
Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va, pa­klaus­tas, ar rei­ka­lin­ga vi­sos die­nos mo­kyk­la jų įstai­go­je, at­sa­kė: „Jei­gu yra toks po­rei­kis, ko­dėl gi ne.“ Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­ban­džius kaž­ką pa­na­šaus pa­da­ry­ti jų mo­kyk­lo­je, tai nepa­si­tvir­ti­no. Bu­vo daug pla­nuo­ta, kaip vai­kus už­im­ti po pa­mo­kų, su­kur­ta įvai­rių edu­ka­ci­jų, kad mo­ki­niai il­giau už­si­bū­tų mo­kyk­lo­je ir už­si­im­tų vie­no­kia ar ki­to­kia jiems siū­lo­ma for­ma­lio­jo ug­dy­mo ar ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­slau­ga, ta­čiau su­dė­tin­ga vi­sa tai bu­vo su­de­rin­ti su tė­vais. Mat di­džiu­lis bū­rys jo mo­kyk­los auk­lė­ti­nių po pa­mo­kų ei­na į me­no, spor­to mo­kyk­las, už­si­i­ma veik­la kul­tū­ros cen­tre.
Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­da Turs­ky­tė pa­sa­ko­jo, kad ir jos va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ban­dy­ta įsteig­ti vi­sos die­nos mo­kyk­lą. Ne­se­niai šio­je mo­kyk­lo­je kas an­trą die­ną po pa­mo­kų ke­tu­rias va­lan­das pra­di­nu­kai, pri­žiū­ri­mi mo­ky­to­jų, ga­lė­jo ruoš­ti na­mų dar­bus, žais­ti, už­si­im­ti ki­ta jiems pa­tin­kan­čia veik­la, taip pat jie bu­vo mai­ti­na­mi, ve­da­mi į lau­ką pa­si­vaikš­čio­ti. Ta­čiau, pa­sak di­rek­to­rės, tai dau­giau bu­vo pa­na­šu į pail­gin­tos die­nos gru­pę, nes už­si­ė­mi­mai vy­ko tik ke­tu­rias va­lan­das, o ne iki dar­bo die­nos pa­bai­gos.
„To­kia po­pa­mo­ki­nė veik­la la­bai rei­ka­lin­ga ir vai­kams, ir tė­vams. Tė­vai ga­li ra­miai dirb­ti, kol jų vai­kai mo­ko­si, žai­džia, už­si­i­ma kū­ry­bi­ne veik­la, yra sau­gūs ir pa­mai­tin­ti, – pa­brė­žė V. Turs­ky­tė. – Kol kas vi­sos die­nos mo­kyk­los pas mus nė­ra, bet ji bū­tų tik­rai la­bai rei­ka­lin­ga.“
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė apie vi­sos die­nos mo­kyk­lą at­si­lie­pė la­bai pa­lan­kiai. „Vai­kai ir per pa­mo­kas, ir po jų tu­ri jaus­tis sau­giai, už­si­im­ti pa­tin­kan­čia veik­la. Bū­tų pui­ku, kad juos mo­kyk­lo­je nuo­lat pri­žiū­rė­tų su­au­gu­sie­ji. Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai yra la­biau­siai pa­žei­džia­mi, nes jiems dar trūks­ta sa­va­ran­kiš­ku­mo, tam tik­rų įgū­džių. Ma­nau, kad to­kio­je mo­kyk­lo­je kiek­vie­nas vai­kas ga­lė­tų at­ras­ti sa­ve ir įsi­trauk­ti į mėgs­ta­mą veik­lą, kur­ti, to­bu­lė­ti, su­lauk­ti pa­gal­bos ir ją pa­siū­ly­ti ki­tiems, su­ži­no­ti ką nors nau­jo. Tad mo­kyk­lo­je tu­rė­tų vyk­ti įvai­rių edu­ka­ci­jų, už­si­ė­mi­mų, už ku­riuos, ma­nau, ga­lė­tų su­si­mo­kė­ti ir pa­tys tė­vai. Juk svar­biau­sia – vai­kų sau­gu­mas ir už­im­tu­mas. Ži­no­ma, ir mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis tu­rė­tų di­dė­ti, juo­lab dir­bant vi­sos die­nos mo­kyk­lo­je. Kad mo­ky­to­jai ati­tik­tų mo­ki­nių ir jų tė­vų po­rei­kius, jiems tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mi ir spe­cia­lūs kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sai“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė V. Sau­ka­lie­nė.
Kaip sa­kė ki­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, Plun­gė­je kol kas dar nė­ra tvir­tos ir rim­tos vi­sos die­nos mo­kyk­los. Švie­ti­mo įstai­gos dar tik pla­nuo­ja, ra­šo pro­jek­tus, ku­ria to­kių mo­kyk­lų mo­de­lius. Pa­sak pa­šne­ko­vės, kiek­vie­na mo­kyk­la sa­va­ran­kiš­kai tu­rė­tų at­ras­ti sau tin­ka­mą mo­de­lį.
Api­ben­dri­nus ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų di­rek­to­riai, pa­va­duo­to­jai, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus va­do­vai bei dau­ge­lis tė­vų pri­tar­tų Vi­sos die­nos mo­kyk­lai. Ta­čiau sun­ku pa­sa­ky­ti, ar vi­sur šis pro­jek­tas bus sėk­min­gai įgy­ven­din­tas, nes tam kol kas trūks­ta lė­šų.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai