Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Vai­kų glo­bos na­mai taps Glo­bos cen­tru, pa­val­džiu Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui

Ko­vo 20 die­ną, po il­go­kai už­si­tę­su­sių dis­ku­si­jų ir bal­sa­vi­mo, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas nu­spren­dė, jog Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­ri bū­ti pri­jung­ti prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ir va­din­sis Glo­bos cen­tru. Siū­ly­mas ten įsteig­ti Plun­gės šei­mos na­mus bu­vo at­mes­tas. Be abe­jo, ga­lu­ti­nį žo­dį šiuo klau­si­mu pa­sa­kys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė ko­mi­te­to na­rių pra­šė pri­ta­ri­mo pa­ruoš­tam Glo­bos cen­tro ir vai­ko bu­din­čio glo­bo­to­jo veik­los or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šui bei Glo­bos cen­tro įstei­gi­mui Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre.
Tam, kad Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tap­tų Glo­bos cen­tro pa­da­li­niu Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, pri­ta­rė ne vi­si. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis kal­bė­jo, jog Ode­tos Mi­siū­nie­nės va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­lie­ka ir taip daug funk­ci­jų, tai ko­dėl rei­kia dar dau­giau ap­krau­ti? Jis vai­kų glo­bos na­mų vie­to­je siū­lė kur­ti Plun­gės šei­mos na­mus. Esą po vai­kų glo­bos na­mų re­or­ga­ni­za­ci­jos ši įstai­ga ir ga­lė­tų vyk­dy­ti bū­ti­nas funk­ci­jas (or­ga­ni­zuo­ti bu­din­čių glo­bo­to­jų, so­cia­li­nių glo­bė­jų ar įtė­vių pa­ieš­ką; kon­sul­tuo­ti as­me­nis, pa­gei­dau­jan­čius rū­pin­tis vai­kais, vyk­dy­ti mo­ky­mo pro­gra­mas ir t. t.).
Siū­ly­mui ne­pri­ta­rė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Ak­cen­ta­vo, jog dar vie­nos įstai­gos steig­ti ne­rei­kia, nes Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­ri už­si­da­ry­ti. Da­bar dar gy­ve­na 33 vai­kai, bet da­lis už­augs, da­lis iš­eis pas glo­bė­jus, tad jų vis ma­žės, ir at­ski­ros įstai­gos su vi­su ad­mi­nist­ra­ci­niu apa­ra­tu ne­be­rei­kia. Bus kur kas pa­pras­čiau, jei vie­na ins­ti­tu­ci­ja at­liks vi­są dar­bą, kaip sa­kant, nuo – iki.
Nors G. Ba­gu­žis ir O. Mi­siū­nie­nė ti­ki­no, kad tai ne­bus nau­jos įstai­gos kū­ri­mas, tik pa­va­di­ni­mo kei­ti­mas, o da­bar­ti­nė Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė ak­cen­ta­vo ge­rą tu­ri­mą ma­te­ria­li­nę ba­zę ir abe­jo­jo vai­kų ma­žė­ji­mu, me­ras sa­vo nuo­mo­nės ne­kei­tė. Jis pa­dė­ko­jo il­ga­me­tei di­rek­to­rei už dar­bą, pa­ti­ki­no, jog ma­te­ria­li­nė ba­zė ne­bus iš­dras­ky­ta ir pa­brė­žė, jog blaš­ky­ma­sis yra blo­gas da­ly­kas.
G. Ba­gu­žis dar ban­dė siū­ly­ti leis­ti lik­ti įstai­gai pa­keis­tu pa­va­di­ni­mu iki lie­pos 1-osios, esą rei­kia gerb­ti ten dir­ban­čius žmo­nes, o pri­jung­ti bus ga­li­ma ir vė­liau, kam vis­ką „stum­ti bul­do­ze­riu“… Tos pa­čios nuo­mo­nės bu­vo ir O. Mi­siū­nie­nė, ir ko­mi­te­to na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis. Ta­čiau me­ras pa­brė­žė, jog tai bus tik pi­ni­gų švais­ty­mas, ki­ti ko­mi­te­to na­riai taip pat klau­sė, kam lauk­ti lie­pos mė­ne­sio – vis tiek vai­kų glo­bos na­mai ta­da bus pri­jung­ti prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, tad dau­gu­ma ir nu­bal­sa­vo už pri­jun­gi­mą jau da­bar. Spren­di­mas, kaip mi­nė­ta, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti po Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos bal­sa­vi­mo.
Glo­bos cen­tras Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, kaip at­ski­ras įstai­gos pa­da­li­nys, bus at­sa­kin­gas už vai­kams, li­ku­siems be tė­vų glo­bos, tei­kia­mas kom­plek­si­nes pa­slau­gas, jų or­ga­ni­za­vi­mą ir ko­or­di­na­vi­mą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Jei Savivaldybės taryba pritars, prie Plungės socialinių paslaugų centro, kuriam vadovauja O. Misiūnienė, bus prijungti vaikų globos namai. Jie vadinsis Globos centru.

Komentarai
Kiti straipsniai